Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia ze słowotwórstwa niemieckiego - opcja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFG-LOJ01-2L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia ze słowotwórstwa niemieckiego - opcja
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: niemiecki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Janicka
Prowadzący grup: Joanna Janicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

NFDe1A_W06: student zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury (+)


NFDe1A_U06: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne (+)


NFDe1A_K01: rozumie potrzebę rozwoju poisadanych przez siebie umiejęctności i wiedzy (++)

Forma i warunki zaliczenia:

Studenci otrzymują zaliczenie z oceną, będącą średnią ocen z co najmniej trzech kolokwiów dotyczących bieżącego materiału. Każde kolokwium musi być zaliczone na ocenę pozytywną, tzn. napisane na min. 60% punktów. W przypadku niezaliczenia kolokwium student ma możliwość poprawy w terminie ustalonym z prowadzącym zajęcia.

Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w ciągu semestru.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

4

Skrócony opis:

Studenci poznają podstawowe pojęcia z zakresu słowotwórstwa oraz system słowotwórczy języka niemieckiego.

Pełny opis:

Uczestnicy kursu poznają podstawowe pojęcia z zakresu słowotwórstwa oraz system słowotwórczy języka niemieckiego. W ramach kursu omawiane są następujce zagadnienia:

- wyrazy proste, wyrazy pochodne, wyrazy złożone

- derywacja, kompozycja, konwersja, kontaminacja, tworzenie skrótowców

- problematyka motywacji złożeń

- tworzenie nazw własnych i deonimizacja

- wyrazy złożone i pochodne z elementami pochodzenia obcego

- neologizmy, okazjonalizmy

- możliwości poszerzania systemu leksykalnego języka poza słowotwórstwem

- gry słowotwórcze

Literatura:

Donalies, Elke (2005b): Die Wortbildung des Deutschen: ein Überblick. Tübingen: Narr.

Erben, Johannes (1983): Einführung in die deutsche Wortbildungslehre, Berlin: Erich Schmidt.

Fleischer, Wolfgang / Barz, Irmhild (2012): Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. Berlin, Boston: Walter de Gruyter.

Käge, Otmar (1980): Motivation. Probleme des persuasiven Sprachgebrauchs, der Metapher und des Wortspiels. Göppingen: Kümmerle.

Lohde, Michael (2006): Wortbildung des modernen Deutschen. Ein Lehr- und Übungsbuch. Tübingen: Narr Francke Attempto.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.