Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy chemii polimerów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-CL-A304-12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Podstawy chemii polimerów
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe III rok CHEMIA - moduł: Chemia analityczna i stosowana
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Molenda
Prowadzący grup: Monika Bakierska, Marcin Molenda, Piotr Natkański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Student

W zakresie wiedzy:

CH1_W05.1: Posługiwanie się terminologią i nomenklaturą chemiczną w zakresie chemii polimerów, charakteryzowanie podstawowych typów polireakcji oraz ich mechanizmów w aspekcie termodynamicznym i kinetycznym.

CH1_W05.3: Określanie podstawowych właściwości w tym także stereochemii makrocząsteczek oraz reaktywności monomerów. Określenie głównych metod syntezy makrocząsteczek.

CH1_W05.4: Określania relacji między strukturą a reaktywnością monomerów.

CH1_W05.5: Interpretacja i dokonywanie opisu fenomenologicznego i molekularnego procesów polimeryzacji i właściwości fizykochemicznych makrocząsteczek.

CH1_W06: Dysponuje rozszerzoną wiedzą w zakresie chemii polimerów.

CH1_W10: Potrafi przedstawić i wyjaśnić związki między osiągnięciami chemii i nauk pokrewnych a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju

W zakresie umiejętności:

CH1_U01: Posiada umiejętność opisu matematycznego procesów polimeryzacji w ujęciu termodynamicznym i kinetycznym.

CH1_U06: Posiada rozszerzone umiejętności w zakresie chemii polimerów.

CH1_U08: Posiada podstawowe umiejętności pozwalające na korzystanie z literatury fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz podstawową zdolność oceny rzetelności pozyskanych informacji

CH1_U09: Potrafi rozwiązywać proste problemy o charakterze jakościowym i ilościowym

CH1_U13: Potrafi uczyć się samodzielnie.

CH1_U15: Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim z wykorzystaniem różnych źródeł.

W zakresie kompetencji:

CH1_K01: Rozumie konieczność podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych (uczenia się) przez całe życie.

CH1_K05: Dba o jakość i staranność wykonywanych zadań.

Wymagania wstępne:

WCh-CL-O103-XX, WCh-CL-O202A-XX, WCh-CL-O202B-XX

Forma i warunki zaliczenia:

wykład: egzamin pisemny, ćwiczenia: zaliczenie na ocenę

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

CH1_W05.1: egzamin pisemny (test) 80% bardzo dobry (5) 70% dobry (4) 60% dost (3)

CH1_W05.3: egzamin pisemny (test) 80% bardzo dobry (5) 70% dobry (4) 60% dost (3)

CH1_W05.4: egzamin pisemny (test) 80% bardzo dobry (5) 70% dobry (4) 60% dost (3)

CH1_W05.5: egzamin pisemny (test) 80% bardzo dobry (5) 70% dobry (4) 60% dost (3)

CH1_W06: egzamin pisemny (test) 80% bardzo dobry (5) 70% dobry (4) 60% dost (3)

CH1_W10: egzamin pisemny (test) 80% bardzo dobry (5) 70% dobry (4) 60% dost (3)

W zakresie umiejętności:

CH1_U01: Wykonanie zadania indywidualnego

CH1_U06: Wykonanie zadania indywidualnego

CH1_U08: Wykonanie zadania indywidualnego

CH1_U09: egzamin pisemny (test) 80% bardzo dobry (5) 70% dobry (4) 60% dost (3)

CH1_U13: egzamin pisemny (test) 80% bardzo dobry (5) 70% dobry (4) 60% dost (3)

CH1_U15: egzamin pisemny (test) 80% bardzo dobry (5) 70% dobry (4) 60% dost (3)

W zakresie kompetencji:

CH1_K01: Wykonanie zadania indywidualnego

CH1_K05: Wykonanie zadania indywidualnego

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - wykład problemowy

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach - 30 godz.

Udział w ćwiczeniach - 15 godz

Wykonanie zadania indywidualnego - 15 godz

Łączny nakład pracy studenta: 60 godz., co odpowiada 2 punktom ECTS.

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

Wykład obejmuje następujące zagadnienia: łańcuchowa budowa makrocząsteczek, topologia łańcucha, kryteria podziału związków wielkocząsteczkowych, pojęcie meru i jednostki konstytucyjnej, izomeria w chemii polimerów ze szczególnym uwzględnieniem taktyczności, pojęcie średnich mas molowych i stopnia polidyspersji polimerów, reaktywnośc monomerów, kinetyka reakcji polimeryzacji i polikondensacji, mechanizm reakcji polimeryzacji.

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące zagadnienia: łańcuchowa budowa makrocząsteczek, topologia łańcucha, kryteria podziału związków wielkocząsteczkowych, pojęcie meru i jednostki konstytucyjnej, izomeria w chemii polimerów ze szczególnym uwzględnieniem taktyczności, pojęcie średnich mas molowych i stopnia polidyspersji polimerów, reaktywność monomerów, kinetyka reakcji polimeryzacji i polikondensacji, mechanizm reakcji polimeryzacji. Metody polimeryzacji łańcuchowej i stopniowej z uwzględnieniem technologii stosowanych w przemyśle.

Literatura:

1. E. Bortel, Wprowadzenie do chemii polimerów, Wydawnictwo UJ, 1994

2. Z. Florjańczyk, S. Penczek, Chemia polimerów, T. I, II, III, Oficyna Wydawnicza,

Politechniki Warszawskiej, 1995-98.

3. J. F. Rabek, Współczesna wiedza o polimerach, PWN, 2008

Uwagi:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.