Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Hiszpanii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFR33a Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia Hiszpanii
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: kierunek: filologia hiszpańska; studia I stopnia- przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 52 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kuras
Prowadzący grup: Katarzyna Kuras
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z głównymi problemami dziejów Hiszpanii od starożytności do czasów współczesnych


Efekty kształcenia:

Wiedza:

Student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu studiów na temat historii w systemie nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej historii Hiszpanii NFEs1A_W01 +++


Umiejętności:

Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie historii Hiszpanii kierując się wskazówkami wykładowcy NFEs1A_U07 +++


Kompetencje społeczne:

Student rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy NFEs1A_K01 ++


Prerekwizyt:

Historia Hiszpanii WF-IFR33a

Wymagania wstępne:

Brak wymagań

Forma i warunki zaliczenia:

Wykłady nie są obowiązkowe - zajęcia kończą się egzaminem ustnym po zakończeniu I semestru roku akademickiego 2019/2020.


WYKAZ ZAGADNIEŃ DO EGZAMINU USTNEGO Z HISTORII HISZPANII:

1. Półwysep Iberyjski w okresie przedrzymskim.

2. Hiszpania pod rządami Rzymian i załamanie się ich władzy w V w. n.e.

3. Hiszpania w czasach Wizygotów.

4. Al-Andalus pod władzą emirów (VIII-X w.).

5. Kalifat Kordobański. Lata potęgi i przyczyny rozpadu (929-1009).

6. Państwa chrześcijańskie na Półwyspie Iberyjskim i ich rywalizacja z muzułmanami do 1085 r.

7. Al-Andalus w czasach Almorawidów i Almohadów (XI-XIII w.)

8. Kierunki ekspansji Kastylii i Aragonii w XIII-XV wieku.

9. Zjednoczenie Hiszpanii w XV wieku.

10. Izabela Kastylijska i Ferdynand Aragoński. Najważniejsze osiągnięcia pary monarszej.

11. Karol Habsburg. Władca Rzeszy Niemieckiej i król Hiszpanii.

12. Posiadłości Imperium Hiszpańskiego w latach 1556-1640. Sposób zarządzania i system obrony.

13. Polityka Filipa II i Filipa III Habsburgów. Ich sukcesy i porażki.

14. Przyczyny załamania się potęgi Imperium Hiszpańskiego w XVII wieku.

15. Filip V Burbon (1700-1746). Odrodzenie Hiszpanii w pierwszej połowie XVIII w.

16. Hiszpania Ferdynanda VI i Karola III (1746-1788).

17. Kryzys Hiszpanii na przełomie XVIII i XIX wieku.

18. Bilans panowania Karola IV i skutki wojny domowej 1808-1813.

19. Problemy Hiszpanii w XIX wieku (1814-1898)

20. Przyczyny upadku monarchii za Alfonsa XIII.

21. Druga Republika Hiszpańska i jej reformy (1931-1936).

22. Wojna domowa w Hiszpanii. Przyczyny, główne etapy i bilans.

23. Hiszpania w czasie II wojny światowej.

24. Hiszpania frankistowska po 1945 r.

25. Restauracja monarchii i przemiany demokratyczne po 1975 r.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wszystkie wyżej wymienione efekty kształcenia sprawdzane i oceniane są w trakcie egzaminu ustnego z historii Hiszpanii.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

metody podające - wykład informacyjny, wykład z prezentacją multimedialną.

Bilans punktów ECTS:

3 punkty ECTS, z czego:


- udział w wykładzie: 30 godzin = 1 punkt ECTS


- przygotowanie do egzaminu ustnego poprzez przyswojenie sobie informacji z wykładu i z polecanego podręcznika: 60 godzin = 2 punkty ECTS


Łącznie 90 godzin, co odpowiada 3 punktom ECTS.

Punkty ECTS są przyznawane dopiero po uzyskaniu zaliczenia/ zdaniu egzaminu

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Praktyki nie są przewidziane.

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

filologia hiszpańska, rok 1

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczyć będą wybranych zagadnień z historii Hiszpanii od starożytności do współczesności.

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą wybranych zagadnień z historii Hiszpanii od starożytności do do współczesności. Ich celem jest ukazanie procesu budowy nowoczesnego państwa hiszpańskiego oraz dokonań najwybitniejszych hiszpańskich władców, ministrów, dowódców i ludzi kultury. Szczególny nacisk jest kładziony na te wydarzenia i postaci, które na trwałe zapisały się w hiszpańskiej historii i tradycji. Zajęcia są prowadzone w formie wykładu, z wykorzystaniem możliwych do zastosowania pomocy dydaktycznych (mapek, albumów itp.).

Literatura:

Do egzaminu obowiązywać będą zagadnienia poruszane przez prowadzącego na wykładzie oraz znajomość podręcznika: M. Tuñón de Lara, J. Valdeón Baruque, A. Domínguez Ortiz, Historia Hiszpanii, Kraków, różne wydania.

Uwagi:

Brak uwag

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 52 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.