Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język włoski – poziom B1 → B1+

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFR1133 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język włoski – poziom B1 → B1+
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: kierunek: filologia francuska; studia I stopnia - przedmioty obowiązkowe z grupy do wyboru
kierunek: filologia francuska; studia II stopnia - przedmioty obowiązkowe z grupy do wyboru
Kierunek: filologia hiszpańska; studia I stopnia- przedmioty obowiązkowe z grupy do wyboru
kierunek: filologia portugalska; studia I stopnia - przedmioty obowiązkowe z grupy do wyboru
kierunek: filologia portugalska; studia II stopnia - przedmioty obowiązkowe z grupy do wyboru
kierunek: filologia rumuńska; studia I stopnia - przedmioty obowiązkowe z grupy do wyboru
Opcje sprawności językowych I stopnia (I, II, III rok) - wszystkie filologie w IFR
Przedmioty dla programu WFLG-0226-1SO
Punkty ECTS i inne: 9.00 LUB 11.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 180 godzin, 46 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Piekarz
Prowadzący grup: Danuta Piekarz, Serafina Santoliquido
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Wiedza- ma podstawową wiedzę w zakresie struktur gramatycznych i leksykalnych języka włoskiego; ma świadomość kompleksowej natury języka włoskiego; rozumie potrzebę rozwijania wszystkich sprawności językowych oraz dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażanie myśli i poglądów; NFIt1A_W03 +++Umiejętności- posiada umiejętności językowe na poziomie A2 w zakresie języka włoskiego jako dodatkowego języka romańskiego obejmujące sprawności słuchania, czytania, mówienia i pisania według standardów ESOKJ (szczegółowe efekty kształcenia odpowiadają efektom określonym dla języka wiodącego /język B/ - NFIt1A_U01+++, NFIt1A_U03-05++, NFIt1A_U11++; NFIt1A_U02++Kompetencje społeczne:- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; NFIt1A_K02++, potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania; NFIt1A_K03++,


Wymagania wstępne:

zdany egzamin na poziomie A2

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność na zajęciach obowiązkowa. Dopuszczone 2 nieobecności na ćwiczeniach.Zaliczenie semestru na podstawie uczestnictwa, aktywności na zajęciach, zadań domowych oraz testów sprawdzających.Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie semestru.Egzamin pisemny i ustny. Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest uzyskanie oceny pozytywnej z części pisemnej.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz realizacji zadań domowych.Metoda kształtująca dla oceny ciągłej to bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji zadań wykonywanych w trakcie ćwiczeń oraz w domu.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - inscenizacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna

Metody dydaktyczne:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody problemowe - metody aktywizujące - inscenizacja

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna

Bilans punktów ECTS:

Studia I stopnia (licencjackie) -9 przyznane po zdaniu egzaminu

Studia II stopnia (magisterskie) - 8 przyznane po zdaniu egzaminu

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

filologia hiszpańska
filologia francuska
Filologia portugalska, stacjonarne I stopnia
filologia rumuńska

Skrócony opis:

znajomość języka włoskiego na poziomie B1+

Pełny opis:

GRAMATYKA: imperativo, stopniowanie przymiotników, futuro, congiuntivo presente, imperfetto, passato e trapassato, passato remoto, pronome relativo il quale, periodo ipotetico, condizionale composto, pronomi combinati, concordanza dei tempi

SŁOWNICTWO: alimentazione e salute, libri, cinema, mezzi di comunicazione, universita', scuola, lavoro, viaggi, animali, tecnologia, descrizione (aspetto fisico, carattere)

Literatura:

Literatura podstawowa -G.A. Chiuchiu, In italiano. Il corso. Volume 2, Livello B!, Hoepli 2016

G.A. Chiuchiu, Comunicare in italiano, Grammatica per stranieri... Hoepli 2015, ponadto materiały dostarczane przez prowadzących.

Literatura uzupełniająca wszelkie opracowania gramatyki włoskiej i ćwiczenia,

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.