Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka włoskiego Ia (fonetyka)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFR1023 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka włoskiego Ia (fonetyka)
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: filologia włoska - stacjonarne I stopnia; I,II,III rok; obowiązkowe do całego toku studiów
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 52 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 52 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Piekarz
Prowadzący grup: Danuta Piekarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

WIEDZA

Student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu fonetyki i fonologii w systemie nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej fonetyki i fonologii języka włoskiegoNFIt1A_W01+ma podstawową i uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego, teorii i metodologii fonetyki i fonologii języka włoskiegowie jak zdefiniować pojęcia fonetyki i fonologii oraz przedmiot ich badan, omówić poszczególne działy fonologii oraz krótko jej historięzna zagadnienia związane z allofonią, allomorfią, prozodią (akcent, rytm, intonacja, iloczas) oraz fonetyką sylabiczną (struktura sylaby i zasady sylabifikacji, sylaba w wybranych procesach fonologicznych); zna różne procesy oraz reguły fonologiczne oraz podstawowe pojęcia fonologii i fonetyki (fonem, alofon, głoska, sylaba, dyftong, rozziew, etc.)NFIt1A_W02+++ma świadomość kompleksowej natury zjawisk fonetycznych i fonologicznych, ich złożoności i historycznej zmiennościjest świadom jak wyjaśnić na czym polegają procesy fonologiczne (elizja, troncamento etc.)orientuje się jak opisać i sklasyfikować system spółgłosek, samogłosek oraz ich połączeń w języku włoskimNFIt1A_W03 +++zna i rozumie zasady akcentowania graficznego i sylabizacji w języku włoskimzna i rozumie zasady zapisu tekstów przy użyciu znaków Międzynarodowego Alfabetu FonetycznegoNFIt1A_W06+++

UMIEJĘTNOŚCIStudent potrafi pod kierunkiem opiekuna naukowego formułować i analizować problemy badawcze w zakresie fonetyki i fonologii języka fr/hiszp/port/wł oraz dobrać metody i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych problemów;NFIt1A_U08+potrafi omówić cechy dystynktywne każdego elementu dźwiękowego (spółgłosek, samogłosek, półsamogłosek) oraz zapisać przykładowy tekst przy użyciu znaków Międzynarodowego Alfabetu Fonetycznegopotrafi poprawnie stosować zasady akcentowania graficznego oraz podziału wyrazu na sylabyNFIt1A_U09+++

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy z zakresu fonetyki i fonologiiNFIt1A_K01++

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność na zajęciach obowiązkowa. Dopuszczone 3 nieobecności w semestrze na wykładzie i 3 na ćwiczeniach.Zaliczenie semestru na podstawie uczestnictwa, aktywności na zajęciach oraz testu końcowego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie z wykładu i ćwiczeń.Egzamin pisemny, obowiązuje następująca skala ocen:

0-60 % maksymalnej liczby pktów – ocena ndst

61-68 % – ocena dst

69-76 % – ocena + dst

77-84 % – ocena db

85-92 % – ocena + db

93-100 % – ocena bdb

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz realizacji zadań domowych.Metoda kształtująca dla oceny ciągłej to bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji zadań wykonywanych w trakcie ćwiczeń oraz w domu.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody dydaktyczne:

metody podające: objaśnienie lub wyjaśnienie, wykład informujący

metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe

Bilans punktów ECTS:

4 Punkty ECTS są przyznawane dopiero po zdaniu egzaminu

uczestnictwo w wykładach i ćwiczeniach – 1,5 ECTS

przygotowanie do zajęć (ćwiczeń) 1ECTS

przygotowanie do egzaminu końcowego – 1, 5 ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują podstawowe informacje z zakresu fonetyki i fonologii - m.in. powstawanie fonemów, samogłoski i spółgłoski, fonetyka międzywyrazowa, zasady ortografii i ortofonii, opozycje i cechy fonologiczne

Pełny opis:

1. Podwójna artykulacja2. Fonem a grafem (ich liczba w j. polskim i włoskim), fonetyka a fonologia3. Proces powstawania fonemów – rola poszczególnych narządów mowy4. Samogłoski, ich klasyfikacja, „trójkąt samogłoskowy”5. E i O otwarte i zamknięte6. Półsamogłoski, dyftong i tryftong, dyftongi ruchome, rozziew7. Spółgłoski – zasady pisowni i wymowy, alfabet fonetyczny8. Asymilacja, dyssymilacja, metateza9. Podział spółgłosek ze względu na miejsce i sposób artykulacji, udział narządów mowy w powstawaniu danych grup spółgłosek10. Dwuznaki (digrammi) i trojznaki (trigrammi)11. Akcent12. Sylaba – dzielenie wyrazów na sylaby13. Fonetyka międzywyrazowa: enklityki i proklityki, elizja, troncamento, raddoppiamento sintattico, 14. Intonacja15. Pisownia dużych i małych liter16. Interpunkcja – zasady użycia poszczególnych znaków interpunkcyjnych17. Podstawowe zagadnienia fonologiczne: fonem a głoska, cechy relewantne a redundantne18. Trzy typy funkcji dźwięku (trzy cechy fonologiczne)19. Rodzaje opozycji fonologicznych (Trubiecki – Jakobson)20. Rodzaje dystrybucji

Literatura:

Literatura podstawowa

Nie istnieje podręcznik, który obejmowałby wszystkie omawiane zagadnienia, dlatego można korzystać z różnych opracowań włoskich i polskich, np.:Non esiste un manuale che comprenda tutti gli argomenti trattati, quindi si possono usare diversi sussidi italiani e polacchi, p.es.T. Muljacic, Fonologia generale e fonologia della lingua italiana, Bologna 1969 i n.St. Widłak, J. Kornecka, Poradnik ortograficzny dla Polaków: język włoski, Kraków – Warszawa 1996M. Dardano, P. Trifone, Grammatica italiana con nozioni di linguistica, Zanichelli, Bologna 1995 i nast. wyd.,L. Serianni – Grammatica italiana, il primo capitolo Fonologia e grafematica Ediz. UTETM. L. Altieri Biagi – Linguistica essenziale, capitoli dedicati alla Fonologia Ediz. GarzantiA.L. Lepschy, G. Lepschy - La lingua italiana, capitolo dedicato alla Fonologia, ediz. BompianiM. Wiśniewski, Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń 2001St. Urbańczyk (red.), Encyklopedia wiedzy o języku polskim, Ossolineum, Wrocław 1978

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Piekarz
Prowadzący grup: Danuta Piekarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.