Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do fizjologii człowieka - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBt-ZZ39 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0519) Nauki biologiczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do fizjologii człowieka - ćwiczenia
Jednostka: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Grupy: przedmioty obowiązkowe dla II roku biotechnologii
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Tabarowski
Prowadzący grup: Zbigniew Tabarowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z podstawami fizjologii człowieka oraz metodami badań wydolności poszczególnych układów.

Efekty kształcenia:

Student posiada wiedzę wystarczającą do zrozumienia przebiegu podstawowych procesów fizjologicznych człowieka oraz interpretacji wyników badań diagnostycznych służących do oceny stanu poszczególnych układów.

Student posiada umiejętności niezbędne do wykonania podstawowych badań laboratoryjnych monitorujących stan układów fizjologicznych człowieka.

Student wykazuje akceptującą postawę wobec stosowania w nauczaniu podstaw fizjologii człowieka metod alternatywnych wobec doświadczeń na żywych zwierzętach laboratoryjnych (np. symulacji komputerowych).

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Warunki zaliczenia i oceny końcowej – Testy uzupełnień po każdym ćwiczeniu i na zakończenie semestru. Test po każdych ćwiczeniach zawiera 20 pytań – czas zdawania 10 minut. Niezaliczone testy poprawia się ustnie. Test końcowy zawiera pytania z każdego z ćwiczeń – czas zdawania 30 minut. Nie ma możliwości poprawiania testu końcowego. Punkty z wszystkich testów się sumuje. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty kształcenia są weryfikowane na bieżąco przez cotygodniowe testy oraz przez test zaliczeniowy

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody dydaktyczne:

Prezentacje multimedialne, badania na studentach z użyciem zestawu BIOPAC, interaktywne ćwiczenia komputerowe

Bilans punktów ECTS:

Udział w ćwiczeniach: 60 godzin

Przygotowanie się do ćwiczeń: 30 godzin

Przygotowanie się do zaliczenia końcowego: 40 godzin

Analiza rysunków z Physiology coloring book: 10 godzin


SUMA GODZIN: 140 godzin

Pełny opis:

Mechanizm skurczu mięśnia poprzecznie prążkowanego. Wykonywanie i barwienie rozmazu własnej krwi. Analiza jakościowa krwinek czerwonych i białych. Skład odsetkowy krwinek białych. Metody obliczania liczby krwinek. Analiza krwi własnej za pomocą analizatora hematologicznego i metodami komorowymi. Wskaźnik hematokrytowy, zawartość hemoglobiny, wskaźniki czerwonokrwinkowe. Zasady interpretacji wyników badania morfologii krwi. Układy grupowe krwi, oznaczanie własnej grupy krwi w układzie ABO i Rh. Krzepnięcie krwi i metody diagnostyczne w hemostazie. Doświadczenia wirtualne: serce żaby i szczura. Wpływ środków farmakologicznych na aktywność skurczową serca. Podstawy elektrokardiografii, EKG własne. Zasady fizjologii krążenia. Ciśnienie tętnicze i jego pomiar. Układ oddechowy i metody oceny jego wydolności, pomiary spirometryczne. Podstawy fizjologii nerek- produkcja i skład moczu. Hormony i metabolizm- działanie hormonów tarczycy i insuliny. Regulacja łaknienia, funkcje wydzielnicze żołądka.

Literatura:

Fizjologia człowieka. Zintegrowane podejście. Dee Ungulab Silverthorn, PZWL 2018

Krótkie wykłady Fizjologia człowieka. D. McLaughlin, J. Stamford, D. White, PWN 2008

PhysioEx 8.0 for human physiology. Laboratory simulations in physiology. Stabler, Smith, Peterson, Lokuta, Pearson 2009

Uwagi:

Wymagania obecności – Obecność na wszystkich ćwiczeniach jest obowiązkowa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.