Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bioakustyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBt-BT162 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Bioakustyka
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy: Przedmioty dla programu WBBB-0012-1SO - Biotechnologia 1 stopnia ( od roku 2019/2020))
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Martyna Elas, Przemysław Płonka
Prowadzący grup: Martyna Elas, Przemysław Płonka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

zna i rozumie podstawowe problemy generacji dźwięków przez instrumenty, generacji i odbioru dźwięków przez człowieka i zwierzęta, teorii mowy i muzyki, przekazu informacji, techniczych sposobów wykorzystywania fal dźwiękowych


rozumie pojęcie modelu i podejście biofizyka do badania zjawisk biologicznych


zna i potrafi wyjaśnić podstawowe problemy bioakustyki


[ BFK_W01, P1A_W01, P1A_W02, P1A_W04, P2A_W01, P2A_W02, P2A_W04 ] - rozpoznaje biofizykę jako samodzielną dyscyplinę w obrębie nauk przyrodniczych, jej przedmiot, zakres, metodologię; ma szeroką podstawową i zaawansowaną wiedzę z biofizyki; rozumie, że biofizyka jest nauką multidyscyplinarną i zna współczesne kierunki badań biofizycznych


[ BTK_W04, P1A_W03] posiada ogólną znajomość podstawowych zagadnień fizyki klasycznej oraz wiedzę z zakresu fizyki współczesnej potrzebną do zrozumienia zjawisk fizycznych oraz metod eksperymentalnych stosowanych do badania procesów biologicznych


[ BFK_W06, P1A_W01, P1A_W03 ] - rozumie różnice między układami liniowymi i nieliniowymi; zna charakterystykę zjawisk przypadkowych i odróżnia je od zjawisk chaotycznych


[ BFK_W23, P2A_W04 ] - jest świadom różnych skal czasowych procesów i skal przestrzennych układów


[ BTK_W08, P1A_W01, P1A_W04, P1A_W05] - posiada podstawową wiedzę w zakresie biologii komórki, w tym: komórkowej budowy organizmów i funkcjonowania komórek eukariotycznych i prokariotycznych oraz budowy i funkcjonowania struktur wewnątrzkomórkowych


[ BFK_W29, P1A_W04, P2A_W04 ] - zna podstawy funkcjonowania neuronu, tkanki nerwowej, mózgu, narządów zmysłu; zna metody badawcze wykorzystywane w badaniach mózgu i percepcji


[ BTK_W14, P1A_W01, P1A_W04, P1A_W05] - zna podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu biologii ewolucyjnej


[ BTK_W14, P1A_W01, P1A_W04, P1A_W05] - ma podstawową wiedzę w zakresie fizjologii człowieka


[ BFK_U16, P2A_U03 ] - ma refleksyjny stosunek do praw i zjawisk przyrodniczych oraz zachowania świata ożywionego


[ BT1K_W07, P1A_W04 ] - ma podstawową wiedzę na temat zagadnień z zakresu biofizyki: rozumie fizyczne podstawy procesów biologicznych


[ BT1K_U06, P1A_U03 ] - korzysta z narzędzi internetowych, w tym baz danych oraz wyszukiwarek publikacji naukowych w stopniu niezbędnym do pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu nauk przyrodniczych oraz biotechnologii


[ BTK_K06 ] = dostrzega znaczenie pogłębiania wiedzy w zakresie nauk humanistycznych dla rozwoju społecznego jednostki

Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Forma i warunki zaliczenia:

Kolokwium zaliczeniowe na ocenę. Aby uzyskać zaliczenie, minimum 60% odpowiedzi musi być poprawna.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

kolokwium zaliczeniowe z uwzględnieniem demonstracji i pokazów zjawisk akustycznych

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

3.0

udział w wykładach: 28 godzin

praca z zalecaną literaturą i materiałami dodatkowymi: 20 godzin

praca z dodatkowymi ilustracjami wideo i audio: 12 godzin

przygotowanie do egzaminu: 25 godzin

razem około 85 godzin, czyli 3 ETCS

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wprowadzający komentarz do współczesnej biofizyki. Biologiczne aspekty fizycznego zjawiska, jakim jest dźwięk, zostaną wszechstronnie przedyskutowane w trakcie wykładów wspartych unikalnymi nagraniami.

Pełny opis:

Wprowadzający komentarz do współczesnej biofizyki. Biologiczne aspekty fizycznego zjawiska, jakim jest dźwięk, zostaną wszechstronnie przedyskutowane w trakcie wykładów wspartych unikalnymi nagraniami. Główne tematy wykładów: wydawanie, odbieranie i fizyczne cechy dźwięków, ich znaczenie w świecie ludzi i zwierząt, oraz wybrane, praktyczne aspekty bioakustyki (synteza dźwięków, ich wpływ na organizm człowieka, infra- ultra i hyperdźwięki). Analiza mowy ludzkiej i śpiewu, fizjologicznej i psychologicznej strony procesu słyszenia (iluzje), cybernetyka i semiotyka języka, wybrane problemy muzykologii (percepcja dzieła muzycznego i jego fraktalna interpretacja), jak również wybrane aspekty etologii rozważane z biofizycznego i cybernetycznego punktu widzenia (dźwięki w świecie zwierząt, mikroakustyka i metabolizm informacyjny, śpiew ptaków, ultradźwięki emitowane przez nietoperze, miłosne pieśni wielorybów) mogą posłużyć za reprezentatywne przykłady interdyscyplinarnych zagadnień poruszanych na wykładach. Nowym zagadnieniem są molekularne i neurologiczne mechanizmy słyszenia oraz wydawania dźwięków. Najważniejszym celem kursu jest pokazanie, w jaki sposób fizyka przenika do różnych, pozornie niezwiązanych ze sobą dziedzin biologii i sztuki, i w jaki sposób biolog może ją wykorzystać w swoich badaniach.

Literatura:

Buchner A. Encyklopedia instrumentów muzycznych. Od czasów przedhistorycznych do XX wieku. R.A.F. Scriba 1995

Jassem W. Mowa a nauka o łączności. PWN Warszawa 1974.

Levitin DJ. Zasłuchany mózg. Co się dzieje w głowie, gdy słuchasz muzyki? Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016

Lyons J. Semantyka. PWN Warszawa. T1 – 1984, T2 -1989.

Moore B.C.J., Wprowadzenie do psychologii słyszenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1999.

Podlipniak P. Instynkt tonalny. Koncepcja ewolucyjnego pochodzenia tonalności muzycznej. Wydawnictwo UAM, Poznań 2013.

Sacks O., Muzykofilia. Opowieści o muzyce I mózgu, Zysk I S-ka Wydawnictwo, s.j., Poznań 2009

Sekuler R, BlakeR. Perception. McGraw Hill Publishing Company, McGraw Hill, Inc., New York 1990

R. Makarewicz „Dźwięki i fale”, Wyd Naukowe UAM, Poznań 2004

Biofizyka, red. F. Jaroszyk, PZWL 2004

E.D. Blackham: Physics of the Piano, Scientific American, Dec. 1965

N.C. Fletcher: Acoustics of the instruments”, Ch. 11 &12

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.