Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-ML-O303-15 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Brindell
Prowadzący grup: Małgorzata Brindell, Miłosz Pawlicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

CHM1_W06 Dysponuje podstawową wiedzą w zakresie chemii medycznej.

CHM1_W07 1. Dysponuje rozszerzoną wiedzą dotyczącą tematyki pracy licencjackiej.

2. Potrafi opisać metody badawcze stosowane do realizacji pracy licencjackiej.

CHM1_W11 Dysponuje wiedzą w zakresie aktualnych osiągnięć naukowych i technicznych w zakresie chemii medycznej ze szczególnym uwzględnieniem tematyki realizowanej pracy licencjackiej.

W zakresie umiejętności:

CHM1_U05 Posiada umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania badań teoretycznych i/lub eksperymentalnych w ramach realizacji projektu licencjackiego.

CHM1_U07 Potrafi zaplanować badania z uwzględnieniem przepisów BHP.

CHM1_U08 Potrafi korzystać z literatury fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz ocenić rzetelność pozyskanych informacji.

CHM1_U09 Potrafi przedstawić wyniki badań własnych w postaci prezentacji zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań

CHM1_U10 Potrafi w sposób popularny przedstawić najnowsze wyniki odkryć dokonanych w ramach tematyki badawczej realizowanego projektu licencjackiego..

CHM1_U11 Potrafi uczyć się samodzielnie

W zakresie kompetencji:

CHM1_K01 Potrafi powiązać uzyskaną wiedzę i konieczność jej stałej aktualizacji z rozwojem związanym z dalszymi etapami nauki oraz przyszłej pracy zawodowej.

Rozumie powiązania pomiędzy znajomością najnowszych osiągnięć nauki a rozwojem podstawowych gałęzi przemysłu i koniecznością stałego uaktualniania swoich kompetencji w tym zakresie.

CHM1_K02 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

CHM1_K04 Przestrzega zasad etyki zawodowej i poszanowania prawa, w tym praw autorskich.

CHM1_K07 Potrafi zaplanować i realizować powierzone działania w sposób z uwzględniający optymalne wykorzystanie czasu i dostępnego sprzętu

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest ocena prezentacji wyników realizowanej pracy licencjackiej.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

CHM1_W06 prezentacja badań własnych na seminarium udział w dyskusji wyników badań

CHM1_W07 prezentacja badań własnych na seminarium udział w dyskusji wyników badań

CHM1_W11 udział w dyskusji na seminarium

W zakresie umiejętności:

CHM1_U05 prezentacja badań własnych na seminarium udział w dyskusji wyników badań

CHM1_U07 prezentacja badań własnych na seminarium udział w dyskusji wyników badań

CHM1_U08 prezentacja badań własnych na seminarium udział w dyskusji wyników badań

CHM1_U09 prezentacja badań własnych na seminarium udział w dyskusji wyników badań

CHM1_U10 prezentacja badań własnych na seminarium udział w dyskusji wyników badań

CHM1_U11 prezentacja badań własnych na seminarium udział w dyskusji wyników badań

W zakresie kompetencji:

CHM1_K01 Obserwacja aktywności studentów w dyskusjach podejmowanych na zajęciach

CHM1_K02 Obserwacja aktywności studentów w dyskusjach podejmowanych na zajęciach

CHM1_K04 prezentacja badań własnych na seminarium udział w dyskusji wyników badań

CHM1_K07 Obserwacja aktywności na zajęciach w trakcie dyskusji
Metody dydaktyczne:

Metody podające-prezentacje multimedialne

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

udział w seminarium - 30 godz.

przygotowanie i wygłoszenie prezentacji – 30 godz.


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Skrócony opis:

Student przedstawia wyniki realizowanej pracy licencjackiej w formie prezentacji multimedialnej oraz bierze aktywny udział w dyskusji dotyczącej prezentowanych zagadnień naukowych

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu opanowanie umiejętności analizy, weryfikacji i oceny wyników badań przeprowadzonych przez studentów oraz dodatkowo opanowanie form prezentacji komputerowych oraz dyskusji naukowych dotyczących prowadzonych prac naukowo-badawczych. Studenci przygotowują prezentację komputerową prowadzonych badań, która jest przedstawiana na seminarium. Po prezentacji odbywa się dyskusja dotycząca wyników badań oraz sposobu ich przedstawienia.

Literatura:

Literatura proponowana przez promotora pracy licencjackiej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.