Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury włoskiej IIIb (XX i XXI w.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFR281 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury włoskiej IIIb (XX i XXI w.)
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: filologia włoska - stacjonarne I stopnia; I,II,III rok; obowiązkowe do całego toku studiów
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Gurgul
Prowadzący grup: Monika Gurgul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

zaznajomienie studenta z literaturą włoską XX i XXI wieku

Efekty kształcenia:

Wiedza. Student:

ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu historii literatury w systemie nauk humanistycznych oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej NFIt1A_W01++

ma podstawową i uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu teorii i metodologii badań literackich, dotyczącą rodzajów i gatunków literackich, prądów literackich, podstawowych metod analizy tekstu literackiego (pojęcia narratologiczne, figury retoryczne, terminologia wersyfikacyjna) ze szczególnym uzwględnieniem specyfiki literatury włoskiej NFIt1A_W02 ++

ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie literatury włoskiej XIX wieku. Zna tendencje i prądy literackie tej epoki, podstawowe formy literackie; zna głównych autorów włoskich XIX wieku oraz ich twórczość; rozumie status społeczny artysty tego okresu i społeczne uwarunkowania jego twórczości NFIt1A_W03 +++

ma podstawową wiedzę o powiązaniach literatury włoskiej tego okresu z innymi literaturami (głównie francuską i niemiecką). Jest świadom historycznych uwarunkowań literatury tego okresu, zna jej źródła filozoficzne; posiada wiedzę na temat europejskiego znaczenia włoskich twórców XIX wieku i na temat związków kult. polsko-włoskich w tym okresie. NFIt1A_W04+++

Umiejętności. Student:

potrafi samodzielnie czytać teksty historycznoliterackie i krytyczne dotyczące literatury i kultury włoskiej XIX wieku; dobierać literaturę uzupełniająca dotyczącą tematyki modułu NFIt1A_U07 +

potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów literackich, zdefiniować i opisać ich formę; rozpoznać ich poetykę (romantyzm-realizm i naturalizm-dekadentyzm) potrafi przeprowadzić ich analizę i interpretację w oparciu o wiedzę o epoce, używając prostych metod analizy retorycznej i narratologicznej. Potrafi odnaleźć słowa kluczowe, typowe elementy imaginarium w celu określenia znaczeń utworu, jego miejsca w procesie historyczno-kulturowym i jego oddziaływania społecznego NFIt1A_U09 +++

wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne potrafi prezentować przygotowane zagadnienia i dyskutować na tematy dotyczące literatury włoskiej XIX w. NFIt1A_U11 +++

Kompetencje społeczne. Student:

rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy NFIt1A_K01++

ma świadomość wartości dziedzictwa kultury włoskiej, jej znaczenia dla kultury europejskiej (w tym kultury polskiej); rozumie podobieństwa i różnice poszczególnych kultur i jest świadom potrzeby zachowania tego dziedzictwa NFIt1A_K05 ++


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na podstawie obecności i aktywności na zajęciach. Egzamin ustny.

Studenci wyjeżdżający na stypendium do Włoch po powrocie zdają egzamin wg programu realizowanego w czasie zajęć (chyba że tematyka kursów realizowanych we Włoszech pokrywa się z programem zajęć).


Valutazione in base alla presenza e all’impegno degli studenti durante le lezioni. Test di controllo (testi letterari). L’esame scritto


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

- analiza tekstów, prezentacje, udział w dyskusjach

- regularne uczęszczanie na zajęcia


-presentazioni, partecipazione attiva

-presenza

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Metody

- podające: wykład informacyjny

- problemowe: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny

- eksponujące: film, sztuka teatralna, opera

-praktyczne: konwersatorium


Metodi

- lezione frontale

- discussione, i

- visione di film, opere teatrali

- lettura e commento di testi letterari


Bilans punktów ECTS:

4 ECTS

30 godzin ćwiczeń i 30 godzin wykładu: 2 ECTS

Przygotowanie do zajęć i do egzaminu 60 godzin: 2 ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Literaturoznawstwo; historia literatury włoskiej XX-XXI w.

Lettere; storia della letteratura italiana dei secoli XX e XXI

Pełny opis:

Literaturoznawstwo; historia literatury włoskiej XX-XXI w.

Wykład: kierunki rozwoju literatury i krytyki włoskiej XX-XXI w.; ruchy literackie i artystyczne na tle życia kulturalnego Europy. Najważniejsze czasopisma kulturalne i ich programy. Nowa proza przełomu wieków: Svevo, Pirandello. Nowy realizm lat '30 i neorealizm powojenny. Awangarda i polityka: Avanguardia 63, Pasolini, Dario Fo. Postmodernizm: Eco, Calvino, Tondelli i antologie nowej prozy. Cannibali. Tendencje rozwoju powieści przełomu tysiącleci. Poezja od krepuskolaryzmu i hermetyzmu, poprzez oblicza awangardy do dzisiaj; odpowiedź na europejską reformę teatralną w I połowie XX w., teatr polityczny lat 60-70, nowa dramaturgia.

Ćwiczenia obejmują analizę najbardziej reprezentatywnych dla epoki utworów prozą, poetyckich i teatralnych. Ewolucja literackiego imaginarium i języka oraz zmiany zachodzące w dramaturgii i w estetyce teatralnej omawiane są w powiązaniu z teoriami filozoficznymi i estetycznymi XX wieku.

Lettere; storia della letteratura italiana dei secoli XX e XXI

sviluppo della letteratura italiana sullo sfondo culturale europeo. nuova narrativa: Pirandello, Svevo. nuovo realismo degli anni Trenta. neorealismo. avanguardia e politica: il Gruppo 63, Pasolini e Dario Fo. postmodernismo (Eco, Calvino). Tondelli e antologie di nuovi autori: Cannibali. nouve tendenze di sviluppo della narrativa a cavallo dei secoli. poesia crepuscolare, ermetica, d’avanguardia, contemporanea. teatro italiano nei tempi della grande riforma, teatro politico anni 60-70, teatro di regia, teatro off, nuovi drammaturghi.

Letture di testi letterari:

- lettura e analisi di testi prosastici, poetici e teatrali rappresentativi per una data corrente, arricchita da spunti teorici

- evoluzione della lingua e dell’immaginario letterario nel contesto delle teorie estetiche e filosofiche del XX secolo

Literatura:

Literatura podstawowa (Letteratura di base)

Ceserani R., De Federicis L., Il materiale e l'immaginario, Milano 1986

Ferroni G., Storia della letteratura italiana, Torino 1991

Gurgul M., Historia teatru i dramatu włoskiego od XIX do XXI wieku, Universitas, Kraków 2008

Hauser A., Storia sociale dell'arte, Torino 1976

Malato E.. Storia della letteratura italiana, Salerno Ed. Roma 2004

Mengaldo V., La tradizione del Novecento, Torino 1991

La Porta F., La nuova narrativa italiana, Milano 1999

Ugniewska J., Le scitture italiane, W-wa 2008

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.