Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka francuskiego III (grupa zaawansowana)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFR123 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka francuskiego III (grupa zaawansowana)
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: filologia francuska - stacjonarne I stopnia; I,II,III rok; obowiązkowe do zaliczenia roku
Punkty ECTS i inne: 11.00 LUB 12.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 180 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Grzywacz
Prowadzący grup: Françoise Collinet, Barbara Grzywacz, Ewa Krakowska-Krzemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza

- ma uporządkowaną wiedzę w zakresie struktur gramatycznych i leksykalnych języka francuskiego; ma świadomość kompleksowej natury języka francuskiego; rozumie potrzebę rozwijania wszystkich sprawności językowych oraz dbania o precyzyjne, poprawne logicznie i językowo wyrażanie myśli i poglądów; zna różne rejestry języka francuskiego; NFFr1A_W03 +++

Umiejętności

- wykazuje się praktyczną i teoretyczną znajomością języka francuskiego (poziom C1 według standardów ESOKJ); NFFr1A_U01 +++

- posiada umiejętność przygotowania w języku francuskim typowych prac pisemnych, odnoszących się do dziedzin życia i kultury określonych przez standardy ESOKJ dla poziomu C1; NFFr1A_U03 +++

- potrafi przygotować i przedstawić w języku francuskim rozbudowaną wypowiedź ustną na poziomie językowym i na tematy określone przez standardy ESOKJ dla poziomu C1; NFFr1A_U04 +++

- potrafi dokonać poprawnego przekładu z języka polskiego na język francuski i odwrotnie tekstów uwzględniających opanowywany materiał gramatyczny i leksykalny (poziom C1 według standardów ESOKJ); NFFr1A_U05 +++

- wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne potrafi porozumiewać się i wypowiadać na tematy określone przez standardy ESOKJ dla poziomu C1; NFFr1A_U11 ++

Kompetencje społeczne

- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; NFFr1A_K02 ++

- potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania; NFFr1A_K03 ++


Wymagania wstępne:


Wpis na rok III

Forma i warunki zaliczenia:

egzamin pisemny i ustny

Egzamin pisemny: plagiat i wszelkie inne formy zbliżone (cytowanie dosłowne niezaznaczone cudzyłowem) powodują, że praca nie jest sprawdzana, a w konsekwencji odmowę zaliczenia

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

• ocenianie ciągłe ( udział w zajęciach, referaty, prace pisemne, testy, exposé)

Metody dydaktyczne:

Zmodyfikowany podział metod nauczania:

• metody podające:

o objaśnienie lub wyjaśnienie.

• metody problemowe:

o metody aktywizujące:

 dyskusja dydaktyczna

• metody eksponujące:

o prezentacja power-point

• metody praktyczne

Bilans punktów ECTS:

12 ECTS = 220g

90g + 90g = 180g = g.kontaktowe 10 ECTS

20g +20g = 40 g = praca własna studenta ; g.niekontaktowe

2 ECTS

Pkt wpisywane są po zdaniu egzaminu przez studenta

Skrócony opis:

Nauczanie języka francuskiego na poziomie C1 w/g standardów ESOKJ

Pełny opis:

A.WYPOWIEDŹ PISEMNA

Cel główny – poprawność językowa

1. Rozpoznawanie i analiza najczęściej występujących trudności w wypowiedziach pisemnych o charakterze argumentacyjnym

2. Opanowanie łączników/spójników oraz innych wyrażeń odzwierciedlających związki logiczne w obrębie zdania

3. Doskonalenie stylu wypowiedzi

Cele dodatkowe dotyczące formalnej budowy wypowiedzi pisemnej .

a. 3 części wypowiedzi pisemnej – wstęp, rozwinięcie, zakończenie

b. zasada budowy wypowiedzi – jeden paragraf zawiera jedną myśl

c. nacisk na rozróżnienie pomiędzy argumentem a przykładem

d. metodologia :

- analiza tematu

- dobór argumentów i przykładów

- uporządkowanie myśli w formie planu

- redagowanie wstępu i zakończenia

- redagowanie rozwinięcia

B. WYPOWIEDŹ USTNA

Cele:

-rozwijanie umiejętności analizy tekstów i ich przedstawiania

- formułowanie myśli na określony temat

-poprawne argumentowanie w celu przedstawiania faktów, wyrażania opinii, dyskutowania oraz przekonywania rozmówcy

- zdobywanie umiejętności wyrażania zgody, odmowy, wątpliwości, pewności, zadowolenia/niezadowolenia, rozczarowania, niepokoju, żalu, pragnień

Tematy :

- relacje międzyludzkie I rodzinne

- problemy związane z życiem codziennym, studiami, pracą

- zmiany związane z różnymi stylami życia

C. Gramatyka

Powtórzenie najważniejszych zagadnień wchodzących w skład grupy nominalnej i werbalnej:

- rodzajnik, przyimek i inne determinanty

- zamienne użycie zaimka przymiotnego dzierżawczego i rodzajnika określonego

-użycie rodzajnika w gr rzecz+de+rzecz

-zaimki osobowe, względne, dzierżawcze, wskazujące, nieokreślone

-wyrażenia przyimkowe

- czasy i tryby

- teksty narracyjne w czasie przeszłym ( rejestr mówiony i literacki)

- zgodność imiesłowu czasu przeszłego

- imiesłów czasu teraźniejszego i przymiotnik odczasownikowy

D. Tlumaczenie

Elementy teoretyczne dotyczące tłumaczenia :

- tłumaczenie nazw własnych, nazwisk i imion

- skróty i skrótowce

- faux-amis

- kolokacje

- frazemy

- idiomy i związki frazeologiczne

- conditionnel

- czasownik percepcyjny +bezokolicznik

I sem.: tłumaczenie z francuskiego na polski

II sem.: tłumaczenie z polskiego na francuski

Rodzaje tłumaczonych materiałów:

krótkie formy użytkowe (foldery, ogłoszenia, itp.)

teksty, artykuły popularno-naukowe, teksty prasowe

Tematyka:

aktualności polityczno-gospodarcze

ekologia/ochrona środowiska

dydaktyka

dziedzictwo kultury

zagadnienia społeczne

turystyka

biologia/medycyna

Literatura:

Bibliografia

U.Hrehorowicz, Savoir trahir, wyd. C&D. Kraków, 1993

E. Skibińska , Inaczej mówiąc, Dolnośląskie Wyd. Edukacyjne, Wrocław, 2001

J.Łaptos, Spotkania z cywilizacją francuską, wyd. C&D, Kraków, 1996

W.Wilczyńska, B.Rabillet, Słownik pułapek językowych polsko-francuski, Wiedza Powszechna, Warszawa. 1995

- Benoît, Florence et Eterstein, Catherine, Pratique du français 3e ; de la conpréhension des textes à la rédaction, Hatier, 1987.

-Braud, Michel, Les difficultés du français, C&D, Kraków, 1993.

- Braud, Michel, L`expression écrite et la composition française, C&D, Kraków, 1991.

- Desalmand, Paul et Tort, Patrick, Réussir le 3e sujet. Du plan à la dissertation, Paris, Hatier [Profil. Les pratiques du Bac], 1998, [rééd].

- Thyrion, Francine, La dissertation. Du lieu commun au texte de réflexion personnelle, Duculot, 1996.

Michèle Barféty, Expression orale, niveau 4, CLE international, 2004

+ materiały przygotowywane przez lektora.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.