Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-PNC03b-13 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną
Nazwa przedmiotu: Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej II
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Ćwiczenia w formie kształcenia na odległość, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Bernard
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Dysponuje wiedzą z zakresu chemii ogólnej i fizycznej w stopniu pozwalającym na realizację tych zagadnień podczas nauczania chemii w gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych.

Rozumie podstawowe pojęcia, prawa i zjawiska chemiczne; opisuje właściwości najważniejszych pierwiastków i nieorganicznych związków chemicznych; dostrzega zależność pomiędzy budową substancji a jej właściwościami fizycznymi i chemicznymi.

Dysponuje wiedzą pozwalającą wykazać interdyscyplinarny charakter chemii, jej najnowsze osiągnięcia i różnorodne zastosowanie we współczesnym świecie oraz wpływ przemysłu i technologii chemicznej na środowisko.

Korzysta z chemicznych tekstów źródłowych, biegle wykorzystuje nowoczesne technologie informatyczne do pozyskiwania, przetwarzania, tworzenia i prezentowania informacji. Krytycznie odnosi się do pozyskiwanych informacji.

Bezpiecznie posługuje się sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi, projektuje i przeprowadza doświadczenia chemiczne w pracowni chemicznej, potrafi opracować i zrealizować działalność szkolnej pracowni chemicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie składowania, użytkowania i utylizacji substancji chemicznych.

Wykazuje zainteresowanie chemią i naukami przyrodniczymi. Potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień przyrodniczych i popularyzować wiedzę z tej dziedziny nauki.


Forma i warunki zaliczenia:

Wykład – ocenianie ciągłe (bez oceny)

Ćwiczenia – ocenianie ciągłe (bez oceny)

E-ćwiczenia – ocenianie ciągłe (bez oceny)

Seminarium – ocenianie ciągłe (bez oceny)

Egzamin z całości materiału (ocena)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Bieżąca ocena wiedzy i kompetencji uczestników, elektroniczna kontrola realizacji materiału na platformie e-nauczania, egzamin przedmiotowy, egzamin dyplomowy.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, heureza, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne.

Bilans punktów ECTS:

Bilans punktów dla części I i II

Udział w wykładach - 30h.

Udział w wykładach w ćwiczeniach, seminariach, e-ćwiczeniach razem 30h

Samodzielne opanowanie omówionego materiału i studiowanie zaleconej literatury - 30h.

Samodzielne rozwiązywanie zadań na platformie e-nauczania - 50h.

Przygotowanie do egzaminu przedmiotowego oraz dyplomowego, obecność na egzaminach - 60h.


Łączny nakład pracy: 200 godz., co odpowiada 8 punktom ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Skrócony opis:

Budowa atomów, dualizm korpuskularno-falowy elektronów, liczby kwantowe, orbitale atomowe, konfiguracje elektronowe pierwiastków, budowa cząsteczek, hybrydyzacja orbitali atomowych, rodzaje wiązań chemicznych, typy oddziaływań międzycząsteczkowych.

I zasada termodynamiki: parametry stanu, funkcje stanu, praca, ciepło, energia wewnętrzna, entalpia, entalpia reakcji chemicznych, korelacje danych termochemicznych. Prawo Hessa, prawo Kirchhoffa, związek pomiędzy Cv i Cp. II zasada termodynamiki: definicja entropii, energia swobodna i entalpia swobodna, warunki równowagi i samorzutności procesów, potencjał chemiczny. Roztwory rzeczywiste: aktywność i współczynnik aktywności, lotność.

Równowaga chemiczna. Równowagi fazowe, reguła faz Gibbsa. Przemiany fazowe czystych substancji – diagramy fazowe. Przemiany fazowe w układach wieloskładnikowych: diagramy ciecz-gaz, ciecz-ciecz i ciecz-ciało stałe. Układy trójskładnikowe.

Kinetyka chemiczna i kataliza: podstawowe równania kinetyczne, rząd reakcji metody wyznaczania, kinetyka reakcji złożonych, mechanizm reakcji elementarnych, równanie Arrheniusa, teoria zderzeń aktywnych, teoria stanu przejściowego, kataliza homogeniczna, kataliza enzymatyczna, autokataliza, kataliza heterogeniczna, kataliza kwasowo-zasadowa.

Roztwory, termodynamiczne właściwości roztworów, roztwory elektrolitów i niektóre równowagi w roztworach elektrolitów. Ogniwa galwaniczne, ich budowa i rodzaje. Ogniwa jako źródła energii elektrycznej. Potencjał dyfuzyjny i membranowy. Korozja elektrochemiczna. Oddziaływanie międzycząsteczkowe. Fizykochemia zjawisk powierzchniowych, adsorpcja na granicach faz, napięcie i potencjał powierzchniowy, substancje powierzchniowo czynne. Fizykochemia układów zdyspergowanych, klasyfikacja układów koloidalnych, właściwości molekularno-kinetyczne, optyczne i elektryczne układów koloidalnych, emulsje i piany.

Pełny opis:

Budowa atomów, dualizm korpuskularno-falowy elektronów, liczby kwantowe, orbitale atomowe, konfiguracje elektronowe pierwiastków, budowa cząsteczek, hybrydyzacja orbitali atomowych, rodzaje wiązań chemicznych, typy oddziaływań międzycząsteczkowych.

I zasada termodynamiki: parametry stanu, funkcje stanu, praca, ciepło, energia wewnętrzna, entalpia, entalpia reakcji chemicznych, korelacje danych termochemicznych. Prawo Hessa, prawo Kirchhoffa, związek pomiędzy Cv i Cp. II zasada termodynamiki: definicja entropii, energia swobodna i entalpia swobodna, warunki równowagi i samorzutności procesów, potencjał chemiczny. Roztwory rzeczywiste: aktywność i współczynnik aktywności, lotność.

Równowaga chemiczna. Równowagi fazowe, reguła faz Gibbsa. Przemiany fazowe czystych substancji – diagramy fazowe. Przemiany fazowe w układach wieloskładnikowych: diagramy ciecz-gaz, ciecz-ciecz i ciecz-ciało stałe. Układy trójskładnikowe.

Kinetyka chemiczna i kataliza: podstawowe równania kinetyczne, rząd reakcji metody wyznaczania, kinetyka reakcji złożonych, mechanizm reakcji elementarnych, równanie Arrheniusa, teoria zderzeń aktywnych, teoria stanu przejściowego, kataliza homogeniczna, kataliza enzymatyczna, autokataliza, kataliza heterogeniczna, kataliza kwasowo-zasadowa.

Roztwory, termodynamiczne właściwości roztworów, roztwory elektrolitów i niektóre równowagi w roztworach elektrolitów. Ogniwa galwaniczne, ich budowa i rodzaje. Ogniwa jako źródła energii elektrycznej. Potencjał dyfuzyjny i membranowy. Korozja elektrochemiczna. Oddziaływanie międzycząsteczkowe. Fizykochemia zjawisk powierzchniowych, adsorpcja na granicach faz, napięcie i potencjał powierzchniowy, substancje powierzchniowo czynne. Fizykochemia układów zdyspergowanych, klasyfikacja układów koloidalnych, właściwości molekularno-kinetyczne, optyczne i elektryczne układów koloidalnych, emulsje i piany.

Literatura:

1. L. Sobczyk, A. Kisza, Chemia fizyczna dla przyrodników, PWN, Warszawa.

2. K. Pigoń, Z. Ruziewicz, Chemia fizyczna, PWN, Warszawa 2005.

3. P. W. Atkins, Chemia fizyczna, PWN, Warszawa 2001.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.