Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka włoskiego IIb (składnia)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFR1183 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka włoskiego IIb (składnia)
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: filologia włoska - stacjonarne I stopnia; I,II,III rok; obowiązkowe do całego toku studiów
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Sosnowski
Prowadzący grup: Daniel Słapek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Przedmiot ma na celu opis zagadnień składniowych języka włoskiego, dotyczących struktury syntagmy, zdania prostego i zdania złożonego.

Efekty kształcenia:

Wiedza

Student ma podstawową i uporządkowaną wiedzę w zakresie składni języka włoskiego. Potrafi zdefiniować podstawowe kategorie składniowe

NFIt1A_WO4 +++ NFIt_WO3 +++

Student zna i rozumie metody analizy i interpretacji zjawisk składniowych.

NFIt1A_WO6 +++

Umiejętności

Student potrafi selekcjonować, analizować, oceniać zjawiska składniowe, a także stosować w praktyce możliwości systemowe, które daje znajomość składni.

NFIt1A_UO6 +++

Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie składni, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.

NFIt1A_UO7 +++

Student potrafi zastosować wiedzę teoretyczną w analizie tekstów pod kątem składniowym.

NFIt1A_UO9 +++

Kompetencje społeczne

Student rozumie potrzebę rozwijania i pogłębiania wiedzy w zakresie składni.

NFIt1A_KO1 ++

Student potrafi określić priorytety przy realizacji zadań badawczych w zakresie składni.

NFIt1A_KO3 ++

Student przestrzega zasad etyki przy realizacji zadań badawczych w zakresie składni.

NFIt1A_KO4 +++


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

• egzamin pisemny i ustny w języku włoskim (zdanie egzaminu pisemnego jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu ustnego)

• zaliczenie: ocenianie ciągłe w trakcie ćwiczeń w formie ustnej bąź pisemnej (wymagana obecność w trakcie zajęć, dopuszczalne dwie nieobecności na ćwiczeniach w trakcie semestru i trzy nieobecności na wykładach w trakcie semestru). Zarówno na wykładach jak i na ćwiczeniach obecność jest obowiązkowa.

Student jest zobowiązany do zapoznania się z treścią wykładów poprzedzających ćwiczenia. Egzamin pisemny obejmuje znajomość praktyczną składni języka włoskiego. Egzamin ustny dotyczy dwóch losowo wybranych zagadnień teoretycznych.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W trakcie ćwiczeń efekty kształcenia sprawdzane są w formie ustnej bądź pisemnej.

Egzamin końcowy oceniany jest wg następujących kryteriów:

uzyskane punkty z egzaminu pisemnego zamieniane są na procenty i w zależności od wyniku procentowego student uzyskuje następujące oceny z egzaminu pisemnego:

60% do 65% dst

66% do 74% plus dst

75% do 82% db

83% do 90% plus db

91% do 100% bdb

Egzamin ustny oceniany jest zgodnie ze skalą ocen przyjętą na Uniwersytecie Jagiellońskim. W przypadku niezdania egzaminu pisemnego student jest niedopuszczony do części ustnej i otrzymuje ocenę niedostateczną z całości. W przypadku niezdania egzaminu ustnego student otrzymuje ocenę niedostateczną z całości. W sesji poprawkowej powtarza wówczas tylko część ustną, ponieważ część pisemna jest zaliczona. Ocena ostateczna z egzaminu jest średnią arytmetyczną wyniku egzaminu pisemnego i ustnego pod warunkiem, że obydwie części zostały zaliczone przynajmniej na ocenę dostateczną.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

2ECTS - uczestnictwo w zajęciach

2ECTS - przygotowanie się do egzaminu

2 ECTS - przygotowanie się do zajęć

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje opis składni języka włoskiego czyli analizę syntagmy, zdania prostego i zdania złożonego.

Pełny opis:

Wykłady: Analiza syntagmatyczna zdania prostego. Drzewka derywacyjne. Walencja czasowników. Analiza logiczna zdania prostego. Definicja poszczególnych części zdania. Rodzaje zdania prostego. Klasyfikacja zdań podrzędnie złożonych w języku włoskim. Opis zdań współrzędnie i podrzędnie złożonych. Stosowanie czasów i trybów w zdaniach złożonych. Mowa niezależna i zależna.

Ćwiczenia: Analiza syntagmatyczna - drzewka derywacyjne. Analiza logiczna zdania prostego. Analiza zdań złożonych i identyfikacja zdań prostych wchodzących w ich skład. Wykres struktury zdania złożonego. Analiza trybów czasownika w zdaniach współrzędnie i podrzędnie złożonych. Zasady zgodności czasów. Zamiana zdań podrzędnych bezokolicznikowych i imiesłowowych na zdania osobowe w trybie oznajmującym, łączącym lub warunkowym. Transformacje części zdania prostego na odpowiadające im zdania podrzędne np. dopełnienie bliższe zostaje przekształcone na zdanie dopełnieniowe.

Literatura:

Literatura podstawowa

Dardano M., Trifone P., Grammatica italiana con nozioni di linguistica (terza edizione),Bologna 1995. Andorno C., Dalla grammatica alla linguistica. Basi per uno studio dell’italiano.Torino 1999.

Patota G., Grammatica di riferimento dell’italiano contemporaneo, Milano 2011.

Serianni L., (con la collaborazione di A. Castelvecchi) Grammatica italiana- suoni, forme, costrutti,Torino 1988.

Serianni L., Della Valle V., Patota G., Schiannini D., Lingua comune, la grammatica e il testo. Milano – Torino, 2011.

Literatura uzupełniająca

Gamberini S., Herskovits P., Analisi e logica – eserciziario per lo sviluppo della competenza sintattica, Milano 1996.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.