Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka chemii A

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-CF-D01c-13 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka chemii A
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla studentów studiów II stopnia CHEMII - semestr letni
Przedmioty fakultatywne dla studentów studiów II stopnia OCHRONY ŚRODOWISKA - semestr letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Praktyka zawodowa, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Maciejowska
Prowadzący grup: Joanna Hetmańczyk, Małgorzata Krzeczkowska, Elżbieta Szostak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Chemia

W zakresie wiedzy:

CH2_W05: Potrafi omówić zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole

CH2_W06: Potrafi przedstawić zasady etyki zawodu nauczyciela

W zakresie umiejętności:

CH2_U20:

1. potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań dydaktycznych

2.posiada elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację działań dydaktycznych,

3. potrafi analizować własne działania dydaktyczne i wskazywać obszary wymagające modyfikacji

W zakresie kompetencji:

CH2_K02: Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania dydaktyczne

CH2_K01: Przestrzega zasad etycznych diagnozowania i oceniania uczniów.


Ochrona środowiska

W zakresie wiedzy:

OS2_W08: Potrafi omówić zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole

OS2_W20: Potrafi przedstawić zasady etyki zawodu nauczyciela

W zakresie umiejętności:

OS2_U20:

1. potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań dydaktycznych

2.posiada elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację działań dydaktycznych,

3. potrafi analizować własne działania dydaktyczne i wskazywać obszary wymagające modyfikacji

W zakresie kompetencji:

OS2_K03: Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania dydaktyczne

OS2_K20: Przestrzega zasad etycznych diagnozowania i oceniania uczniów

Wymagania wstępne:

zaliczony kurs "Podstawy dydaktyki"

Forma i warunki zaliczenia:

Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia: co najwyżej jedna nieobecność i 3 nieobecności ogółem, pozytywna ocena udziału w dyskusjach, pozytywna ocena 3 konspektów i aktywności na zajęciach

Praktyki zawodowe - Zaliczenie na ocenę ;

Forma odbywania: w grupie studenckiej, w szkole

Warunki zaliczenia: pozytywna ocena przygotowania do lekcji i prowadzenia lekcji oraz pozytywna ocena ewaluacji lekcji innych studentów.


Obecność, ocena udziału w dyskusjach, ocena prac pisemnych, ocena przygotowania i prowadzenia lekcji.

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią ważoną oceny z ćwiczeń i oceny z praktyk

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Chemia

W zakresie wiedzy:

CH2_W05: ocena lekcji

CH2_W06: udział w dyskusji

W zakresie umiejętności:

CH2_U20: ocena konspektu lekcji, ocena prowadzenia lekcji, samoocena po lekcji

W zakresie kompetencji:

CH2_K02: ocena przygotowania do lekcji

CH2_K01: ocena sprawdzania wiedzy podczas lekcji


Ochrona środowiska

W zakresie wiedzy:

OS2_W08: prowadzenie lekcji

OS2_W20: udział w dyskusji

W zakresie umiejętności:

OS2_U20: konspekt lekcji, prowadzenie lekcji, samoocena

W zakresie kompetencji:

OS2_K03: przygotowanie do lekcji

OS2_K20: ocenianie uczniów w trakcie lekcji

Metody dydaktyczne:

metody podające-prezentacje multimedialne

metody problemowe-metody aktywizujące-metoda przypadków

metody problemowe-metody aktywizujące-seminarium

metody problemowe-metody aktywizujące-dyskusja dydaktyczna (związana z wykładem, okrągłego stołu, wielokrotna, burza mózgów, panelowa, metaplan)

metody praktyczne-pokaz

metody praktyczne-metoda przewodniego tekstu

Bilans punktów ECTS:

udział w zajęciach - 45 godz,

przygotowanie konspektów - 13 godz.

przygotowanie do lekcji (w tym przygotowanie materiałów dydaktycznych) - 18 godz. ł

ączny nakład pracy studenta: 76 godz. co odpowiada 3 ECTS

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony dydaktyce chemii, składa się z 30 godz. ćwiczeń i 15 godz. praktyki grupowej w szkole. Obejmuje następujące grupy tematów: chemia jako przedmiot szkolny, lekcja, metody i zasady nauczania, projektowanie środowiska materialanego lekcji, kontrola i ocena efektów kształcenia uczniów.

Pełny opis:

2.3.1 Przedmiot (rodzaj zajęć). Miejsce danego przedmiotu (rodzaju zajęć) na III i IV etapie edukacyjnym. Podstawa programowa kształcenia ogólnego na III i IV etapie edukacyjnym. Cele kształcenia i treści nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć) na III i IV etapie edukacyjnym. Przedmiot (rodzaj zajęć) w kontekście wcześniejszego i dalszego kształcenia. Struktura wiedzy przedmiotowej. Integracja wewnątrz- i międzyprzedmiotowa. Program nauczania - tworzenie i modyfikacja, analiza, ocena,dobór i zatwierdzanie. Projektowanie procesu kształcenia. Rozkład materiału. 2.3.5. Lekcja. Formalna struktura lekcji jako jednostki metodycznej. Sytuacje wpływają ce na przebieg lekcji. Typy i modele lekcji w zakresie przedmiotu (rodzaju zajęć). Nauczycielskie i uczniowskie rytuały lekcji. Planowanie lekcji. Formułowanie celów lekcji i dobór treści nauczania. 2.3.6.Metody i zasady nauczania. Konwencjonalne i niekonwencjonalne metody nauczania, w tym metody aktywizujące. Dobór metod dydaktycznych. 2.3.8 Projektowanie środowiska materialnego lekcji. Organizowanie przestrzeni klasy szkolnej. Środki dydaktyczne: podręczniki, pakiety edukacyjne i pomoce dydaktyczne – dobór i wykorzystanie. 2.3.9. Kontrola i ocena efektów pracy uczniów. Konstruowanie testów i sprawdzianów. Ocenianie i jego rodzaje. Ocenianie biezące, semestralne i roczne. Ocenianie wewnętrzne i zewnętrzne. Funkcje oceny. Egzaminy kończące etap edukacyjny. 2.3.10 Strukturyzacja wiedzy. Powatrzanie i utrwalanie wiedzy i umiejętności.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Dydaktyka Chemii, Praca zbiorowa pod red. A. Burewicza i H. Gulińskiej, Wydawnictwo UAM, Poznań 2002. Podstawa programowa kształcenia ogólnego, Tom 5. Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum http://www.men.gov.pl/images/stories/pdf/Reforma/men_tom_5.pdf

Literatura uzupelniająca

Podręczniki szkolne do nauczania chemii

Uwagi:

Prosimy zapisywać się na do tych samych grup na praktyki i ćwiczenia.

W przypadku rozbieżności w rejestracji znaczenia ma rejestracja na ćwiczenia.

Praktyka zawodowa:

Grupa 1, środa 9:15- 11:45 Katolicka Szkoła Podstawowa ul. Pędzichów 13, dr hab. Elżbieta Szostak

Grupa nr 2, czwartek 8:00-10:30 SP 159 ul. Starowiślna 3, dr Małgorzata Krzeczkowska

Grupa nr 3, piątek 8.00- 10.30 SP 40 ul. Pszczelna 13, dr hab. Joanna Hetmańczyk

Grupa nr 4, piątek 11.40-14.10 SP 25 Komandosów 29, dr Małgorzata Krzeczkowska

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.