Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka włoskiego IIa (morfologia)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFR1178 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka włoskiego IIa (morfologia)
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: filologia włoska - stacjonarne I stopnia; I,II,III rok; obowiązkowe do całego toku studiów
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Sosnowski
Prowadzący grup: Daniel Słapek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Przedmiot ma na celu: opis części mowy języka włoskiego i kategorii gramatycznych, które je charakteryzują oraz struktury wewnętrznej wyrazów z punktu widzenia słowotwórstwa.

Efekty kształcenia:

Wiedza studenta

Ma podstawową i uporządkowaną wiedzę w zakresie morfologii języka włoskiego. Potrafi zdefiniować podstawowe kategorie morfologiczne.

NFIt1A_WO4 +++ NFIt_WO3 +++

Zna i rozumie metody analizy i interpretacji zjawisk morfologicznych.

NFIt1A_WO6 +++

Umiejętności studenta

Potrafi selekcjonować, analizować, oceniać zjawiska morfologiczne, a także stosować w praktyce możliwości systemowe, które daje znajomość morfologii.

NFIt1A_UO6 +++

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie morfologii, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.

NFIt1A_UO7 +++

Potrafi zastosować wiedzę teoretyczną w analizie tekstów pod kątem zjawisk z morfologii.

NFIt1A_UO9 +++

Kompetencje społeczne studenta

Rozumie potrzebę rozwijania i pogłębiania wiedzy w zakresie morfologii.

NFIt1A_KO1 ++

Potrafi określić priorytety przy realizacji zadań badawczych w zakresie morfologii.

NFIt1A_KO3 ++

Przestrzega zasad etyki przy realizacji zadań badawczych w zakresie morfologiii.

NFIt1A_KO4 +++


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

• egzamin pisemny i ustny w języku włoskim (zdanie egzaminu pisemnego jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu ustnego)

• zaliczenie: ocenianie ciągłe w trakcie ćwiczeń w formie ustnej bądź pisemnej (wymagana obecność w trakcie zajęć, dopuszczalne dwie nieobecności na ćwiczeniach w trakcie semestru i trzy nieobecności na wykładach w trakcie semestru). Zarówno na wykładach jak i na ćwiczeniach obecność jest obowiązkowa.

Studenci powtarzający przedmiot lub rok są zobowiązani do uczestnictwa w zajęciach na zasadach jak wyżej.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Na zajęciach wymagana jest obecność. W czasie ćwiczeń studenci są oceniani w sposób ciągły w formie ustnej bądź pisemnej. Student jest zobowiązany do zapoznania się z treścią wykładów poprzedzających ćwiczenia. Egzamin pisemny obejmuje znajomość praktyczną morfologii języka włoskiego. Egzamin ustny obejmuje odpowiedź na dwa losowane zagadnienia teoretyczne odnoszące się do morfologii. Uzyskane punkty z egzaminu pisemnego zamieniane są na procenty i w zależności od wyniku procentowego student uzyskuje określoną ocenę. Można uzyskać następujące oceny z egzaminu pisemnego:

60% do 65% dst

66% do 74% plus dst

75% do 82% db

83% do 90% plus db

91% do 100% bdb

Egzamin ustny jest oceniany zgodnie ze skalą ocen przyjętą na Uniwersytecie Jagiellońskim. W przypadku niezdania egzaminu pisemnego student nie jest dopuszczony do części ustnej i otrzymuje ocenę niedostateczną z całości. W przypadku niezdania egzaminu ustnego student otrzymuje ocenę niedostateczną z całości. W sesji poprawkowej powtarza wówczas tylko część ustną, ponieważ część pisemna jest zaliczona. Ocena ostateczna z egzaminu jest średnią arytmetyczną wyniku egzaminu pisemnego i ustnego pod warunkiem, że obydwie części zostały zaliczone przynajmniej na ocenę dostateczną.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

2ECTS uczestnictwo w zajęciach

2ECTS przygotowanie się do egzaminu

1 ECTS przygotowanie się do zajęć

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Opis części mowy oraz charakteryzujących je kategorii gramatycznych - teoria i praktyka.

Opis zagadnień słowotwórczych - teoria i praktyka.

Pełny opis:

Wykłady: Opis części mowy odmiennych i nieodmiennych w języku włoskim. Kategorie gramatyczne charakteryzujące części mowy (rodzaj, liczba, czas, tryb, strona, aspekt, osoba). Zasady słowotwórstwa (sufiksacja, prefiksacja, zdrobnienia, zgrubienia, złożenia).

Ćwiczenia: wyróżnianie części mowy wraz z charakteryzującymi je kategoriami gramatycznymi w zdaniach pochodzących z jednojęzycznych podręczników do gramatyki języka włoskiego. Odróżnianie morfemów gramatycznych od leksemów. Analiza morfemów gramatycznych. Analiza treści wyrażanych przez prefiksy, sufiksy. Analiza komponentów złożeń włoskich, neoklasycznych z elementami konstytutywnymi wywodzącymi się z łaciny, czy też greki.

Literatura:

Literatura podstawowa

Dardano M., Trifone P., Grammatica italiana con nozioni di linguistica (terza edizione),Bologna 1995.

Andorno C., Dalla grammatica alla linguistica. Basi per uno studio dell’italiano.Torino 1999.

Patota G., Grammatica di riferimento dell’italiano contemporaneo, Milano 2011.

Serianni L., (con la collaborazione di A. Castelvecchi) Grammatica italiana- suoni, forme, costrutti,Torino 1988.

Serianni L., Della Valle V., Patota G., Schiannini D., Lingua comune, la grammatica e il testo. Milano – Torino, 2011.

Literatura uzupełniająca

Gamberini S., Herskovits P., Analisi e logica – eserciziario per lo sviluppo della competenza sintattica, Milano 1996.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.