Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Genetyka molekularna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBt-BT116 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0510) Biological and related sciences
Nazwa przedmiotu: Genetyka molekularna
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy: przedmioty obowiązkowe dla II roku biotechnologii
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Kasza, Mateusz Wawro
Prowadzący grup: Aneta Kasza, Jakub Kochan, Aleksandra Solecka, Weronika Sowińska, Mateusz Wawro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

¬WIEDZA

Student:

• zna organizację materiału genetycznego w komórkach prokariotycznych i eukariotycznych,

• zna procesy regulujące czas półtrwania transkryptów,

• zna biogenezę, rodzaje i funkcje regulatorowych RNA,

• rozumie techniki klonowania, badania regulacji ekspresji genów oraz badania transkryptomu,

• ma uporządkowaną wiedzę z zakresu genetyki molekularnej

i inżynierii genetycznej, niezbędną do stosowania współczesnych narzędzi biotechnologii [BT1K_W13].


UMIEJĘTNOŚCI

Student:

• stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie: genetyki molekularnej [BT1K_U01],

• potrafi obsługiwać podstawową aparaturę rutynowo stosowaną w laboratoriach [BT1K_U03],

• posiada umiejętność dokonywania prostych obliczeń chemicznych [BT1K_U04],

• rozumie literaturę naukową z zakresu współczesnej biotechnologii w języku polskim; czyta ze zrozumieniem teksty naukowe w języku angielskim [BT1K_U05],

• korzysta z narzędzi internetowych, w tym baz danych oraz wyszukiwarek publikacji naukowych w stopniu niezbędnym do pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu nauk przyrodniczych oraz biotechnologii [BT1K_U06],

• posiada umiejętność zapisu przebiegu wykonanego eksperymentu, który umożliwia jego powtórzenie [BT1K_U10],

• korzysta z anglojęzycznych instrukcji dołączonych do aparatury i/lub zestawów odczynników wykorzystywanych podczas badań [BT1K_U16].


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student:

• rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i aktualizowania wiedzy kierunkowej, jest świadom możliwości podejmowania studiów II i III stopnia oraz studiów podyplomowych [BT1K_K01],

• potrafi pracować indywidualnie i zespołowo, rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami grupowymi mającymi długofalowy charakter [BT1K_K02],

• wykazuje odpowiedzialność za powierzany sprzęt, oraz poszanowanie pracy własnej i innych [BT1K_K05],

• jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych [BT1K_K07].


Wymagania wstępne:

zaliczenie kursów: Biochemia

Forma i warunki zaliczenia:

EGZAMIN w formie pisemnej składający się z pytań otwartych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Końcowa ocena z kursu składa się w 20% z oceny z ćwiczeń i w 80% z oceny z egzaminu.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Końcowa ocena z przedmiotu to łączna ocena z egzaminu (z wagą 80%) i ćwiczeń (z wagą 20%).

Aby uzyskać pozytywną ocenę z egzaminu student musi uzyskać ponad 50% punktów. Pytania egzaminacyjne obejmują pytania testowe (test wielokrotnego wyboru) oraz krótkie pytania otwarte. Do egzaminu mogą przystąpić jedynie studenci, którzy uzyskali zaliczenie z ćwiczeń.

Na ocenę końcową zajęć laboratoryjnych z genetyki molekularnej składa się:

liczba punktów z 6 kolokwiów – maks. 30 punktów

liczba punktów za przygotowanie do ćwiczeń i wykonanie ćwiczeń – maks. 8 punktów, co stanowi razem 38 punktów.

Zaliczenie otrzymują studenci, którzy:

- opuścili nie więcej niż jedne ćwiczenia (usprawiedliwione),

- uzyskali co najmniej 22 punktów.


- Studenci, którzy uzyskali mniej niż wymaganą do zaliczenia liczbę punktów z całych ćwiczeń mogą przystąpić do kolokwium poprawkowego obejmującego materiał z wszystkich kolokwiów i części związanej z wykonaniem wszystkich ćwiczeń, które odbędzie się po zakończeniu ćwiczeń laboratoryjnych. W przypadku zaliczenia ćwiczeń na podstawie kolokwium zaliczeniowego, student uzyskuje zaliczenie na ocenę dostateczną.


Metody dydaktyczne:

• metody podające – wykład z prezentacją multimedialną,

• metody problemowe – wykład konwersatoryjny,

• metody problemowe – dyskusja dydaktyczna,

• metody praktyczne – ćwiczenia laboratoryjne,

• metody praktyczne – opracowanie wyników ćwiczeń, analiza wynikówBilans punktów ECTS:

udział w wykładach: 30 godzin

udział w ćwiczeniach: 40 godzin

przygotowanie się do ćwiczeń i kolokwiów: 15 godzin

przygotowanie referatu: 10 godzin

samodzielna nauka dotycząca zagadnień

omawianych na wykładach: 55 godzin

ŁĄCZNY NAKŁAD PRACY STUDENTA: 150 godzin


5 ECTS

Skrócony opis:

Wykład: organizacja materiału genetycznego, metody inżynierii genetycznej, metody analizy transkryptomu, funkcje RNA, regulacja czasu półtrwania transkryptów.

Ćwiczenia: klonowanie, izolacja i analiza RNA.

Pełny opis:

TEMATYKA WYKŁADÓW

wprowadzenie do genetyki molekularnej; omówienie narzędzi stosowanych w genetyce molekularnej (polimerazy DNA, ligazy, systemy restryktaza/metylotransferaza, enzymy modyfikujące końce DNA, analiza restrykcyjna); charakterystyka różnych typów wektorów (plazmidy, sztuczne chromosomy bakteryjne, sztuczne chromosomy drożdżowe); klonowanie (strategie klonowania, inaktywacja insercyjna); replikacja plazmidowego DNA (replikony plazmidów wysokokopijnych i niskokopijnych); projekt sekwencjonowania genomu człowieka; prokariotyczne i eukariotyczne wektory ekspresyjne; organizacja genomów eukariotycznych (sekwencje kodujące, pseudogeny, sekwencje powtarzające się rozproszone i tandemowe, unikatowe sekwencje pozagenowe, genom mitochondrialny); organizacja genomów prokariotycznych; funkcja niekodujących RNA (biogeneza i funkcja siRNA, miRNA, piRNA, długich niekodujących RNA); regulacja czasu półtrwania prawidłowych transkryptów, degradacja nieprawidłowych RNA; metody analizy ekspresji genów (metoda odcisku stopy, opóźnienia migracji w żelu, immunoprecypitacji chromatyny, badanie aktywacji promotorów; reporter ChIP, zastosowanie systemu GAL4); metody analizy transkryptomu; organizmy modyfikowane genetycznie; metody edycji genomu (CRISPR-Cas9, TALEN, ZFN).

TEMATYKA ĆWICZEŃ

klonowanie in silico; izolacja i trawienie plazmidowego DNA; izolacja wstawki i jej ligacja z wektorem; transformacja bakterii kompetentnych; PCR analityczny; izolacja RNA z komórek eukariotycznych; elektroforeza

i analiza jakości RNA, PCR w czasie rzeczywistym; analiza edycji genomu.

Literatura:

1) Genetyka Molekularna, pod red. P. Węgleńskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.

2) Genomy, TA. Brown, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

3) Podstawy biologii komórki: wprowadzenie do biologii molekularnej, B. Alberts i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999.

4) Podstawy biologii molekularnej, Lizabeth A. Allison, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.