Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tłumaczenia pisemne I (polski ↔ portugalski)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFR1167 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenia pisemne I (polski ↔ portugalski)
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: kierunek: filologia portugalska; studia II stopnia - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriel Borowski
Prowadzący grup: Gabriel Borowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Dodatkowe strony WWW:

Brak.

Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Zaznajomienie uczestników z praktyczną stroną przekładu zróżnicowanych tekstów z języka portugalskiego na język polski.

Zaznajomienie uczestników z praktyczną stroną przekładu zróżnicowanych tekstów z języka polskiego na język portugalski.

Efekty kształcenia:

WIEDZA - student zna i rozumie:

- specjalistyczne pojęcia i terminologię stosowane w przekładoznawstwie oraz w naukach pomocniczych i pokrewnych, konieczne do wykonania poprawnego przekładu tekstów pisemnych różnego rodzaju z języka portugalskiego na język polski oraz z języka polskiego na język portugalski.

- zaawansowane metody analizy i interpretacji tekstów pisemnych różnego rodzaju, umożliwiające wykonanie poprawnego przekładu z języka portugalskiego na język polski oraz z języka polskiego na język portugalski.


UMIEJĘTNOŚCI - student potrafi:

- dokonać poprawnego przekładu pisemnego różnego rodzaju tekstów z języka portugalskiego na język polski oraz z języka polskiego na język portugalski; posiada pogłębione kompetencje językowe niezbędne w tłumaczeniu tekstów specjalistycznych, w tym znajomość słownictwa, terminologii i frazeologii charakterystycznej dla danego języka specjalistycznego.

- skutecznie wyszukiwać, analizować, selekcjonować i użytkować informacje niezbędne w procesie przekładu tekstów pisemnych tak o charakterze ogólnym, jak i specjalistycznym, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne, w tym również tworzyć własne słowniki i glosariusze; dobrać strategie i techniki pozwalające na rozwiązanie napotkanych problemów, uwzględniając przeznaczenie tekstu oraz funkcję, jaką ma on pełnić w kulturze docelowej.

- rozpoznać różne rodzaje tekstów sformułowanych w języku portugalskim i polskim oraz przeprowadzić ich dogłębną analizę i interpretację w celu dokonania poprawnego przekładu pisemnego; zidentyfikować zastosowany rejestr i ton języka i znaleźć jego ekwiwalent w tradycji języka docelowego; rozpoznać gatunek i styl tłumaczonego tekstu literackiego; wybrać odpowiednią technikę przekładową.

- merytorycznie uzasadnić, z krytycznym wykorzystaniem poglądów różnych autorów, zastosowane przez siebie rozwiązania przekładowe oraz formułować wnioski płynące z analizy zrealizowanych działań przekładowych w zakresie tłumaczenia pisemnego z języka portugalskiego na język polski oraz z języka polskiego na język portugalski.

- wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne, porozumiewać się i dyskutować w różnych gremiach na temat przekładu pisemnego z języka portugalskiego na język polski oraz z języka polskiego na język portugalski.

- określić priorytety przy realizacji złożonego zadania w zakresie przekładu pisemnego z języka portugalskiego na język polski oraz z języka polskiego na język portugalski, uwzględniając cele, jakim ma służyć tekst, oraz specyfikę nadawcy i odbiorcy komunikatu.

- współdziałać w zespole tłumaczeniowym, przyjmując w nim różne role.

- samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać posiadane umiejętności w zakresie przekładu pisemnego, mając świadomość konieczności nieustannego dokształcania się w ciągu całego życia zawodowego.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE - student jest gotów do:

- oceniania i selekcjonowania złożonych informacji.

- wzięcia odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego w jego bogactwie i różnorodności.

- uczestnictwa w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form.

- przestrzegania etyki zawodu tłumacza pisemnego i kierowania się jej zasadami.

Wymagania wstępne:

Znajomość języka portugalskiego co najmniej na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność na ćwiczeniach. Dopuszczalne są 2 nieobecności. W przypadku większej liczby nieobecności student ma obowiązek opracowania materiałów dodatkowych wskazanych przez prowadzącego w terminie do dwóch tygodni. Wymagana jest obecność na co najmniej połowie spotkań.

Wykonanie wszystkich zadań przekładowych.

Egzamin pisemny.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny, na którym obowiązuje następująca skala ocen: 0-60 pkt. - ocena niedostateczna (2,0); 61-67 pkt. - ocena dostateczna (3,0); 68-74 pkt. - ocena dostateczna plus (3,5); 75-81 pkt. - ocena dobra (4,0); 82-88 pkt. - ocena dobra plus (4,5); 89-100 pkt. - ocena bardzo dobra (5,0).

Metody dydaktyczne:

burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Bilans punktów ECTS:

Łącznie 3 ECTS (90 godz.), w tym:

- ćwiczenia (30 godz.);

- przygotowanie do ćwiczeń (25 godz.);

- wykonanie ćwiczeń (25 godz.);

- przygotowanie do egzaminu (10 godz.).

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy.

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Filologia portugalska, stacjonarne drugiego stopnia

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie uczestników z praktyczną stroną przekładu zróżnicowanych tekstów z języka portugalskiego na język polski oraz z języka polskiego na język portugalski.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie uczestników z praktyczną stroną przekładu zróżnicowanych tekstów z języka portugalskiego na język polski oraz z języka polskiego na język portugalski.

Treści kształcenia:

1. Ćwiczenia praktyczne w zakresie przekładu pisemnego: informacyjne teksty prasowe.

2. Ćwiczenia praktyczne w zakresie przekładu pisemnego: teksty popularnonaukowe.

3. Ćwiczenia praktyczne w zakresie przekładu pisemnego: poradniki.

4. Ćwiczenia praktyczne w zakresie przekładu pisemnego: reportaże.

5. Ćwiczenia praktyczne w zakresie przekładu pisemnego: eseje.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Kozłowska, Z., Szczęsny, A., Tłumaczenie pisemne na język polski: kompendium, Warszawa 2018.

Lipiński, K. Vademecum tłumacza, Kraków 2006.

LITERATURA DODATKOWA:

Bednarczyk, A., W poszukiwaniu dominanty translatorskiej, Warszawa 2008.

Hejwowski, K., Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa 2007.

Robinson, D., Becoming a translator: an introduction to the theory and practice of translation, London-New York 2012.

Tabakowska, E., Tłumacząc się z tłumaczenia, Kraków 2009.

Uwagi:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Gabriel Borowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Dodatkowe strony WWW:

Brak.

Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Zaznajomienie uczestników z praktyczną stroną przekładu zróżnicowanych tekstów z języka portugalskiego na język polski.

Zaznajomienie uczestników z praktyczną stroną przekładu zróżnicowanych tekstów z języka polskiego na język portugalski.

Efekty kształcenia:

WIEDZA - student zna i rozumie:

- specjalistyczne pojęcia i terminologię stosowane w przekładoznawstwie oraz w naukach pomocniczych i pokrewnych, konieczne do wykonania poprawnego przekładu tekstów pisemnych różnego rodzaju z języka portugalskiego na język polski oraz z języka polskiego na język portugalski.

- zaawansowane metody analizy i interpretacji tekstów pisemnych różnego rodzaju, umożliwiające wykonanie poprawnego przekładu z języka portugalskiego na język polski oraz z języka polskiego na język portugalski.


UMIEJĘTNOŚCI - student potrafi:

- dokonać poprawnego przekładu pisemnego różnego rodzaju tekstów z języka portugalskiego na język polski oraz z języka polskiego na język portugalski; posiada pogłębione kompetencje językowe niezbędne w tłumaczeniu tekstów specjalistycznych, w tym znajomość słownictwa, terminologii i frazeologii charakterystycznej dla danego języka specjalistycznego.

- skutecznie wyszukiwać, analizować, selekcjonować i użytkować informacje niezbędne w procesie przekładu tekstów pisemnych tak o charakterze ogólnym, jak i specjalistycznym, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne, w tym również tworzyć własne słowniki i glosariusze; dobrać strategie i techniki pozwalające na rozwiązanie napotkanych problemów, uwzględniając przeznaczenie tekstu oraz funkcję, jaką ma on pełnić w kulturze docelowej.

- rozpoznać różne rodzaje tekstów sformułowanych w języku portugalskim i polskim oraz przeprowadzić ich dogłębną analizę i interpretację w celu dokonania poprawnego przekładu pisemnego; zidentyfikować zastosowany rejestr i ton języka i znaleźć jego ekwiwalent w tradycji języka docelowego; rozpoznać gatunek i styl tłumaczonego tekstu literackiego; wybrać odpowiednią technikę przekładową.

- merytorycznie uzasadnić, z krytycznym wykorzystaniem poglądów różnych autorów, zastosowane przez siebie rozwiązania przekładowe oraz formułować wnioski płynące z analizy zrealizowanych działań przekładowych w zakresie tłumaczenia pisemnego z języka portugalskiego na język polski oraz z języka polskiego na język portugalski.

- wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne, porozumiewać się i dyskutować w różnych gremiach na temat przekładu pisemnego z języka portugalskiego na język polski oraz z języka polskiego na język portugalski.

- określić priorytety przy realizacji złożonego zadania w zakresie przekładu pisemnego z języka portugalskiego na język polski oraz z języka polskiego na język portugalski, uwzględniając cele, jakim ma służyć tekst, oraz specyfikę nadawcy i odbiorcy komunikatu.

- współdziałać w zespole tłumaczeniowym, przyjmując w nim różne role.

- samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać posiadane umiejętności w zakresie przekładu pisemnego, mając świadomość konieczności nieustannego dokształcania się w ciągu całego życia zawodowego.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE - student jest gotów do:

- oceniania i selekcjonowania złożonych informacji.

- wzięcia odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego w jego bogactwie i różnorodności.

- uczestnictwa w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form.

- przestrzegania etyki zawodu tłumacza pisemnego i kierowania się jej zasadami.

Wymagania wstępne:

Znajomość języka portugalskiego co najmniej na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność na ćwiczeniach. Dopuszczalne są 2 nieobecności. W przypadku większej liczby nieobecności student ma obowiązek opracowania materiałów dodatkowych wskazanych przez prowadzącego w terminie do dwóch tygodni. Wymagana jest obecność na co najmniej połowie spotkań.

Wykonanie wszystkich zadań przekładowych.

Egzamin pisemny.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny, na którym obowiązuje następująca skala ocen: 0-60 pkt. - ocena niedostateczna (2,0); 61-67 pkt. - ocena dostateczna (3,0); 68-74 pkt. - ocena dostateczna plus (3,5); 75-81 pkt. - ocena dobra (4,0); 82-88 pkt. - ocena dobra plus (4,5); 89-100 pkt. - ocena bardzo dobra (5,0).

Metody dydaktyczne:

burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Bilans punktów ECTS:

Łącznie 3 ECTS (90 godz.), w tym:

- ćwiczenia (30 godz.);

- przygotowanie do ćwiczeń (25 godz.);

- wykonanie ćwiczeń (25 godz.);

- przygotowanie do egzaminu (10 godz.).

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy.

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Filologia portugalska, stacjonarne drugiego stopnia

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie uczestników z praktyczną stroną przekładu zróżnicowanych tekstów z języka portugalskiego na język polski oraz z języka polskiego na język portugalski.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie uczestników z praktyczną stroną przekładu zróżnicowanych tekstów z języka portugalskiego na język polski oraz z języka polskiego na język portugalski.

Treści kształcenia:

1. Ćwiczenia praktyczne w zakresie przekładu pisemnego: informacyjne teksty prasowe.

2. Ćwiczenia praktyczne w zakresie przekładu pisemnego: teksty popularnonaukowe.

3. Ćwiczenia praktyczne w zakresie przekładu pisemnego: poradniki.

4. Ćwiczenia praktyczne w zakresie przekładu pisemnego: reportaże.

5. Ćwiczenia praktyczne w zakresie przekładu pisemnego: eseje.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Kozłowska, Z., Szczęsny, A., Tłumaczenie pisemne na język polski: kompendium, Warszawa 2018.

Lipiński, K. Vademecum tłumacza, Kraków 2006.

LITERATURA DODATKOWA:

Bednarczyk, A., W poszukiwaniu dominanty translatorskiej, Warszawa 2008.

Hejwowski, K., Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa 2007.

Robinson, D., Becoming a translator: an introduction to the theory and practice of translation, London-New York 2012.

Tabakowska, E., Tłumacząc się z tłumaczenia, Kraków 2009.

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.