Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza porównawcza języka niemieckiego i polskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFG-L13E-2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza porównawcza języka niemieckiego i polskiego
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Konieczna-Serafin
Prowadzący grup: Joanna Konieczna-Serafin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest opanowanie przez studenta terminologii z zakresu analizy i metod badań służących do przeprowadzania analizy porównawczej języka niemieckiego i polskiego.


Efekty kształcenia:

Student:


- nazywa po niemiecku i wskazuje w tekście części mowy NFDe1A_W02,


- wymienia rodzaje kategorii formalnych, NFDe1A_U09


- odróżnia kategorię formalną od kategorii pojęciowej NFDe1A_U09,


- określa aspekt i rodzaj czynności czasownika polskiego oraz wykorzystuje tę wiedzę w przekładzie tekstu z polskiego na niemiecki i na odwrót NFDe1A_U09,


- wypełnia luki systemowe w przypadku asymetrii aspektualnej NFDe1A_W02,


- wymienia czasy gramatyczne z podziałem na syntetyczne i analityczne oraz nazywa ich funkcje w języku niemieckim i polskim NFDe1A_K02.

Wymagania wstępne:

Znajomość języka niemieckiego na poziomie min. B1,


Znajomość języka polskiego,


Ukończone 3 semestry studiów I stopnia.
Forma i warunki zaliczenia:

Pozytywna ocena z 2 testów. Zaliczenie na ocenę.Skala ocen:


100-93 5,0


92-85 4,5


84-77 4,0


76-69 3,5


68-60 3,0


59-0 2,0

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie na ocenę.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Kurs nie przewiduje praktyk.

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć są zjawiska językowe wynikające z różnic i podobieństw występujących między językiem niemieckim i polskim na płaszczyźnie morfologicznej, semantycznej, syntaktycznej i pragmatycznej.

Pełny opis:

Omawiana problematyka:

1. Aspekt i aspektualność w języku polskim i możliwości językowej realizacji aspektualności w języku niemieckim.

2. Rodzaje czynności w języku polskim i języku niemieckim.

3. Czas jako kategoria gramatyczna i temporalność jako kategoria pojęciowa w języku polski i języku niemieckim.

4. Funkcje czasów w języku niemieckim i języku polskim.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Berdychowska, Zofia: Polsko-niemiecka terminologia gramatyczna. Kraków 1996

2. Czochralski, Jan: Verbalaspekt und Tempussystem im Deutschen und Polnischen. Eine konfrontative Darstellung. Warszawa 1975

Literatura uzupełniająca:

1.Grucza, Franciszek: Teoretyczne podstawy terminologii. Wrocław 1991

2. Engel, Ulrich et al: Deutsch-Polnische Kontrastive Grammatik. Heidelberg 1999.

3. Materiały własne prowadzącego.

Uwagi:

Brak uwag.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.