Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fotobiologia skóry

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBt-BT256 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fotobiologia skóry
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wolnicka-Głubisz
Prowadzący grup: Agnieszka Wolnicka-Głubisz
Strona przedmiotu: http://www.fotobiofizyka.xt.pl/didact/bt256
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

• Uzyskanie przez studentów wiedzy z fotobiologii i dermatologii w zakresie obejmującym wpływ promieniowania UV na skórę na poziomie komórkowym i molekularnym

• Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami badawczymi z zakresu fotobiologii na poziomie in vitro i in vivo

• Przygotowanie studentów do pracy laboratoryjnej: poznanie zasad przeprowadzania eksperymentu z zakresu fotobiologii, opracowania i analizy wyników.


Efekty kształcenia:

WIEDZA

Student po zaliczeniu kursu:

• posiada podstawową wiedzę w zakresie fotobiologii skóry , gdyż:

a. zna i rozumie histologie i fizjologię skóry

b. wie jak przebiega melanogeneza i zna podstawowe ścieżki wewnątrzkomórkowych szlaków przekazu sygnału związane z syntezą melanin

c. zna proces fotoimmunosupresji i sposoby jego badania,

d. zna proces biosytnezy witaminy D oraz skutki hiper- i hipowitaminozy

e. wie w jaki sposób generowane są uszkodzenia DNA z udziałem światła

f. wie jak przebiega naprawa DNA w zależności od rodzaju uszkodzenia i zna choroby związane z defektami w tych systemach naprawczych

g. zna korzyści i zagrożenia związane z ekspozycją skóry na działanie promieniowania UV

h. wie jakie zioła i leki mogą wywoływać reakcje forouczulane

i. zna możliwości wykorzystania światłoterapii w medycynie

j. wie jakie związki chemiczne występują w produktach promieniochronnych

• posiada wiedzę z zakresu BHP umożliwiającą bezpieczną pracę w laboratorium fotobiologicznym [ ? BT1K_W23].

UMIEJĘTNOŚCI

Student po zaliczeniu kursu:

• potrafi dokonywać prostych obliczeń w tym dotyczących dawki i czasu naświetlania [BT1K_U04],

• potrafi wyznaczyć przeżywalność komórek w oparciu o dane doświadczalne [BT1K_U08],

• potrafi posługiwać się podstawowymi urządzeniami w laboratorium fotobiologicznym:

a. potrafi naświetlić hodowle komórkowei

b. potrafi zmierzyć natężenie promieniowania

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student:

• rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i aktualizowania wiedzy kierunkowej [BT1K_K01],

• podczas wykonywania doświadczeń dba o bezpieczeństwo własne i otoczenia [BT1K_K07].


Wymagania wstępne:

zaliczony kurs z Biofizyki

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem dopuszczenie do egzaminu jest obecność na 5 wykładach i wszystkich ćwiczeniach.

Dodatkowy wpływ na ocenę końcową ma obecność na wszystkich wykładach.

Pytania egzaminacyjne obejmują pytania testowe (test jednokrotnego wyboru).

Do egzaminu mogą przystąpić jedynie studenci, którzy uzyskali zaliczenie z ćwiczeń.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wykłady:

Test zaliczeniowy pisemny

Ćwiczenia laboratoryjne:

- sprawozdania pisemne i ustne z wykonanych doświadczeń.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

• metody podające – wykład z prezentacją multimedialną,

• metody problemowe – wykład konwersatoryjny,


• metody praktyczne – ćwiczenia laboratoryjne,

• metody praktyczne – opracowanie wyników ćwiczeń, analiza wyników


Zajęcia z przedmiotu odbywają sie w II semestrze w wymiarze:

8 wykładów (18 godz) , 2 ćwiczeń i 1 seminarium

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

• wykład – 18 godz.

• ćwiczenia laboratoryjne – 12 godz.


Praca własna studenta:

• samodzielna nauka dotycząca zagadnień omawianych na wykładach – 20 godz.

• przygotowanie do ćwiczeń lab. – 10 godz.


w sumie: 60 h = 3 pkt ECTS


Skrócony opis:

Anatomia skóry ludzkiej i zwierzęcej. Typy karnacji -fototypy. Produkcja witaminy D. Podstawy fotobiologii eksperymentalnej. Mechanizmy działania promieniowania ultrafioletowego na skórę. Choroby związane z defektem w systemie naprawy uszkodzeń wywołanych przez UV. Indukcja immunosupresji przez UV. Modele zwierzęce w badaniach immunosupresji. Fototerapie i fotochemioterapie. Indukcja melanogenezy przez UV. Fotostarzenie się skóry. Indukcja raka i czerniaka skóry przez UV. Modele zwierzęce w badaniach czerniaka skóry indukowanego promieniowaniem UV. Fotoalergia, fototoksyczność wybranych leków i ziół. Czynniki sprzyjające zwiększeniu ekspozycji na promieniowanie słoneczne/ UV. Ochrona przed promieniowaniem UV.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Anatomia skóry ludzkiej i zwierzęcej. Typy karnacji -fototypy. Produkcja witaminy D. Podstawy fotobiologii eksperymentalnej.

2. Mechanizmy działania promieniowania UV na skórę i systemy naprawcze. Choroby związane z defektem w systemie naprawy uszkodzeń wywołanych przez UV.

3. Indukcja immunosupresji przez UV. Modele zwierzęce w badaniach immunosupresji. Rola kwasu urokainowego i komórek tucznych w immunosupresji.

4. Fototerapie i fotochemioterapie.

5. Indukcja melanogenezy przez UV.

6. Fotokarcinogeneza . Modele zwierzęce w badaniach czerniaka skóry indukowanego promieniowaniem UV.

7. Fotoalergia, fototoksyczność wybranych leków i ziół.

8. Fotostarzenie się skóry .Czynniki sprzyjające zwiększeniu ekspozycji na promieniowanie słoneczne/ UV. Kosmetologia (kremy z filtrami ochronnymi).

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Histologia skóry ludzkiej i zwierzęcej. Obserwacja i analiza preparatów barwionych różnymi odczynnikami histologicznymi.

2. Napromieniowanie komórek in vitro różnymi pasmami UV. Ocena przeżywalności komórek testem MTT.

Seminarium:

3. Analiza składu kosmetyków promieniochronnych.

Literatura:

1.Histologia. Wojciech Sawicki. PZWL

2.Układ odpornościowy skóry. Immunologia. Sławomir Majewski.

3. Wolnicka-Głubisz A i Smeja M. Mechanizmy związane z immunosupresją indukowana promieniowaniem UV. Astma Alergia immunologia 15, 26-34, 2010.

4.Wolnicka-Głubisz i P. M. Płonka. Rola promieniowania UV w etiopatogenezie czerniaka skóry. Współczesna Onkologia. 2007;11, 419-429.

5.Wolnicka-Głubisz and Z. Zarębska. The new modality of photochemotherapy PUVA-photopheresis. Rev. in polish, Przeglad Dermatologiczny, 2003, 90 (5): 383-391

6. Fototerapia (UV) w dermatologii. Hanna Wolska. Wyd.Czelej. 2006

Uwagi:

Kurs skierowany do studentów 2 i 3 roku 1 st Biotechnologii, Biologii i Biochemii, 2 stopnia Biotechnologii, Biochemii i Biologii oraz studentów 3 i 4 roku jednostopniowych studiów z Biofizyki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wolnicka-Głubisz
Prowadzący grup: Agnieszka Wolnicka-Głubisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.