Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

L’entre-deux-guerres en France et les avant-gardes artistiques

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFR1194 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: L’entre-deux-guerres en France et les avant-gardes artistiques
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: kierunek: filologia hiszpańska; studia I stopnia - przedmioty fakultatywne
kierunek: filologia portugalska; studia I stopnia - przedmioty fakultatywne
kierunek: filologia rumuńska; studia I stopnia - przedmioty fakultatywne
Przedmioty dla programu WFLG-0226-1SO
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Czerska
Prowadzący grup: Karolina Czerska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Student zna i rozumie:

- najważniejsze awangardowe ruchy artystyczne (sztuki plastyczne, teatr, film, fotografia, muzyka) międzywojennej Francji.

Student potrafi:

- uzasadnić znaczenie awangardowych zjawisk artystycznych w kontekście przemian społecznopolitycznych,

- wskazać związki francuskich awangard historycznych z wybranymi awangardami europejskimi (we Włoszech i w Polsce).

Student jest gotów do:

- przygotowania prezentacji dotyczącej ruchów awangardowych we Francji, opierając się na indywidualnie dobranych metodach analizy.

Wymagania wstępne:

Znajomość języka francuskiego na poziomie B1.


Forma i warunki zaliczenia:

Podstawą do zaliczenia jest aktywność na zajęciach. Studenci na bieżąco przygotowują analizę zadanych przez prowadzącą tekstów kultury. Przygotowują jedną 5 minutową prezentację w j. francuskim na zadany temat (indywidualnie lub w parach, w zależności od liczby uczestników kursu), która jest dyskutowana podczas zajęć.

Na ostatnich zajęciach studenci prezentują 4 minutowy filmik na temat ustalony z prowadzącą (indywidualnie lub w parach, jw.).

Egzamin pisemny w j. francuskim w formie testu dotyczy materiału analizowanego na zajęciach.

Na ocenę końcową składają się oceny cząstkowe: prezentacja (20 pkt), filmik (50 pkt), test (30 pkt).

Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności. W przypadku większej liczby nieobecności (maksymalnie 5) powinny zostać one usprawiedliwione i odrobione w sposób wyznaczony przez prowadzącą.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Treści programowe:

1. Tło społeczno-historyczne międzywojnia we Francji.

2. Nowe kierunki w sztukach plastycznych.

3. Obecność i wpływ włoskich futurystów w Paryżu.

4. Nowe prądy w muzyce.

5. Awangardowa twórczość filmowa i fotografia artystyczna.

6. Czasopisma artystyczne.

7. Najważniejsze awangardowe ugrupowania artystyczne.

8. Działalność wystawiennicza awangardystów.

9. Współpraca zespołów teatralnych z artystami sztuk plastycznych i kompozytorami.

10. Najważniejsi przedstawiciele awangard teatralnych.

11. Wpływ francuskich awangard na sztukę i kulturę w Polsce.

Literatura:

Serge Faucheraeu, Avant-gardes du XXe siècle. Arts & littérature 1905-1930, Paris, Flammarion 2016.

Rozdziały: - III. Le cubisme, révolution esthétique. - IV. Cubisme et futurisme. - X. Dada et le surréalisme

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.