Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Structure and function of the cerebral cortex

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBl-IZ-NE/077 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Structure and function of the cerebral cortex
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Kursy w języku angielskim dla studentów programu Erasmus+ (Wydział Biologii)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Hess
Prowadzący grup: Grzegorz Hess
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu student powinien posiadać pogłębioną wiedzę z zakresu budowy i funkcji kory mózgowej jako najwyżej zorganizowanej struktury ośrodkowego układu nerwowego ssaków (K_W01). Powinien rozumieć i potrafić wytłumaczyć podstawowe zagadnienia związane z kodowaniem bodźców wzrokowych i czuciowych oraz ich przetwarzaniem w korze mózgowej oraz powinien rozumieć i potrafić wytłumaczyć, w jaki sposób kora mózgowa kieruje czynnościami ruchowymi organizmu (K_W05). Potrafi biegle korzystać z aktualnej literatury naukowej w języku angielskim (K_U04) wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji z literatury naukowej (K_U05) oraz umie samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne, w języku angielskim, dotyczące zagadnień z zakresu neurobiologii kory mózgowej. Rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z literaturą w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy, także pod kątem jej zastosowań praktycznych (K_K06).

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem otrzymania zaliczenia z modułu jest:

- obecność na zajęciach

- wygłoszenie referatu

- zdanie egzaminu końcowego


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena przedstawionego referatu. Pisemny egzamin testowy.

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny. Prezentacje multimedialne.

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach: 20 godz.

Udział w seminariach: 10 godz.

Przygotowanie literatury i referatu do seminarium: 25 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

Suma: 75 godz.


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

neurobiologia

Pełny opis:

Budowa makroskopowa i mikroskopowa kory nowej (neocortex) ssaków - cechy wspólne i specjalizacje. Kwestia lokalizacji funkcji w korze mózgowej. Metody badań kory mózgowej człowieka i zwierząt - rejestracje elektrofizjologiczne i techniki obrazowania. Rozwój ewolucyjny kory mózgowej - kora dawna, kora stara i kora nowa. Pre- i postnatalny rozwój osobniczy mózgu i kory mózgowej ssaków. Połączenia wzgórzowo-korowe i korowo-wzgórzowe. Układy nieswoiste. Zaburzenia rozwojowe. Rodzaje neuronów i organizacja synaptyczna "modułów" korowych. Neuroprzekaźnictwo w synapsie glutaminianergicznej i GABAergicznej. Receptory jonotropowe i metabotropowe. Neuroprzekaźnictwo a neuromodulacja. Plastyczność synaptyczna - mechanizmy molekularne i komórkowe. Układ wzrokowy i organizacja kory wzrokowej. Plastyczność organizacji kory mózgowej. Kanały przetwarzania informacji w układzie wzrokowym. Związki anatomiczne i funkcjonalne kory mózgowej z podkorowymi strukturami mózgowia ssaków - jądrami podstawy, jądrami pnia mózgu, ciałem migdałowatym. Układ ruchowy. Związki anatomiczne i funkcjonalne kory mózgowej z rdzeniem kręgowym. Kora przedczołowa. Patologiczne zmiany anatomiczne i funkcjonalne kory mózgowej i struktur podkorowych w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych.

Literatura:

Eric R. Kandel, James H. Schwartz, Thomas M. Jessell, Steven A. Siegelbaum, A. J. Hudspeth. Principles of Neural Science, Fifth Edition. McGraw-Hill Companies, 2013.

Literatura ustalana na bieżąco z prowadzącym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Hess
Prowadzący grup: Grzegorz Hess
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

neurobiologia

Literatura:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.