Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Osiągnięcia współczesnej chemii II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-PNC07b-13 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Osiągnięcia współczesnej chemii II
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Bernard
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

Dysponuje wiedzą pozwalającą wykazać interdyscyplinarny charakter chemii, jej najnowsze osiągnięcia i różnorodne zastosowanie we współczesnym świecie oraz wpływ przemysłu i technologii chemicznej na środowisko.

Korzysta z chemicznych tekstów źródłowych, biegle wykorzystuje nowoczesne technologie informatyczne do pozyskiwania, przetwarzania, tworzenia i prezentowania informacji. Krytycznie odnosi się do pozyskiwanych informacji.

Dyskutuje na temat współczesnych nurtów badawczych w naukach przyrodniczych i na tematy dotyczące wybranych zagadnień z tej dziedziny posługując się językiem naukowym typowym dla nauk chemicznych. Dostrzega związki i zależności między chemią a innymi obszarami nauk przyrodniczych.

Wykazuje zainteresowanie chemią i naukami przyrodniczymi. Potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień przyrodniczych i popularyzować wiedzę z tej dziedziny nauki.

Dostrzega problemy społeczne i środowiskowe oraz właściwe na nie reaguje.

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład – ocenianie ciągłe (bez oceny)

Seminarium – ocenianie ciągłe (bez oceny) - II rok


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Bieżąca ocena wiedzy i kompetencji uczestników, egzamin końcowy, egzamin dyplomowy.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, heureza, dyskusja, praca z materiałem źródłowym, praca w grupie.

Bilans punktów ECTS:

Bilans punktów dla cześci I i II

Udział w wykładach - 30h.

Udział w wykładach w seminariach - 15h.

Samodzielne opanowanie omówionego materiału i studiowanie zaleconej literatury - 75h.

Przygotowanie do egzaminu dyplomowego, obecność na egzaminie - 30h.


Łączny nakład pracy: 150 godz., co odpowiada 6 punktom ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Pełny opis:

Pojęcie chemii sądowej. Definicje nauk sądowych i ekspertyzy sądowej. Rola i zadania chemika (ze szczególnym uwzględnieniem chemika-analityka) jako eksperta sądowego. Chemia sądowa na tle innych dyscyplin sądowych. Pojęcia kryminalistyki i toksykologii sądowej. Pojęcie śladu kryminalistycznego. Zabezpieczanie śladów na miejscu zdarzenia. Chemiczne ekspertyzy kryminalistyczne na przykładzie badania śladów lakierowych, okruchów szkła, materiałów kryjących i śladów powystrzałowych. Chemiczne ekspertyzy toksykologiczne na przykładzie badania trucizn nieorganicznych, alkoholu, leków i narkotyków. Rola i zadania statutowe Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Chemia sądowa na Wydziale Chemii UJ.

W trakcie wykładów zostaną przedstawione informacje o zeolitach, które są ważnymi katalizatorami w przemyśle chemicznym (tak wielkotonażowym, jak i w „fine chemistry”). Są one także ważnymi sorbentami, wykazującymi też zdolność do selektywnej sorpcji) i wymieniaczami jonowymi. Podczas wykładów zostaną omówione unikalne własności zeolitów, którym zeolity zawdzięczają tak szerokie i różnorodne zastosowania.

Pochodzenie pierwiastków. Powiązanie chemii kwantowej ze spektroskopią elektronową, oscylacyjną i rotacyjną. Metody spektroskopowe w badaniach astronomicznych oraz uzyskiwane wyniki. Obecna wiedza na temat powstawania związków chemicznych w kosmosie. Badania Układu Słonecznego.

Przypomnienie i rozszerzenie pojęć z zakresu krystalografii. Omówienie podstaw badania struktury kryształów metodą rentgenografii strukturalnej. Charakterystyka dostarczanych przez analizę strukturalną informacji o strukturze cząsteczek i oddziaływań między nimi. Omówienie najciekawszych osiągnięć strukturalnej chemii leków.

Stereochemia i synteza stereoselektywna. Wykład przedstawia rodzaje stereoizomerii, zagadnienia rozróżniania stereoizomerów oraz poglądy na enecjohomogeniczność przyrody ożywionej. Przedstawione są również podstawowe zagadnienia związane z procesami chemicznymi przebiegającymi w sposób stereoselektywny. Na przykładach procesów przebiegających w komórkach organizmów żywych wykazywane jest znaczenie chemii dla innych nauk przyrodniczych.

Barwniki. Omówiona jest rola barwników od zagadnień związanych z produkcją pierwszych sztucznych barwników do ich współczesnych zastosowań przemysłowych (wyświetlacze ciekłokrystaliczne, szkła fotochromowe, kserografia i druk laserowy, konwersja energii słonecznej) oraz diagnostyczno-leczniczych (terapia fotodynamiczna). Omówione są podstawy spektroskopii UV-VIS. Na tym tle pokazany jest wpływ chemii na rozwój cywilizacyjny.

Ciekłe kryształy. Plastyczne kryształy. Uporządkowane molekuły. Anizotropia. Chaos. Determinizm i przypadkowy rozwój wypadków. Geometria fraktalna.

Literatura:

1. A. Adamczyk, Niezwykły stan materii – ciekłe kryształy, Warszawa 1979.

2. E. Mikuli, Plastyczne kryształy, Niedziałki nr 2/2006.

3. J. Guik, Chaos, Poznań 1996.

4. Z. Trzaska-Durski, H. Trzaska-Durska, Podstawy krystalografii strukturalnej i rentgenowskiej, PWN, Warszawa 1994.

5. G. Patrick, Chemia leków – krótkie wykłady, PWN, Warszawa 2004.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.