Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka II-elementy fizyki współczesnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBT-BT632 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Fizyka II-elementy fizyki współczesnej
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy: przedmioty obowiązkowe dla II roku biotechnologii
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Abdank-Kozubski
Prowadzący grup: Rafał Abdank-Kozubski, Karol Cieślik, Paweł Dąbczyński, Katarzyna Dziedzic-Kocurek, Anna Filiczkowska, Daniel Jakubiec, Bartosz Leszczyński, Michał Silarski, Grzegorz Zuzel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Realizowany moduł kształcenia ma na celu zapoznanie studentów biotechnologii z elementami termodynamiki i optyki oraz wybranymi ideami fizyki współczesnej i kwantowej ze szczególnym uwzględnieniem jej podwalin i zastosowań.

Efekty kształcenia:

- ogólna znajomość podstawowych elementów statystyki i teorii błędów, koniecznych do analizy danych eksperymentalnych BT1K_W03

- ogólna znajomość podstawowych zagadnień fizyki klasycznej oraz wiedzy z zakresu fizyki współczesnej potrzebnej do zrozumienia zjawisk fizycznych oraz metod eksperymentalnych stosowanych do badania procesów biologicznych BT1K_W04

-umiejętność wykonywania prostych doświadczeń naukowych pod kierunkiem opiekuna naukowego wraz z

umiejętnością opracowania wyników doświadczeń oraz ich interpretacji w oparciu o literaturę przedmiotu BT1K_U08.Wymagania wstępne:

Zaliczenie Kursu Fizyka I. Znajomość podstaw rachunku różniczkowego i całkowego

Forma i warunki zaliczenia:

- forma egzaminu: egzamin ustny

- forma zaliczenia zajęć laboratoryjnych: pozytywne zaliczenie 8 ćwiczeń - ---- - warunki dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych

warunki zaliczenia: samodzielne wykonani ćwiczeń, dyskusja w trakcie ich trwania, poprawne opracowanie sprawozdania. zawierającego analizę uzyskanych wyników.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wykład: egzamin ustny. Pozytywne zaliczenie 8 ćwiczeń laboratoryjnych.


Ćwiczenia laboratoryjne: Pozytywne zaliczenie 8 ćwiczeń laboratoryjnych.

Potwierdzenie umiejętności samodzielnego wykonania ćwiczeń i dyskusji w trakcie ich trwania oraz pozytywna ocena sprawozdań zawierających analizę uzyskanych wyników.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne

Metody dydaktyczne:

Wykład z demonstracjami fizycznymi i ćwiczenia laboratoryjne

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

wykład - 30 h

laboratorium- 30 h

Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęćlaboratoryjnych - 30 h

• przygotowanie do egzaminu – 35 h

w sumie: 125 h = 5 pkt ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Biotechnologia

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z elementami fizyki współczesnej, co ma stanowić podwaliny do głębszego zrozumienia zjawisk fizycznych oraz współczesnych metod eksperymentalnych w zastosowaniu do badań materii ożywionej i nieożywionej.

Pełny opis:

Kurs ten ma na celu kontynuację jego I części poprzez zapoznanie studentów biotechnologii z z podstawami termodynamiki fenomenologicznej i statystycznej i optyki oraz wybranymi ideami fizyki współczesnej i kwantowej ze szczególnym uwzględnieniem jej podwalin i zastosowań.

Treść wykładu:

Termodynamika jako fizyka ciał makroskopowych: pojęcie stanu równowagi, ciepło i temperatura, zasady termodynamiki, procesy nieodwracalne i ich statystyczna geneza, przemiany fazowe i ich mechanizmy, elementy fizyki powierzchni (napięcie powierzchniowe, efekt kapilarny), procesy zarodkowania i wzrostu (rola fluktuacji, krytyczny rozmiar zarodka) Elementy optyki geometrycznej i falowej (odbicie, załamanie, całkowite wewnętrzne odbicie, dyfrakcja). Zdolność rozdzielcza mikroskopu optycznego lub elektronowego. Dyfrakcja promieniowania X na kryształach, elementy krystalografii białek. Oddziaływania fundamentalne i budowa materii. Podstawowe zasady mechaniki kwantowej. Magnetyczny rezonans jądrowy MRJ,. Elektronowy rezonans paramagnetyczny EPR Dodatkowo, Kurs jest uzupełniony przez 30 godz. ćwiczeń laboratoryjnych prowadzonych w pracowniach specjalistycznych IF UJ (II Pracowni Fizycznej z prac. fizyki jądrowej, fizyki medycznej, ciekłych kryształów, dielektryków i elektrooptyki, kalorymetrycznej, MRJ i EM) przy użyciu nowoczesnej aparatury naukowej i w zastosowaniu do badań układów biologicznych. Zajęcia w PS IF UJ pomyślane są tak, aby umożliwić wykonanie co najmniej 8 specjalistycznych ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki i zapoznanie się ze statystycznymi metodami opracowywania danych doświadczalnych.

Literatura:

J.B. Brojan, Repetytorium z fizyki, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, ISBN: 8320419336, 8320422701

David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker

Podstawy fizyki. T. 1-5, PWN, 2005

Narciso Garcia and Arthur C. Damask, "Physics for Computer Science Students", John Willey&Sons, Inc., New York-Chichester-Brisbane Toronto-Singapore, 1996

Hyperphysics na stronie internetowej:

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hph.html

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.