Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Opcja językoznawcza 1: Terminologia - wybrane zagadnienia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFG-LJO1Z-3Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Opcja językoznawcza 1: Terminologia - wybrane zagadnienia
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Duś
Prowadzący grup: Magdalena Duś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu Terminologia - wybrane zagadnienia jest wprowadzenie do teoretycznych i praktycznych problemów terminologii oraz przekazanie aktualnej wiedzy z tego zakresu.


Efekty kształcenia:

Efekty w zakresie wiedzy – Student zna i rozumie:

Student ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w językoznawstwie oraz w naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach filologii germańskiej.


Efekty w zakresie umiejętności – Student potrafi:

Student potrafi wyszukiwać, analizować i użytkować informacje dot. zagadnień z zakresu terminologii, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne. Student potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania z zakresu terminologii.


Efekty w zakresie kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Student uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form.


Wymagania wstępne:

brak wymagań wstępnych, obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie na ocenę, prezentacja


Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywny udział w zajęciach, przygotowanie prezentacji na wybrany temat oraz jedna praca pisemna w semestrze.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia produkcyjne
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody programowane - z użyciem komputera

Bilans punktów ECTS:

4

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

filologia germańska

Literatura:

Obowiązkowa

Felber, Helmut/Budin, Gerhard (1994): Teoria i praktyka terminologii. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu1. Warszawskiego.

Dodatkowa

https://europa.eu/european-union/documents-publications/language-and-terminology_pl1. http://www.uni-protokolle.de/Lexikon/Terminologie.html2. https://pedantic-davinci-da48d5.netlify.com/praxishandbuch-urkundenubersetzung-fertigkeiten-terminologie-rechtssprac3. he-stauffenburg-handbucher-3860572369.pdf https://eref.thieme.de/ebooks/1400221#/ebook_1400221_SL593233384. Neubert, Gunter u.a. (1984): Das deutsche Fachwort der Technik. Bildungselemente und Muster. Sammlung und5. Ratgeber für die Sprachpraxis. Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie.

Satzger, Alex (Hrsg.) (1999): Sprache und Technik. Forum für Angewandte Linguistik: Band 26. Frankfurt am6. Main/Berlin/Bern/Bruxelles/New York/Wien: Lang.

Kastberg, Peter (2015): Kondensation und Expansion in Fachtexten der Technik. (Forum für Fachsprachen-Forschung7. 128). Berlin: Frank & Timme.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.