Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza chemiczna - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-CL-A301L-13 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Analiza chemiczna - laboratorium
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe III rok CHEMIA - moduł: Chemia analityczna i stosowana
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Paluch
Prowadzący grup: Paulina Góra, Małgorzata Herman, Paweł Knihnicki, Małgorzata Król, Karolina Mermer, Justyna Paluch, Aleksandra Pollap, Marcin Wieczorek, Aneta Woźniakiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Student

W zakresie wiedzy:

CH1_W01: 1) Potrafi posługiwać się metodami matematycznymi stosowanymi w chemii analitycznej.

CH1_W05.5: 1) Potrafi opisać i zinterpretować procesy fizykochemiczne wykorzystywane w analizie chemicznej prowadzonej technikami elektrochemicznymi, chromatograficznymi, absorpcji atomowej oraz spektrofotometrii i spektrometrii mas.

CH1_W05.6: 1) Potrafi zaproponować zastosowanie odpowiedniej techniki analitycznej i właściwej aparatury do przeprowadzenia analizy chemicznej próbek wody, prostych mieszanin związków organicznych oraz próbek roślinnych.

W zakresie umiejętności:

CH1_U02: 1) Potrafi przeprowadzić analizę statystyczną uzyskanych wyników oznaczeń technikami instrumentalnymi wraz z szacowaniem niepewności pomiarów.

CH1_U05: 1) Potrafi przeprowadzić podstawową analizę składu próbek wód, roślinnych oraz złożonych mieszanin organicznych wybranymi technikami instrumentalnymi.

CH1_U07: 1) Stosuje zasady dobrej praktyki laboratoryjnej, BHP oraz potrafi ocenić czynniki szkodliwe towarzyszące wykonywanym doświadczeniom

CH1_U09: 1) Potrafi zidentyfikować i oznaczyć wybrane substancje z wykorzystaniem wybranych technik instrumentalnych, a także ocenić uzyskane wyniki w oparciu o odpowiednie normy.

CH1_U11: Potrafi uzasadnić i zastosować wybrane procedury procedury analityczne i aparaturę i jej możliwości do analiz środowiskowych, toksykologicznych i kryminalistycznych.

CH1_U14: Potrafi przedstawić wyniki analiz i ich interpretację w formie raportu badawczego z uwzględnieniem opisu zastosowanej metodologii, wyników cząstkowych.

W zakresie kompetencji:

CH1_K02: Potrafi współdziałać w grupie przy wykonywaniu zadań laboratoryjnych i opracowaniu wyników, wykonywać powierzone zadania i podzielić zadania pomiędzy poszczególnych członków grupy.

CH1_K05: Potrafi zadbać o jakość wykonywanych pomiarów analitycznych i przedstawianych raportów.

Wymagania wstępne:

Uzyskanie zaliczenia z kursu:

Analiza chemiczna (wykład i seminarium) WCh-CL-A301-XX.

Prerekwizyty: Chemia analityczna WCh-CL-O105-XX

Chemia fizyczna WCh-CL-O202A-XX

Chemia fizyczna WCh-CL-O202B-XX

Wprowadzenie do statystycznego opracowywania danych pomiarowych WCh-CL-O107-XX

Forma i warunki zaliczenia:

Laboratorium - pZaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia: Uzyskanie minimum 58% punktów za przygotowane raporty badawcze oraz za aktywność na zajęciach.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

CH1_W01: Aktywność w trakcie zajęć laboratoryjnych

CH1_W05.5: Przygotowanie raportu oraz aktywność w trakcie zajęć laboratoryjnych

CH1_W05.6: Przygotowanie raportu oraz aktywność w trakcie zajęć laboratoryjnych

W zakresie umiejętności:

CH1_U02: Aktywność w trakcie zajęć laboratoryjnych

CH1_U05: Aktywność w trakcie zajęć laboratoryjnych

CH1_U07: Aktywność w trakcie zajęć laboratoryjnych, przygotowanie raportu

CH1_U09: Aktywność w trakcie zajęć laboratoryjnych, przygotowanie raportu

CH1_U11: Przygotowanie raportu

CH1_U14: Przygotowanie raportu

W zakresie kompetencji:

CH1_K02: Opis w raporcie zadań wykonanych przez każdego członka zespołu

CH1_K05: Opis w raporcie zadań wykonanych przez każdego członka zespołu

Metody dydaktyczne:

metody podające-prezentacje multimedialne

metody problemowe-klasyczna metoda problemowa

metody problemowe-metody aktywizujące-metoda przypadków

metody problemowe-metody aktywizujące-gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)

metody programowane-z użyciem komputera

metody praktyczne-ćwiczenia laboratoryjne

metody praktyczne-symulacja

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach laboratoryjnych: 45 godzin.

Samodzielne przygotowanie do zajęć laboratoryjnych: 15 godzin

Przygotowanie raportów badawczych i konsultacje z asystentem: 30 godzin

Łączny nakład pracy studenta: 90 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

Pobieranie i przygotowywanie próbek do analizy, kalibracja, wykonanie pomiarów i ocena wyników oznaczeń. Przeprowadzenie pełnych procesów analitycznych z wykorzystaniem technik spektrometrii atomowej, chromatografii, spektrometrii mas i technik elektrochemicznych.

Pełny opis:

Przeprowadzenie pełnych procesów analitycznych od pobrania próbki do oceny niepewności uzyskanych wyników z wykorzystaniem technik spektrometrii atomowej, chromatografii (GC-MS i HPLC) i technik elektrochemicznych - analiza różnych próbek rzeczywistych, praca w małych zespołach.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. A. Cygański, Metody spektroskopowe w chemii analitycznej, WNT Warszawa 1997

2. A. Cygański, Podstawy metod elektroanalitycznych, WNT Warszawa 1999

3. J. Namieśnik, J. Łukasiak, Z. Jamrógiewicz, Pobieranie próbek środowiskowych do analizy, PWN, Warszawa 1995

4. J. Namieśnik, Z. Jamrógiewicz, M. Pilarczyk, L. Torres, Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy, WNT Warszawa 2000 M. Trojanowicz, Automatyzacja w analizie chemicznej, WNT, Warszawa 1992.

5. B. Karlberg, E.G. Pacey, Wstrzykowa analiza przepływowa dla praktyków", WNT, Warszawa 1994.

6. Z. Witkiewicz, Podstawy chromatografii, WNT, Warszawa 2005

7. W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa, 2002

8. D. Skoog, D. West, Podstawy chemii analitycznej, PWN, Warszawa 2007

Literatura uzupelniająca

P. Kościelniak, W. Piekoszewski [red.], Chemia sądowa, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz

Uwagi:

Cześć zajęć odbywać się będzie w terenie o czym poinformują prowadzący na zajęciach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.