Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Procesy sorpcyjne i katalityczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-CL-A303-13 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Procesy sorpcyjne i katalityczne
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe III rok CHEMIA - moduł: Chemia analityczna i stosowana
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucjan Chmielarz, Piotr Kuśtrowski
Prowadzący grup: Lucjan Chmielarz, Piotr Kuśtrowski, Piotr Natkański, Anna Rokicińska, Małgorzata Rutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

CH1_W05.1: Charakteryzowanie oddziaływań pomiędzy molekułami w fazie ciekłej i gazowej a powierzchnią z wytworzeniem wiązań chemicznych oraz podstawowych reakcji chemicznych przebiegających w obecności katalizatorów w aspekcie termodynamicznym i kinetycznym

CH1_W05.3: Określenie głównych przemysłowych metod wytwarzania podstawowych produktów chemicznych z wykorzystaniem zjawiska katalizy. Określenie podstawowych metod syntezy katalizatorów kontaktowych oraz adsorbentów stałych

CH1_W05.4: Określenie wpływu stanu powierzchni ciała stałego na jej aktywność w procesach adsorpcyjnych i katalitycznych

CH1_W05.6: Stosowanie podstawowych technik fizykochemicznych do charakteryzacji struktury, stabilności termicznej, tekstury oraz właściwości powierzchniowych ciał stałych używanych jako adsorbenty i katalizatory

CH1_W06: Dysponuje rozszerzoną wiedzą w zakresie adsorpcji i katalizy

CH1_W07: Dysponuje wiedzą z zakresu BHP, a w szczególności zna zasady bezpiecznego postępowania z chemikaliami oraz selekcji i utylizacji odpadów chemicznych, jak również podstawowe regulacje prawne związane z bezpieczeństwem chemicznym

CH1_W10: Potrafi przedstawić i wyjaśnić związki między osiągnięciami chemii i nauk pokrewnych a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju

W zakresie umiejętności:

CH1_U01: Posiada umiejętność opisu matematycznego procesów adsorpcji i katalizy

CH1_U02: Posiada umiejętność pomiaru powierzchni właściwej, pojemności sorpcyjnej, kwasowości powierzchniowej, stabilności termicznej i aktywności katalitycznej, jak również przeprowadzania analizy statystycznej oraz krytycznej oceny wiarygodności wyników oznaczeń

CH1_U05: Posiada podstawową umiejętność syntezowania adsorbentów oraz katalizatorów i określania ich struktury z zastosowaniem metod klasycznych i instrumentalnych

CH1_U06: Posiada rozszerzone umiejętności w zakresie technologii chemicznej i chemii fizycznej

CH1_U07: Zna i stosuje zasady dobrej praktyki laboratoryjnej, potrafi tak prowadzić pracę, żeby zminimalizować odpady dla środowiska naturalnego, stosuje zasady BHP w środowisku pracy, umie dokonywać analizy ryzyka

CH1_U08: Posiada podstawowe umiejętności pozwalające na korzystanie z literatury fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz podstawową zdolność oceny rzetelności pozyskanych informacji

CH1_U09: Potrafi rozwiązywać proste problemy o charakterze jakościowym i ilościowym, w tym potrafi planować i wykonywać badania (eksperymentalne bądź teoretyczne) oraz odpowiednio analizować ich wyniki

CH1_U13: Potrafi uczyć się samodzielnie

CH1_U14: Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

W zakresie kompetencji:

CH1_K01: Rozumie konieczność podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych (uczenia się) przez całe życie

CH1_K02: Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

CH1_K03: Potrafi odpowiednio określić priorytety służące planowaniu i realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

CH1_K05: Dba o jakość i staranność wykonywanych zadań

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład - Egzamin

Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Egzamin ustny; Kolokwia z przygotowania do ćwiczeń; Ocena sprawozdań

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

CH1_W05.1: Egzamin ustny; Kolokwia z przygotowania do ćwiczeń; Ocena sprawozdań

CH1_W05.3: Egzamin ustny; Kolokwia z przygotowania do ćwiczeń; Ocena sprawozdań

CH1_W05.4: Egzamin ustny; Kolokwia z przygotowania do ćwiczeń; Ocena sprawozdań

CH1_W05.6: Egzamin ustny; Kolokwia z przygotowania do ćwiczeń; Ocena sprawozdań

CH1_W06: Egzamin ustny; Kolokwia z przygotowania do ćwiczeń; Ocena sprawozdań

CH1_W07: Egzamin ustny; Kolokwia z przygotowania do ćwiczeń; Ocena sprawozdań

CH1_W10: Ocena poprzez nieformalną obserwację postaw studenckich

W zakresie umiejętności:

CH1_U01: Egzamin ustny; Kolokwia z przygotowania do ćwiczeń; Ocena sprawozdań

CH1_U02: Egzamin ustny; Kolokwia z przygotowania do ćwiczeń; Ocena sprawozdań

CH1_U05: Egzamin ustny; Kolokwia z przygotowania do ćwiczeń; Ocena sprawozdań

CH1_U06: Egzamin ustny; Kolokwia z przygotowania do ćwiczeń; Ocena sprawozdań

CH1_U07: Egzamin ustny; Kolokwia z przygotowania do ćwiczeń; Ocena sprawozdań

CH1_U08: Egzamin ustny; Kolokwia z przygotowania do ćwiczeń; Ocena sprawozdań

CH1_U09: Kolokwia z przygotowania do ćwiczeń; Ocena sprawozdań

CH1_U13: Ocena poprzez nieformalną obserwację postaw studenckich

CH1_U14: Ocena sprawozdań

W zakresie kompetencji:

CH1_K01: Ocena poprzez nieformalną obserwację postaw studenckich

CH1_K02: Ocena poprzez nieformalną obserwację postaw studenckich

CH1_K03: Ocena poprzez nieformalną obserwację postaw studenckich

CH1_K05: Ocena poprzez nieformalną obserwację postaw studenckich

Metody dydaktyczne:

metody podające-wykład informacyjny

metody podające-prezentacje multimedialne

metody problemowe-wykład problemowy

metody problemowe-metody aktywizujące-metoda przypadków

metody praktyczne-ćwiczenia laboratoryjne

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach - 15 godz.

Udział w zajęciach laboratoryjnych - 30 godz.

Samodzielne przygotowanie się do prac laboratoryjnych oraz sporządzenie końcowego raportu - 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu oraz obecność na egzaminie - 15 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 90 godz., co odpowiada 3 punktom

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

Adsorpcja (fizyczna i chemiczna). Termodynamika procesów adsorpcji. Wyznaczanie izoterm adsorpcji. Kinetyka procesów adsorpcji i desorpcji. Modele matematyczne opisujące kinetykę i równowagę oraz zależności parametryczne. Adsorbent (struktura, tekstura, ciała mikro- i mezoporowate). Kinetyka procesów katalitycznych. Eksperymentalne metody badań aktywności i selektywności katalizatorów. Ograniczenia dyfuzyjne. Aktywacja, dezaktywacja, reaktywacja oraz recykling katalizatorów.

Pełny opis:

Adsorpcja (fizyczna i chemiczna). Termodynamika procesów adsorpcji. Wyznaczanie izoterm adsorpcji. Kinetyka procesów adsorpcji i desorpcji. Modele matematyczne opisujące kinetykę i równowagę oraz zależności parametryczne. Adsorbent (struktura, tekstura, ciała mikro- i mezoporowate). Kinetyka procesów katalitycznych. Eksperymentalne metody badań aktywności i selektywności katalizatorów. Ograniczenia dyfuzyjne. Aktywacja, dezaktywacja, reaktywacja oraz recykling katalizatorów.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. B. Grzybowska-Świerkosz, Elementy katalizy heterogenicznej, PWN, Warszawa 1993

2. J. Ościk, Adsorpcja, PWN, Warszawa 1979

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.