Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komórki glejowe - fizjologia i patologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBl-IZ-NE/056 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Komórki glejowe - fizjologia i patologia
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Sołtys
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Student zna neurobiologiczne podłoże funkcji poznawczych mózgu i emocji (K_W01, ++); zna neuropatologiczne i neuropsychologiczne podłoże zaburzeń funkcji mózgu oraz możliwości ich terapii (K_W02, +++); zna molekularne podłoże interakcji układu nerwowego z innymi układami organizmu (K_W03, +++). Biegle wykorzystuje aktualną literaturę naukową z zakresu neurobiologii w języku polskim i w języku angielskim (K_U04), wykazuje krytycyzm w analizie i selekcji informacji z literatury naukowej, internetu a szczególnie dostępnej w masowych mediach (K_U05), zbiera i interpretuje dane empiryczne oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski (K_U08). Student rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi, w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy z zakresu neurobiologii i innych nauk przyrodniczych, także pod kątem jej zastosowań praktycznych (K_K06, +++); potrafi być samokrytyczny i wyciągać wnioski na podstawie analizy swoich umiejętności, postaw i działań (K_K03, ++), wykazuje odpowiedzialność za powierzony sprzęt, za pracę własną i innych oraz szanuje pracę wykonywaną przez innych (K_K04, ++).

Forma i warunki zaliczenia:

egzamin pisemny, zestaw pytań otwartych, ocena wypadkowa jest średnią arytmetyczną z ocen uzyskanych za odpowiedzi na poszczególne pytania.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:


egzamin pisemny z wiedzy prezentowanej na wykładzie


Metody dydaktyczne:

wykład połączony z prezentacją multimedialnąBilans punktów ECTS:

udział w wykładach: 30 godz.

przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

suma: 50 godz.


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

neurobiologia, rok 1

Pełny opis:

• Komórki glejowe, klasyfikacja, historia badań

• Astrocyty, glej radialny, tanycyty

• Polidendrocyty i oligodendrocyty

• Mikroglej

• Komórki Schwanna

• Glejogeneza

• Rola komórek glejowych w procesach poznawczych

• Rola komórek glejowych w reakcji na uszkodzenie mózgu lub rdzenia kręgowego

• Rola komórek glejowych w chorobach neurodegeneracyjnych

• Komórki glejowe i procesy regeneracyjne w dojrzałych mózgach.

Literatura:

Publikacje na temat rozwoju i ewolucji mózgu. Aktualny wykaz literatury jest podawany na bieżąco w materiałach do wykładów, dostępnych na stronach internetowych Zakładu Neuroanatomii

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.