Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane techniki inżynierii komórkowej i tkankowej w neurobiologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBl-IZ-NE/094 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Wybrane techniki inżynierii komórkowej i tkankowej w neurobiologii
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 33 miejsc więcej informacji
Konwersatorium, 10 godzin, 33 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Duda
Prowadzący grup: Małgorzata Duda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Zapoznanie studenta z wybranymi technikami laboratoryjnymi służącymi m.in. do: identyfikacji, izolacji, hodowli in vitro (hodowle: 2D, 3D, hodowle dynamiczne), różnicowania i modyfikacji genetycznych komórek neuronalnych. Zapoznanie studenta z możliwościami inżynierii tkankowej (hodowle autologicznych komórek) w zakresie medycyny regeneracyjnej oraz technik stosowanych w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych wywołanych w odpowiedzi na stres biotyczny i zagrożenia cywilizacyjne, w tym rosnące zagrożenia ze strony zanieczyszczenia środowiska związkami z grupy EDCs.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

Student zna metody i etyczne aspekty izolacji i hodowli in vitro komórek i tkanek zwierzęcych (K_W01, K_W03, K_W06);

Student zna zasady planowania badań z wykorzystaniem zaawansowanych technik i narzędzi badawczych właściwych dla inżynierii komórkowej i tkankowej (K_W16, K_W17);

Student zna zasady pracy w pracowni in vitro, w tym zasady BHP i ergonomii pracy (K_W11);

W zakresie umiejętności:

Student umie samodzielnie opracować protokół badawczy i na jego podstawie przeprowadza eksperyment z zakresu hodowli in vitro dotyczący wybranego zagadnienia (K_U01, K_U02);

Student potrafi przygotować prosty projekt badawczy z wykorzystaniem technik hodowli in vitro (K_U11, K_U14).

W zakresie kompetencji społecznych:

Student ma świadomość potrzeby stałego dokształcania się i podnoszenia umiejętności zawodowych (K_K01);

Student potrafi wykorzystać wiedzę z oryginalnych publikacji naukowych do przygotowania własnego protokołu postępowania badawczego (K_K03);

Student jest odpowiedzialny za powierzony zakres prac badawczych, szanuje pracę własną i innych, umie pracować zespołowo (K_K05).


Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Forma i warunki zaliczenia:

W trakcie ćwiczeń na bieżąco będą sprawdzane: umiejętności praktyczne i poprawność wykonywanych procedur; zaliczenie każdego ćwiczenia odbędzie się na podstawie oceny z kolokwium wejściowego i przedstawionego pisemnego sprawozdania. W trakcie konwersatoriów - postępy studentów będą oceniane na bieżąco na podstawie zaangażowania w przebieg merytorycznej dyskusji. Warunkiem dopuszczającym do zaliczenia pisemnego odbywającego się na końcu cyklu jest obecność na wszystkich ćwiczeniach.

W celu zaliczenia przedmiotu student w trakcie egzaminu pisemnego (pytania otwarte, problemowe) powinien uzyskać co najmniej 50% z maksymalnej liczby punktów wynikających z testu.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty kształcenia uzyskane w trakcie konwersatoriów wprowadzających studentów w metodykę badawczą będą weryfikowane w trakcie i na zakończenie cyklu zajęć praktycznych. Efekty kształcenia w zakresie umiejętności będą weryfikowane na bieżąco w trakcie ćwiczeń: kolokwium wejściowe z wiedzy uzyskanej podczas konwersatoriów, obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, ocena aktywności studenta i ocena jego/jej samodzielnej pracy, także w formie zaliczenia praktycznego po każdym cyklu zajęć (raport pisemny w formie naukowego sprawozdania) oraz test końcowy – pytania otwarte, problemowe, podsumowujące wiedzę i umiejętności uzyskane na kursie. Student uzyska zaliczenie z kursu, o ile odpowie prawidłowo na co najmniej 50% pytań w teście końcowym, a także wywiąże się z wszystkich wymagań dotyczących udziału w zajęciach praktycznych (zaliczenie testów wejściowych, prawidłowa praca na zajęciach, przedstawienie sprawozdań). Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń i oceny z testu końcowego.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny, metody aktywizujące: omawianie zagadnień problemowych (problem-based studies), samodzielne opracowywanie protokołów badawczych w oparciu o literaturę naukową polską i anglojęzyczną, samodzielne opracowywanie alternatywnych (do zaproponowanego) protokołów badawczych; ćwiczenia laboratoryjne z zastosowaniem nowoczesnego sprzętu badawczego.

Bilans punktów ECTS:

Udział w konwersatoriach: 10 h

Udział w ćwiczeniach:15 h

Przygotowanie do konwersatoriów (w tym czytanie literatury): 10 h

Przygotowanie do ćwiczeń (w tym pisanie sprawozdań): 20 h

Przygotowanie do zaliczenia: 20 h

SUMA: 75 h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Skrócony opis:

Konwersatoria obejmują zagadnienia dotyczące m.in.:

-technik izolacji i hodowli komórek neuronalnych in vitro;

-metod uzyskiwania neuronów z łatwo dostępnych komórek somatycznych (m.in. przeprogramowanie pośrednie, przeprogramowanie bezpośrednie - transdyferencjacja);

-zastosowania hodowli in vitro autologicznych komórek nerwowych, w tym: NSCs w badaniach naukowych oraz w medycynie regeneracyjnej;

Ćwiczenia obejmują m.in.:

-przygotowywanie pożywek hodowlanych; mechaniczną oraz enzymatyczną izolację komórek neuronalnych; prowadzenie hodowli komórek neuronalnych, w tym hodowli: jednowarstwowych oraz na nośnikach, w postaci skrawków, sferoidów i agregatów, hodowli przestrzennych 2D i 3D; enkapsulację komórek neuronalnych w celu późniejszego wykorzystania ich do przeszczepów; testy oceny żywotności, proliferacji i różnicowania/dojrzewania komórek neuronalnych w hodowli.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Neuronal cell culture – methods and protocols edited by Shohreh Amini and Martyn K. White, Humana Press, New York 2013, ISBN 978-1-62703-639-9

Literatura uzupełniająca:

materiały dydaktyczne oraz wybrane pozycje literaturowe (również w j. angielskim) będą udostępniane na bieżąco przez prowadzących

m. in. na platformie Pegaz.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 33 miejsc więcej informacji
Konwersatorium, 10 godzin, 33 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Duda
Prowadzący grup: Małgorzata Duda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Zapoznanie studenta z wybranymi technikami laboratoryjnymi służącymi m.in. do: identyfikacji, izolacji, hodowli in vitro (hodowle: 2D, 3D, hodowle dynamiczne), różnicowania i modyfikacji genetycznych komórek neuronalnych. Zapoznanie studenta z możliwościami inżynierii tkankowej (hodowle autologicznych komórek) w zakresie medycyny regeneracyjnej oraz technik stosowanych w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych wywołanych w odpowiedzi na stres biotyczny i zagrożenia cywilizacyjne, w tym rosnące zagrożenia ze strony zanieczyszczenia środowiska związkami z grupy EDCs.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

Student zna metody i etyczne aspekty izolacji i hodowli in vitro komórek i tkanek zwierzęcych (K_W01, K_W03, K_W06);

Student zna zasady planowania badań z wykorzystaniem zaawansowanych technik i narzędzi badawczych właściwych dla inżynierii komórkowej i tkankowej (K_W16, K_W17);

Student zna zasady pracy w pracowni in vitro, w tym zasady BHP i ergonomii pracy (K_W11);

W zakresie umiejętności:

Student umie samodzielnie opracować protokół badawczy i na jego podstawie przeprowadza eksperyment z zakresu hodowli in vitro dotyczący wybranego zagadnienia (K_U01, K_U02);

Student potrafi przygotować prosty projekt badawczy z wykorzystaniem technik hodowli in vitro (K_U11, K_U14).

W zakresie kompetencji społecznych:

Student ma świadomość potrzeby stałego dokształcania się i podnoszenia umiejętności zawodowych (K_K01);

Student potrafi wykorzystać wiedzę z oryginalnych publikacji naukowych do przygotowania własnego protokołu postępowania badawczego (K_K03);

Student jest odpowiedzialny za powierzony zakres prac badawczych, szanuje pracę własną i innych, umie pracować zespołowo (K_K05).


Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Forma i warunki zaliczenia:

W trakcie ćwiczeń na bieżąco będą sprawdzane: umiejętności praktyczne i poprawność wykonywanych procedur; zaliczenie każdego ćwiczenia odbędzie się na podstawie oceny z kolokwium wejściowego i przedstawionego pisemnego sprawozdania. W trakcie konwersatoriów - postępy studentów będą oceniane na bieżąco na podstawie zaangażowania w przebieg merytorycznej dyskusji. Warunkiem dopuszczającym do zaliczenia pisemnego odbywającego się na końcu cyklu jest obecność na wszystkich ćwiczeniach.

W celu zaliczenia przedmiotu student w trakcie egzaminu pisemnego (pytania otwarte, problemowe) powinien uzyskać co najmniej 50% z maksymalnej liczby punktów wynikających z testu.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty kształcenia uzyskane w trakcie konwersatoriów wprowadzających studentów w metodykę badawczą będą weryfikowane w trakcie i na zakończenie cyklu zajęć praktycznych. Efekty kształcenia w zakresie umiejętności będą weryfikowane na bieżąco w trakcie ćwiczeń: kolokwium wejściowe z wiedzy uzyskanej podczas konwersatoriów, obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć, ocena aktywności studenta i ocena jego/jej samodzielnej pracy, także w formie zaliczenia praktycznego po każdym cyklu zajęć (raport pisemny w formie naukowego sprawozdania) oraz test końcowy – pytania otwarte, problemowe, podsumowujące wiedzę i umiejętności uzyskane na kursie. Student uzyska zaliczenie z kursu, o ile odpowie prawidłowo na co najmniej 50% pytań w teście końcowym, a także wywiąże się z wszystkich wymagań dotyczących udziału w zajęciach praktycznych (zaliczenie testów wejściowych, prawidłowa praca na zajęciach, przedstawienie sprawozdań). Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń i oceny z testu końcowego.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny, metody aktywizujące: omawianie zagadnień problemowych (problem-based studies), samodzielne opracowywanie protokołów badawczych w oparciu o literaturę naukową polską i anglojęzyczną, samodzielne opracowywanie alternatywnych (do zaproponowanego) protokołów badawczych; ćwiczenia laboratoryjne z zastosowaniem nowoczesnego sprzętu badawczego.

Bilans punktów ECTS:

Udział w konwersatoriach: 10 h

Udział w ćwiczeniach:15 h

Przygotowanie do konwersatoriów (w tym czytanie literatury): 10 h

Przygotowanie do ćwiczeń (w tym pisanie sprawozdań): 20 h

Przygotowanie do zaliczenia: 20 h

SUMA: 75 h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Skrócony opis:

Konwersatoria obejmują zagadnienia dotyczące m.in.:

-technik izolacji i hodowli komórek neuronalnych in vitro;

-metod uzyskiwania neuronów z łatwo dostępnych komórek somatycznych (m.in. przeprogramowanie pośrednie, przeprogramowanie bezpośrednie - transdyferencjacja);

-zastosowania hodowli in vitro autologicznych komórek nerwowych, w tym: NSCs w badaniach naukowych oraz w medycynie regeneracyjnej;

Ćwiczenia obejmują m.in.:

-przygotowywanie pożywek hodowlanych; mechaniczną oraz enzymatyczną izolację komórek neuronalnych; prowadzenie hodowli komórek neuronalnych, w tym hodowli: jednowarstwowych oraz na nośnikach, w postaci skrawków, sferoidów i agregatów, hodowli przestrzennych 2D i 3D; enkapsulację komórek neuronalnych w celu późniejszego wykorzystania ich do przeszczepów; testy oceny żywotności, proliferacji i różnicowania/dojrzewania komórek neuronalnych w hodowli.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Neuronal cell culture – methods and protocols edited by Shohreh Amini and Martyn K. White, Humana Press, New York 2013, ISBN 978-1-62703-639-9

Literatura uzupełniająca:

materiały dydaktyczne oraz wybrane pozycje literaturowe (również w j. angielskim) będą udostępniane na bieżąco przez prowadzących

m. in. na platformie Pegaz.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.