Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie – językoznawstwo (filologia włoska)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFR394 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie – językoznawstwo (filologia włoska)
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: filologia włoska - stacjonarne I stopnia; I,II,III rok; obowiązkowe do całego toku studiów
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 16.00 LUB 10.00 LUB 17.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Luca Palmarini
Prowadzący grup: Luca Palmarini
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza – student:


Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego, zna podstawowe narzędzia badawcze z zakresu socjolingwistyki NFIt2A_W02 +


Wykazuje się uporządkowaną i pogłębioną wiedzą w zakresie tematyki seminarium (odmiany językowe współczesnego języka włoskiego oraz jego tendencje rozwojowe). NFIt2A_W03 +++


Student ma świadomość powiązań omawianej problematyki językoznawczej z zakresu językoznawstwa włoskiego z podobnymi zjawiskami innych obszarów językowych NFIt2A_W05 +


Umiejętności – student:


Student samodzielnie przygotować, z wykorzystaniem literatury przedmiotu, wystąpienie ustne wybrany temat, NFIt2A_U04 +++


Potrafi formułować i analizować problemy badawcze z zakresu tematyki seminarium (analiza językoznawcza tekstu w języku włoskim pod kątem odmiany społecznej, funkcjonalnej języka), a także dobrać metody i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych problemów. Potrafi ponadto analizę oraz jej wyniki przedstawić w formie pisemnej w sposób spójny i logiczny, NFIt2A_U08 +++


Student potrafi, z wykorzystaniem adekwatnej literatury, rozwijać tematy z zakresu omówionego na zajęciach, NFIt2A_U11 +


Kompetencje społeczne – student:


Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, np. przedstawiać opracowywaną tematykę i aktywizować kolegów, zachęcając do zadawania pytań, prowadzić dyskusję na przygotowany temat oraz brać udział w dyskusjach moderowanych przez innych uczestników zajęć NFIt2A_K02 ++

Wymagania wstępne:

Uzyskanie wpisu na rok III

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczone 2 nieobecności.


Zaliczenie na podstawie aktywności na zajęciach oraz przygotowania pracy licencjackiej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu w pierwszym terminie jest złożenie pracy licencjackiej przed 7 czerwca.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocenianie ciągłe na podstawie udziału w dyskusjach nt. zadanych tekstów, przygotowania zadanych tematów.


Zaliczenie na podstawie złożenia pracy licencjackiej, będącej samodzielnym opracowaniem wybranego tematu z zakresu seminarium, np. Język młodzieży: żargon czy slang?


Egzamin licencjacki ustny.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Bilans punktów ECTS:

60 godzin zajec - 2 ECTS


przygotowanie do zajęć: lektura zadanych tekstów i prezentacje 60 godz. – 2 ECTS


przygotowanie do egzaminu 60 godz. – 2 ECTS


przygotowanie pracy licencjackiej 240 godz. – 10 ECTS


Punkty ECTS są przyznawane po przyjęciu przez promotora pracy licencjackiej.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Dziedziny: socjolingwistyka z elementami geolingwistyki i pragmalingwistyki:

Włoski język współczesny: odmiany wobec języka standardowego.

Charakterystyka najważniejszych języków specjalistycznych.

Pełny opis:

Dziedziny: socjolingwistyka z elementami geolingwistyki i pragmalingwistyki:

Włoski język współczesny: odmiany wobec języka standardowego.

Charakterystyka najważniejszych języków specjalistycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bonomi I., Masini A., Morgana S, Piotti M., Elementi di linguistica italiana, Carocci Editore, 2003

D’Achille P., L’italiano contemporaneo, Il Mulino, 2006

Sobrero A., Introduzione all’italiano contemporaneo. La variazione e gli usi, Laterza, 2004

Serianni L., Italiani scritti, Il Mulino, 2007

Literatura uzupełniająca:

Teksty autentyczne będące przedmiotem analizy językowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.