Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury włoskiej I (Średniowiecze)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFR052 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury włoskiej I (Średniowiecze)
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: filologia włoska - stacjonarne I stopnia; I,II,III rok; obowiązkowe do całego toku studiów
Punkty ECTS i inne: 8.00 LUB 6.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 52 miejsc więcej informacji
Wykład, 60 godzin, 52 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Maślanka-Soro, Jadwiga Miszalska
Prowadzący grup: Maria Maślanka-Soro, Jadwiga Miszalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza Student:

ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu historii literatury w systemie nauk humanistycznych oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej NFIt1A_W01 +

zna podstawowe pojęcia terminologiczne z teorii i metodologii badań literackich dotyczące rodzajów i gatunków literackich, prądów literackich, podstawowych metod analizy tekstu literackiego (pojęcia narratologiczne, figury retoryczne, terminologia wersyfikacyjna) NFIt1A_W02 ++

ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie literatury włoskiej okresu średniowiecza. Zna tendencje i prądy literackie tej epoki, podstawowe formy literackie; zna głównych autorów włoskiego średniowiecza oraz ich twórczość zgodnie z poniżej przedstawionymi treściami modułu; rozumie status społeczny artysty średniowiecznego i społeczne uwarunkowania jego twórczości NFIt1A_W03 +++

ma podstawową wiedzę o powiązaniach literatury włoskiej okresu średniowiecza z innymi literaturami romańskimi (zwłaszcza z literaturą prowansalska i francuską); zdaje sobie sprawę z wagi spuścizny antyku i antycznych źródeł średniowiecza. Jest świadom historycznych uwarunkowań literatury tego okresu, zna jej źródła filozoficzne zarówno antyczne, jak i średniowieczne; posiada wiedzę na temat europejskiego znaczenia włoskich twórców średniowiecznych. NFIt1A_W04 +++

zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów literackich okresu średniowiecza, zarówno tekstów poetyckich, jak i prozatorskich. Rozumie pojęcie alegorezy. Zna podstawowe funkcje literatury okresu średniowiecza NFIt1A_W06 +++

Umiejętności Student:

potrafi samodzielnie zdobywać czytać teksty historycznoliterackie i krytyczne dotyczące literatury i kultury średniowiecza; dobierać literaturę uzupełniająca dotyczącą tematyki modułu NFIt1A_U07 +

potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów literackich, zdefiniować i opisać ich formę; rozpoznać ich poetykę (poezja dworna, poezja dydaktyczna, poezja religijna, sonet, lauda, ballada, poemat epicki, poemat rycerski, exemplum, nowela itd.) potrafi przeprowadzić ich analizę i interpretację w oparciu o wiedzę o epoce używając prostych metod analizy retorycznej i narratologicznej. Potrafi odnaleźć słowa kluczowe, typowe elementy imaginarium w celu określenia znaczeń utworu, jego miejsca w procesie historyczno-kulturowym i jego oddziaływania społecznego NFIt1A_U09 +++

wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne potrafi prezentować przygotowane zagadnienie i dyskutować na tematy dotyczące literatury średniowiecza NFIt1A_U11 ++

Kompetencje społeczne Student:

rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy NFIt1A_K01+

ma świadomość wartości dziedzictwa kultury włoskiej, jej znaczenia dla kultury europejskiej (w tym kultury polskiej); rozumie podobieństwa i różnice poszczególnych kultur i jest świadom potrzeby zachowania tego dziedzictwa NFIt1A_K05++


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie w semestrze zimowym i letnim na podstawie:

- obecności na zajęciach (dopuszczone 2 nieobecności na każdym typie zajęć w danym semestrze. W przypadku większej liczby nieobecności student ma obowiązek zdać materiał zajęć, w których nie uczestniczył)

- oceniania ciągłego w trakcie ćwiczeń

Egzamin złożony z 2 części. Po semestrze zimowym egzamin ustny; po semestrze letnim część pisemna. Warunkiem zaliczenia całości jest uzyskanie ocen pozytywnych ze wszystkich części egzaminu. Ocena końcowa stanowi średnią ocen cząstkowych.

Na egzaminie obowiązuje następująca skala ocen (1-100 pkt.):

0-60 pkt. – ocena ndst

61-68 pkt. – ocena dst

69-76 pkt. – ocena + dst

77-84 pkt. – ocena db

85-92 pkt. – ocena + db

93-100 pkt. – ocena bdb

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Na wykładach i ćwiczeniach wymagana jest obecność. W czasie ćwiczeń studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz przygotowania do zajęć. Student powinien przeczytać teksty zadane przez wykładowcę oraz przygotować się do omawiania/dyskusji podanych tematów dotyczących zadanych lektur.

Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:

- dyskusja oceniająca sposób przygotowania zadanych zagadnień

- przygotowanie przez studentów opracowań ustnych na zadany temat.

Metody podsumowujące:

- ostateczna, końcowa ocena wykonania zadań polega na przeprowadzeniu egzaminu pisemnego.

Egzamin składa się z 3 części. Każda część zawiera kilka pytań otwartych o różnym stopniu złożoności. Jedno lub więcej z pytań dotyczy tekstu literackiego, omawianego na zajęciach i przytoczonego na arkuszu egzaminacyjnym. Student powinien odpowiedzieć na pytanie na podstawie analizy i interpretacji podanego tekstu. Pytania egzaminacyjne mają za zadanie sprawdzić wiedzę na temat włoskiej literatury średniowiecza oraz umiejętności odczytania tekstu literackiego należącego do określonej epoki i noszącego cechy określonego nurtu czy poetyki.


Metody dydaktyczne:

• metody podające: wykład informacyjny,

• metody problemowe: wykład konwersatoryjny,

• metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, analiza tekstów


Bilans punktów ECTS:

90 godz. zajęć – 3 ECTS

przygotowanie do zajęć: lektura tekstów do ćwiczeń i wykładów 60 godz. – 2 ECTS

przygotowanie do trzech części egzaminu 90 godz – 3 ECTS

Punkty ECTS są przyznawane dopiero po zdaniu egzaminu


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Charakterystyka średniowiecza romańskiego: filozofia, język, estetyka, tematy, gatunki. Kultura średniowiecza a dziedzictwo antyku.

Rozwój liryki średniowiecznej od Prowansalczyków aż po Petrarkę i Boccaccia.

Poezja religijna wieku XIII

Dante „minore”

Rozwój form narracyjnych od exemplum do noweli

Rozwój teatru średniowiecznego

Wybrane problemy włoskiej literatury średniowiecznej na podst. analizy utworów: D. Alighieri, Boska Komedia, G. Boccaccio, Dekameron, F. Petrarca, Canzoniere, Secretum, Seniles, Familiares.

Pełny opis:

Charakterystyka średniowiecza romańskiego: filozofia, język, estetyka, tematy, gatunki.

Kultura średniowiecza a dziedzictwo antyku.

Rozwój liryki średniowiecznej od Prowansalczyków poprzez „siciliani”, szkołę toskańską „dolce stil nuovo”, poezję „komiczną” aż po Petrarkę i Boccaccia.

Poezja religijna wieku XIII;

Dante „minore”;

Rozwój form narracyjnych od exemplum do noweli (Boccaccio).

Rozwój teatru średniowiecznego: teatr liturgiczny, laudy, dramaty religijne

Wybrane problemy włoskiej literatury średniowiecznej na podst. analizy utworów: D. Alighieri, Boska Komedia, G. Boccaccio, Dekameron, F. Petrarca, Canzoniere, Secretum, Seniles, Familiares.

Literatura:

Literatura podstawowa (Bibliografia di base)

1/P. Salwa, K. Żaboklicki, Historia literatury włoskiej, Warszawa, Semper, 1996, t. 1.

2/J.Miszalska, M. Surma-Gawłowska, Historia teatru i dramatu włoskiego od XIII do XVIII wieku, Universitas, Kraków 2008

Literatura uzupełniająca: (Bibliografia di approfondimento)

1/ G. Ferroni, Storia della letteratura italiana, Torino 1995

2/M. Pazzaglia, Gli autori della letteratura italiana, Torino 1995,

3/P. Ghibellini, G. Oliva, G. Tesio, Lo spazio letterario, Brescia, 1989

4/E.R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, Universitas, Kraków 1998

5/T. Michałowska, Średniowiecze, PWN, Warszawa 1996.

6/J. Huizinga, Jesień średniowiecza, PIW, Warszawa 2003

7/E. Auerbach, Język literacki i jego odbiorcy w późnym antyku łacińskim i średniowieczu, Homini, Kraków 2006

8/W.P. Ker, Wczesne średniowiecze. Zarys historii literatury, Ossolineum, Wrocław 1987

9/ Z. Kuksewicz, Zarys filozofii średniowiecznej, PIW, Warszawa 1973

10/ M. Maślanka-Soro, Tragizm w „Komedii Dantego”, Universitas, Kraków 2010 (wyd. II zmienione)

Lektury: Libri di lettura

Dante Alighieri, Nowe Życie, Boska Komedia (w tłumaczeniu/ oryginale (in traduzione e versione originale), O języku pospolitym, Biesiada, Monarchia (fragmenty)

Giovanni Boccaccio, Dekameron

Francesco Petrarka, Drobne wiersze włoskie; Secretum, Seniles, Familiares (wybór)

Przed Petrarką. Antologia trzynastowiecznej poezji włoskiej, red. M. Woźniak, Kraków 2005

wybrane utwory poetyckie różnych autorów (poesie scelte di diversi autori)

Il Novellino (wybór)

Jacopo Passavanti, Specchio di vera penitenza (wybór)

Franco Sacchetti: Trecentonovelle

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin, 52 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Miszalska
Prowadzący grup: Anna Klimkiewicz, Jadwiga Miszalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.