Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka szkolna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WCh-PNC08-13 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0114) Kształcenie nauczycieli ze specjalizacją tematyczną
Nazwa przedmiotu: Praktyka szkolna
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 9.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021"

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka dydaktyczna, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Bernard
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Rozumie podstawowe pojęcia, prawa i zjawiska chemiczne; opisuje właściwości najważniejszych pierwiastków i związków chemicznych; dostrzega zależność pomiędzy budową substancji a jej właściwościami fizycznymi i chemicznymi.

Zna przepisy dotyczące składowania, wykorzystania i utylizacji substancji chemicznych w pracowni szkolnej.

Posiada umiejętność samodzielnego planowania i opracowywania scenariuszy lekcji z uwzględnieniem doświadczeń ilustrujących omawiane treści.

Bezpiecznie posługuje się sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi, projektuje i przeprowadza doświadczenia chemiczne w pracowni chemicznej, potrafi opracować i zrealizować działalność szkolnej pracowni chemicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie składowania, użytkowania i utylizacji substancji chemicznych.

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i systematycznego doskonalenia swoich umiejętności.

Dostrzega problemy społeczne i środowiskowe oraz właściwe na nie reaguje.


Forma i warunki zaliczenia:

Przedstawienie dzienniczka praktyk dokumentującego realizację praktyki, zatwierdzonego przez jednostkę przyjmującą na praktykę. Przedstawienie kompletu konspektów lekcyjnych. (ocena)Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Dzienniczek praktyk, hospitacja prowadzonych zajęć.

Metody dydaktyczne:

Praktyka szkolna

Bilans punktów ECTS:

Zajęcia w szkole - 60h.

Przygotowanie do prowadzonych lekcji - 120h.

Ocena prac uczniowskich - 30h.

Autorefleksja – 15h.


Łączny nakład pracy: 225 godz., co odpowiada 9 punktom ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Skrócony opis:

Zapoznanie się z dokumentacją szkoły i pracowni chemicznej. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna praktyki. Samodzielne przygotowanie i prowadzenie zajęć lekcyjnych oraz kontroli postępów uczniów, analiza wyników nauczania. Sprawowanie opieki wychowawczej nad grupą uczniów, podejmowanie działań wychowawczych o charakterze interwencyjnym.

Pełny opis:

Zapoznanie się z dokumentacją szkoły i pracowni chemicznej. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna praktyki. Samodzielne przygotowanie i prowadzenie zajęć lekcyjnych oraz kontroli postępów uczniów, analiza wyników nauczania. Sprawowanie opieki wychowawczej nad grupą uczniów, podejmowanie działań wychowawczych o charakterze interwencyjnym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.