Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Ameryki Łacińskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFR1125 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia Ameryki Łacińskiej
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: kierunek: filologia hiszpańska; studia I stopnia- przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 52 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adriana Jastrzębska
Prowadzący grup: Adriana Jastrzębska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kursu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu historii Ameryki Łacińskiej oraz uświadomienie im złożoności procesów politycznych, społecznych oraz gospodarczych istotnych dla dziejów kontynentu.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

- student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu studiów na temat historii w systemie nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej historii Ameryki Łacińskiej FHI_K1_W08

- student ma podstawową wiedzę o powiązaniach studiów na temat historii Ameryki Łacińskiej z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych, tj. historią sztuki, archeologią oraz historią literatury FHI_K1_W06

- student ma podstawową wiedzę o dawnych instytucjach kultury iberoamerykańskiej oraz podstawową orientację w życiu kulturalnym i społecznym Ameryki Łacińskiej omawianych okresów, w tym np. znajomość najważniejszych wydarzeń w dziejach literatury, sztuki, filozofii FHI_K1_W02


Umiejętności:

- student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie historii Ameryki Łacińskiej, kierując się wskazówkami wykładowcy FHI_K1_U03

- student potrafi rozpoznać różne rodzaje źródeł historycznych oraz przeprowadzić ich analizę i interpretację, z zastosowaniem podstawowych metod w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego danej kultury FHI_K1_U04


Kompetencje społeczne:

- student jest gotów do rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy FHI_K1_K02

- student jest przygotowany do doceniania wartości dziedzictwa kulturowego Ameryki Łacińskiej i jego różnorodności; jest świadom odpowiedzialności za jego zachowanie, np. dbając o poszerzanie zdobytej wiedzy na ten temat FHI_K1_K02

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu ustnego. Do egzaminu obowiązuje tematyka wykładów oraz materiał zawarty w literaturze obowiązkowej.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W trakcie egzaminu ustnego oceniana jest wiedza studentów na temat historii Ameryki Łacińskiej zdobyta w trakcie wykładu oraz w wyniku samodzielnej lektury (zob. literatura obowiązkowa).

Kryteria oceny: znajomość faktów historycznych; umiejętność ukazywania wydarzeń i procesów z uwzględnieniem związków przyczynowo-skutkowych, tworzenia analogii, formułowania wniosków i własnych ocen.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody dydaktyczne:

Wykład z użyciem prezentacji multimedialnej

Bilans punktów ECTS:

3 punkty ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

filologia hiszpańska, rok 1

Skrócony opis:

Wykład dotyczy dziejów Ameryki Łacińskiej ze szczególnym uwzględnieniem hiszpańskiego obszaru językowego. Dzieje kontynentu są prezentowane w trzech modułach - pierwszy dotyczy prekolumbijskiej przeszłości Ameryki Łacińskiej i jej historii do końca XVIII w.; drugi skoncentrowany jest wokół wydarzeń wieku XIX, przede wszystkim narodzin i procesu budowy państw narodowych; trzeci zaś dotyczy historii Ameryki Łacińskiej w XX i XXI wieku.

Pełny opis:

Ramowy plan wykładu (30 godz.)

1. Historia Ameryki Łacińskiej - wprowadzenie (2 godz.).

2. Ameryka Łacińska do końca XVIII w. (8 godz.) W trakcie wykładu zaprezentowana zostanie prekolumbijska przeszłość kontynentu; wyprawy zamorskie organizowane przez Hiszpanię i Portugalię; podbój Ameryki i organizacja terytorium; handel niewolnikami i jego wpływ na historię Ameryki Łacińskiej; dzieje społeczne i gospodarcze kontynentu w XV-XVIII w.

3. Ameryka Łacińska w XIX w. (10 godz.) W trakcie wykładu zaprezentowane zostaną: dzieje państw południowoamerykańskich w XIX w. ze szczególnym uwzględnieniem walki o niepodległość w poszczególnych regionach; proces budowy państw narodowych i tożsamości narodowej w Ameryce Łacińskiej oraz związane z tym problemy polityczne, społeczne i gospodarcze; rywalizacja między liberałami a konserwatystami w Ameryce Łacińskiej w XIX w. i jej wpływ na dzieje regionu; wpływy państw europejskich i Stanów Zjednoczonych na politykę i gospodarkę regionu w XIX w.

4. Ameryka Łacińska w XX-XXI w. (10 godz.) W trakcie wykładu zaprezentowana zostanie historia polityczna, społeczna i gospodarcza poszczególnych państw Ameryki Łacińskiej w XX i XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem procesu demokratyzacji życia politycznego i jego dynamiki; dyktatur i ruchów lewicowych w regionie; wpływu kryzysów gospodarczych na dzieje Ameryki Łacińskiej; polityki Stanów Zjednoczonych wobec państw regionu w XX wieku; nierówności społeczno-ekonomicznych, ich genezy oraz ewolucji w XX-XXI wieku.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Marschall C. Eakin, Historia Ameryki Łacińskiej. Zderzenie kultur, tłum. B. Gutowska-Nowak, Kraków 2009

Literatura dodatkowa:

Dzieje Ameryki Łacińskiej, red. T. Łepkowski, t. 1-3, Warszawa 1977

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 52 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.