Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjologia roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBt-BT156 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Fizjologia roślin
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy: przedmioty obowiązkowe dla II roku biotechnologii
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021"

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Malec
Prowadzący grup: Jerzy Kruk, Przemysław Malec, Beatrycze Nowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

• Uzyskanie przez studentów wiedzy na temat podstaw funkcjonowania organizmu roślinnego na poziomie komórkowym i organizmalnym.

Efekty kształcenia:

¬WIEDZA

Student zna podstawy biochemiczne i fizyczne funkcjonowania organizmu roślinnego na poziomie komórkowym i organizmalnym.

Potrafi wymienić i opisać cechy charakteryzujące organizmy roślinne.

[BT1K_W06], [BT1K_W07], [BT1K_W08], [BT1K_W15]


[BCH1K_W03], [BCH1K_W04], [BCH1K_W10]


UMIEJĘTNOŚCI

Student posługuje się poprawną terminologią z obszaru fizjologii roślin. [BT1K_U17]

Student prawidłowo dokumentuje wykonywane eksperymenty.

Student potrafi przeprowadzić pomiary w dziedzinie fizjologii roślin.

Poszerza samodzielnie swoją wiedzę w zakresie fizjologii roślin.


[BCH1K_U06], [BCH1K_U18], [BCH1K_U13]KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student zapoznaje się ze starszymi i najnowszymi wynikami badań z zakresu fizjologii roślin - rozumie potrzebę ustawicznego dokształcania w dziedzinie. [BT1K_K01]

Student doskonali pracę w grupie.

Student rozumie potrzebę ustawicznego poszerzania swojej wiedzy.

[BCH1K_ K01], [BCH1K_ K03], [BCH1K_ K04]


Wymagania wstępne:

Zaliczenie kursu Biochemia

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny w formie 10 zamkniętych pytań opisowych.

Liczba punktów: Ocena:

12 – 13 dostateczny

13,5 – 14 plus dostateczny

15 – 16 dobry

16,5 – 17 plus dobry

18 – 20 bardzo dobryMetody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Metoda kształtująca:

Pytania do studentów w trakcie wykładu z oceną odpowiedzi.

Metoda podsumowująca:

Egzamin pisemny w formie 10 zamkniętych pytań opisowych.


Metody dydaktyczne:

• metody podające – wykład z prezentacją multimedialną,

• metody problemowe – wykład konwersatoryjny


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

• wykład – 30 h

Praca własna studenta:

• przygotowanie do egzaminu – 60 h

w sumie: 90 h = 3 pkt ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podstawy funkcjonowania organizmów roślinnych.

Pełny opis:

Interdyscyplinarny charakter fizjologii roślin; szczególne cechy strukturalne i funkcjonalne komórek roślinnych; procesy fizykochemiczne leżące u podstaw gospodarki wodnej roślin; pobieranie i transport wody; ciśnienie osmotyczne i potencjał wody; podstawy gospodarki mineralnej; rola mikoryzy w pobieraniu jonów; transport jonów i metabolitów w skali komórki i całej rośliny; heterotrofia i autotrofia; przemiany energii w roślinach: struktura aparatu fotosyntetycznego roślin zielonych i bakterii fotosyntetycznych; transformacja energii świetlnej w procesie fotosyntezy; pozyskiwanie energii przez chemoautotrofy; ekologiczne typy fotosyntezy; specyfika oddychania roślin; oddychanie tlenowe i beztlenowe; fermentacje; parametry fizjologiczne charakteryzujące procesy oddechowe; asymilacja azotu; wiązanie azotu atmosferycznego; obieg azotu w przyrodzie - rola roślin i mikroorganizmów; ogólne mechanizmy wzrostu i rozwoju; fitohormony i ich funkcje w regulacji wzrostu i rozwoju; fotomorfogeneza i fotoreceptory; roślinny system sygnałowy; czynniki stresowe - stres biotyczny i abiotyczny.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Fizjologia roślin. J. Kopcewicz , S.Lewak (red), PWN, Warszawa 2012

• Krótkie wykłady: Biologia Roślin. AJ Lack, D Evans, PWN, Warszawa 2003

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.