Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza chemiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-CL-A301-12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Analiza chemiczna
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe III rok CHEMIA - moduł: Chemia analityczna i stosowana
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wieczorek
Prowadzący grup: Paweł Kościelniak, Justyna Paluch, Aleksandra Pollap, Marcin Wieczorek, Renata Wietecha-Posłuszny, Michał Woźniakiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Student

W zakresie wiedzy:

CH1_W05.1: 1. Potrafi stosować terminologię Chemii analitycznej - zwłaszcza w odniesieniu do metod: pobierania i przygotowywaniem próbek, kalibracji analitycznej, interpretacji wyników pomiarowych i oceny wyników oznaczeń.

CH1_W05.6:

1. Potrafi scharakteryzować zasady poprawnego pobierania próbek,

2. Potrafi scharakteryzować metody przygotowywana próbek do analizy,

3. Potrafi opisać podstawowe metody kalibracji analitycznej i ocenić ich efektywność oraz wpływ wybranych czynników na kalibrację,

4. Potrafi nakreślić główne elementy oceny oceny wyników oznaczeń.

CH1_W06:

1. Potrafi scharakteryzować główne aspekty procedury analitycznej korzystając z poszerzonej wiedzy z zakresu chemii analitycznej,

2. Potrafi opisać podstawy teoretyczne, budowę odpowiedniej aparatury w odniesieniu do metod spektrometrii atomowej w obszarze UV/Vis, chromatografii i wybranych technik elektrochemicznych.

3. Potrafi ocenić wpływy czynników wpływających na sygnał analityczny (optymalizacja oznaczeń i efekty interferencyjne w tych metodach i technikach.

4. Potrafi powiązać teoretyczne zasady pobierania i przygotowania próbek z praktyką,

5. opisać zasady analizy przepływowej i wymienić kilka zastosowań,

6.Potrafi opisać zastosowania kilku technik analiz sądowych do badania wybranych materiałów.

W zakresie umiejętności:

CH1_U02: 1. Potrafi przedyskutować teoretyczne i praktyczne aspekty pobierania i przygotowywania próbek oraz ich analizowania z zastosowaniem metod spektrometrii atomowej, chromatografii i elektrochemicznych

CH1_U06: 1. Potrafi w sposób zaawansowany wybrać odpowiednią metodę analizy pod kątem oznaczania wybranych analitów

CH1_U08: 1. Potrafi korzystać z norm i innej literatury fachowej w celu poznania metod i oceny ich efektywności

CH1_U03: 1. Potrafi dokonać analizy danych pomiarowych z wykorzystaniem oprogramowania użytkowego

CH1_U09: 1. Potrafi ocenić wyniki oznaczeń własnych na tle zarządzeń o dopuszczalnych wartościach danych parametrów

CH1_U12: 1. Potrafi przygotować prezentację na temat zadanego zagadnienia z zakresu chemii analitycznej

CH1_U14: 1. Potrafi przygotować prezentację na temat zadanego zagadnienia z zakresu chemii analitycznej

CH1_U13: 1. Potrafi uczyć się samodzielnie

W zakresie kompetencji:

CH1_K01: 1. Potrafi uzasadnić konieczność podnoszenia kompetencji zawodowych przez całe życie.

CH1_K05: Potrafi ocenić zasady dobrej praktyki laboratoryjnej.

CH1_K08: 1. Potrafi dokonać optymalizacji wybranego parametru wpływającego na oznaczanie, 2. Potrafi zmodyfikować procedurę analityczną zależnie od potrzeb

Wymagania wstępne:

zaliczenie przedmiotów: Chemia analityczna, WCh-Cl-O 105-07 Chemia fizyczna, WCh-CL-O 202A-08, WCh-CL-O 202B-08 Wprowadzenie do statystycznego opracowania danych pomiarowych, WCh-Cl-O 107-07

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład -Egzamin

Warunki zaliczenia: Ponad 60 % poprawnych odpowiedzi w teście

Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia: Uzyskanie łącznie ponad 60 % maksymalnej liczby

punktów z 2 pisemnych sprawdzianów (pytania opisowe)

Ocena z kursu wpisywana na zakończenie zajęć (semestr 5): 70% oceny z egzaminu z wykładu + 30 % oceny z seminarium.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

CH1_W05.1: Egzamin - test pojedynczego wyboru

CH1_W05.6: Egzamin - test pojedynczego wyboru

CH1_W06: W ramach seminarium 2 sprawdziany z pytaniami opisowymi Egzamin - test pojedynczego wyboru

W zakresie umiejętności:

CH1_U02: W ramach seminariów dyskusje zagadnień i 2 sprawdziany z pytaniami opisowymi

CH1_U06: W ramach seminariów dyskusje zagadnień i 2 sprawdziany z pytaniami opisowymi

CH1_U08: W ramach seminariów dyskusje zagadnień i 2 sprawdziany z pytaniami opisowymi

CH1_U03: W ramach seminariów dyskusje zagadnień i 2 sprawdziany z pytaniami opisowymi

CH1_U09: W ramach seminariów dyskusje zagadnień

CH1_U12: Krótkie prezentacje w ramach seminarium

CH1_U14: Krótkie prezentacje w ramach seminarium

CH1_U13: W ramach seminarium 2 sprawdziany z pytaniami opisowymi Egzamin - test pojedynczego wyboru

W zakresie kompetencji:

CH1_K01: W ramach seminariów dyskusje zagadnień

CH1_K05: W ramach seminariów dyskusje zagadnień

CH1_K08: W ramach seminariów dyskusje zagadnień i 2 sprawdziany z pytaniami opisowymi

Metody dydaktyczne:

metody podające-wykład informacyjny

metody podające-prezentacje multimedialne

metody problemowe-wykład konwersatoryjny

metody praktyczne-seminarium

Bilans punktów ECTS:

udział w wykładach - 45 godz.

udział w seminariach - 15 godz.

przygotowanie do seminarium - 15 godz.

przygotowanie do egzaminu - 15 godz.

Nakład pracy studenta - 90 godz. = 3 pkt ECTS

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

Pobieranie i przygotowywanie próbek do analizy, kalibracja, wykonanie pomiarów i ocena wyników oznaczeń. Podstawy teoretyczne, aparatura i optymalizacja parametrów aparaturowych oraz efekty interferencyjne w technikach spektrometrii atomowej, chromatografii i wybranych technikach elektrochemicznych. Prezentacja pobierania i przygotowania próbek, prezentacja technik spektrometrii atomowej, technik opartych o rozdział składników próbki, technik analizy przepływowej, technik elektrochemicznych oraz wybranych technik analiz sądowych.

Pełny opis:

Wykład: Poszerzona prezentacja (w stosunku do kursu Chemii analitycznej") zagadnień związanych z pobieraniem i przygotowywaniem próbek do analizy, kalibracją analityczną, wykonaniem pomiarów, interpretacja wyników pomiarowych i oceną wyników oznaczeń. Omówienie podstaw teoretycznych, budowy aparatury i czynników wpływających na sygnał analityczny (optymalizacja oznaczeń i efekty interferencyjne w technikach spektrometrii atomowej, chromatografii i wybranych technikach elektrochemicznych). Seminarium: Prezentacje multimedialne w zblokowanych godzinowo jednostkach, dotyczące następujących zagadnień: pobieranie i przygotowanie próbek, techniki spektrometrii atomowej, techniki oparte o rozdział składników próbki, techniki analizy przepływowej, techniki elektrochemiczne oraz wybrane techniki analiz sądowych

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. A. Cygański, Metody spektroskopowe w chemii analitycznej, WNT Warszawa 1997 2. A. Cygański, Podstawy metod elektroanalitycznych, WNT Warszawa 1999 3. J. Namieśnik, J. Łukasiak, Z. Jamrógiewicz, Pobieranie próbek środowiskowych do analizy, PWN, Warszawa 1995 4. J. Namieśnik, Z. Jamrógiewicz, M. Pilarczyk, L. Torres, Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy, WNT Warszawa 2000 5. M. Trojanowicz, Automatyzacja w analizie chemicznej, WNT, Warszawa 1992. 6. B. Karlberg, E.G. Pacey, Wstrzykowa analiza przepływowa dla praktyków", WNT, Warszawa 1994 7. W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa, 2002 8. P. Kościelniak, W. Piekoszewski [red.], Chemia sądowa, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków, 2002 9. D. Skoog, D. West, Podstawy chemii analitycznej, PWN, Warszawa 2007

Uwagi:

Wykłady odbywają się zdalnie.

Wykłady czwartkowe są całoroczne, zaś poniedziałkowe odbywać się będą w drugiej połowie semestru.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.