Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura krajów angielskiego obszaru językowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FDEEN-SLILKKA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura krajów angielskiego obszaru językowego
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Hauzer
Prowadzący grup: Katarzyna Hauzer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza:


NFDeEn1A_W02b

ma podstawową i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego w subdyscyplinach filologii angielskiej,


NFDeEn1A_W03b

ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie języka angielskiego oraz literatury obszaru anglojęzycznego; ma świadomość kompleksowej natury języka angielskiego, jego złożoności i historycznej zmienności,


NFDeEn1A_W08b

ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i podstawową orientację we współczesnym życiu kulturalnym, związane z filologią angielską


Kompetencje społeczne:


NFDeEn1A_K05

ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności, jest świadom odpowiedzialności za jego zachowanie


NFDeEn1A_K06

uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form


Wymagania wstępne:

NFDeEn1A_W02b, NFDeEn1A_W03b, NFDeEn1A_W08b, NFDeEn1A_K05: weryfikacja na podstawie egzaminu pisemnego


NFDeEn1A_K06: weryfikacja na podstawie obecności na wykładachForma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia jest obecność na wykładach oraz zdanie końcowego egzaminu pisemnego. Egzamin odbywa się w sesji letniej i ma formę testu pisemnego, w skład którego wchodzą ćwiczenia typu multiple choice, true/false, krótkie wypowiedzi pisemne.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

egzamin pisemny

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - odczyt
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Bilans punktów ECTS:

1 pkt – obecność na zajęciach (30h)

2 pkt – przygotowanie do zajęć i egzaminu

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

filologia germańska z językiem angielskim, rok 1

Skrócony opis:

Kurs przybliża specyfikę krajów anglojęzycznych, przede wszystkim Wielkiej Brytanii oraz USA, uwzględniając kontekst historyczny, geograficzny, polityczny oraz ekonomiczny.

Pełny opis:

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z brytyjską i amerykańską geografią, systemem politycznym oraz podstawowymi zagadnieniami społeczno-kulturowymi (w tym m.in. system prawny, edukacja, system wartości). Kończąc kurs, student powinien mieć ogólną orientację w najważniejszych instytucjach oraz rozumieć społeczną i polityczną specyfikę danego kraju anglojęzycznego.W czasie trwania kursu omawiane są również bieżące wydarzenia obserwowane w Wielkiej Brytanii i USA.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Dixon, R., Fox, H., The USA - Men and History, 2000, Regents Publishing Company.

2. Fiedler, E., Jansen, R., Norman-Risch, M., America in Close-Up, 1992, OUP.

3. McDowall, D. Britain in Close-up. An in-depth Study of Contemporary Britain, 2002, Longman.

4. Marger, M.N., Race and Ethnic Relations American and Global Perspectives, 2009, Wadsworth Cengage Learning.

5. Temperley, H. & Bigsby, Ch., eds., A New Introduction to American Studies, 2006, Pearson/Longman.

6. Irwin, J. L. Modern Britain: An Introduction. 1994, Routledge.

Literatura uzupełniająca:

1. Susser I. and Patterson, Thomas C, eds., Cultural Diversity in the United States, 2000, Longman.

2. Wittkopf, Eugene R., Kegley, Ch.W., and Scott, J.M., American Foreign Policy: Pattern & Process, 2002.

3. Datesman, M.K., Crandal, J., Kearny, E.N., The American Ways, 1997, Longman, Prentice Hall Regents.

4. Danziger, N. Britain: A Journey to the Edge, 1996, HarperCollins.

5. Abbott, M. Family Affairs: a history of the family in 20th century England, 2003, Routledge.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.