Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Genetyka - wykłady

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BT624 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Genetyka - wykłady
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy: Przedmioty dla programu WBBB-0012-1SO - Biotechnologia 1 stopnia ( obowiązkowe 1 rok 2019/20)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Polański
Prowadzący grup: Zbigniew Polański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

• Uzyskanie przez studentów podstawowej wiedzy z genetyki ogólnej.

• Zapoznanie studentów z podstawową nomenklaturą i obszarami badawczymi w genetyce.

• Wprowadzenie studentów w tematykę różnych subdyscyplin w obszarze genetyki.


Efekty kształcenia:

Wiedza

Po zaliczeniu kursu student:

1. Posiada podstawową wiedzę z zakresu genetyki klasycznej

2. Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu genetyki molekularnej niezbędną do stosowania współczesnych narzędzi biotechnologii

3. Zna podstawowe pojęcia z i zagadnienia z zakresu genetyki populacyjnej i biologii ewolucyjnej

Umiejętności

Po zaliczeniu kursu student:

Potrafi wskazać metody i techniki właściwe do rozwiązania standardowych zagadnień związanych z biotechnologią

Kompetencje społeczne

Po zaliczeniu kursu student:

Jest świadomy, że biotechnologia niesie za sobą dylematy bioetyczne i jest przygotowany na ich dostrzeganie i konieczność samodzielnego ich rozstrzygania

Rozumie znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach swoim i innych osób


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin z wykładów w formie testu i krótkich pytań opisowych.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Maksymalna liczba punktów z pytań testowych: 30

Maksymalna liczba punktów z pytań opisowych: 10

Łączna maksymalna liczba punktów: 40


Liczba punktów Ocena

21 – 24 dostateczny

25 – 28 plus dostateczny

29 – 32 dobry

33 – 36 plus dobry

37 – 40 bardzo dobry


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

wykład – 30 h


Praca własna studenta:

• przygotowanie do egzaminu – 30 h


w sumie: 60 godz. = 4 pkt ECTS


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

biotechnologia

Pełny opis:

Podczas wykładów omawiane będą następujące zagadnienia:

genomy, geny i ich ekspresja. Genomy prokariotyczne i eukariotyczne. Epigenetyka. Zmienność genetyczna, mutacje DNA i rekombinacja. Mechanizmy dziedziczenia, dziedziczenie mendlowskie i wieloczynnikowe. Pojęcia genotypu, fenotypu i odziedziczalności. Determinacja płci. Warianty genów w populacjach, równowaga Hardy’ego–Weinberga, czynniki wpływające na częstości genów. Problem substruktury populacji i przepływu genów. Badanie zmienności genetycznej człowieka, projekt HapMap i projekt 1000 genomes. Problem nierównowagi sprzężeń, haplotypy i ich rekonstrukcja. Genetyka cech wielogenowych. Badania asocjacyjne, w tym badania GWAS. Heterogeniczność locus, heterogeniczność alleliczna i heterogeniczność kliniczna. Przykłady dziedziczenia cech pigmentacyjnych i wzrostu człowieka. Starzenie, pojęcie zegara metylacyjnego, cechy progresywne. Nowotwory dziedziczne i sporadyczne. Wykorzystanie markerów genetycznych w medycynie i kryminalistyce. Analiza pradawnego DNA i ślady introgresji w genomie człowieka współczesnego.

Literatura:

1. Krótkie wykłady. Genetyka. Fletcher H., Hickey I., Winter P. PWN, Warszawa 2013.

2. Human Molecular Genetics. 4th Edition. Strachan T., Read A. Garland Science 2010.

3. Genetyka Medyczna. Podręcznik dla studentów. Drewa G., Ferenc T. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2011.

4. Human evolutionary genetics. 2nd edition. Jobling, Hollox, Hurles, Kivisild, Tyler-Smith

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.