Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury hiszpańskiej IIa (XVII w.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFR452 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury hiszpańskiej IIa (XVII w.)
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: filologia hiszpańska - stacjonarne I stopnia; I,II,III rok; obowiązkowe do całego toku studiów
kierunek: filologia hiszpańska; studia I stopnia- przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 8.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adriana Jastrzębska
Prowadzący grup: Adriana Jastrzębska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Student

-ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu historii literatury hiszpańskiej w systemie nauk humanistycznych oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej NF1A_W01 +++

- ma uporządkowaną wiedzę w zakresie procesu historycznego literatury hiszpańskiej. Zna barokowe tendencje i prądy literackie, podstawowe formy literackie; rozumie uwarunkowania twórczości hiszpańskich pisarzy Złotego Wieku wieku, zna najwybitniejszych twórców oraz ich dzieła NF1A_W03 +++

- ma podstawową wiedzę o powiązaniach literatury hiszpańskiej z literaturą europejską, potrafi też wskazać cechy wyróżniające tę literaturę NF1A_W04 +++

Umiejętności

Student

- potrafi samodzielnie czytać teksty historycznoliterackie i krytyczne dotyczące literatury barokowej Hiszpanii NF1A_U07 +++

- potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów literackich, zdefiniować i opisać ich formę; rozpoznać ich poetykę, potrafi przeprowadzić ich analizę i interpretację w oparciu o kontekst kulturowy. Potrafi odnaleźć słowa kluczowe i typowe elementy imaginarium NF1A_U09 +++

- wykorzystując różne techniki komunikacyjne potrafi prezentować przygotowane zagadnienia z zakresu barokowej literatury hiszpańskiej NF1A_U11 +++

Kompetencje społeczne

Student

- ma świadomość dziedzictwa kultury hiszpańskiej, jej znaczenia dla kultury uniwersalnej; ma szacunek dla odmienności kulturowej NF1A_K05 +++


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

1. Na zajęciach (tak na ćwiczeniach jak i na wykładach) wymagana jest obecność która weryfikowana jest za pośrednictwem list obecności podpisywanych przez studentów na każdych zajęciach, Dopuszcza się dwie nieobecności nieusprawiedliwione na semestr (2 na wykł. i 2 na ćw.), ale zaleca się, aby student nadrobił braki na konsultacjach.

W przypadku więcej niż dwóch nieobecności nieusprawiedliwionych lub większej ilości (powyżej 4) nieobecności usprawiedliwionych, student ma obowiązek zdać - w trakcie konsultacji - materiał zajęć, w których nie uczestniczył.

Nie zalicza się obecności na zajęciach osobom rozmawiającym lub w inny sposób przeszkadzającym kolegom w przyswajaniu wiedzy, a wykładowcy w prowadzeniu zajęć.


2. W czasie ćwiczeń studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz przygotowania do zajęć.

- Student powinien wykazać się minimum trzema aktywnościami (oznaczanymi tzw.„plusami”) w ciągu semestru oraz przygotować jeden referat).

-Student zawsze powinien przeczytać teksty zadane przez wykładowcę oraz przygotować się do omawiania/dyskusji podanych tematów dotyczących zadanych lektur. Powinien także pamiętać o przynoszeniu na zajęcia rozdanych/wskazanych wcześniej materiałów w formie fotokopii lub wydruków.

- Obecność na wykładzie powinna być połączona z uważnym uczestnictwem pozwalającym na odpowiadanie na wyłaniające się podczas wykładu konwersatoryjnego (lub problemowego) pytania. Student zawsze powinien przeczytać zadane teksty, wymagane jako przygotowanie do wysłuchania wykładu.


Za niespełnienie powyższych warunków studen otrzymuje ocenę negatywną (oznaczaną tzw.„minusami”) z uczestnictwa w danych zajęciach. Każdy „minus” anihiluje „plus” w rozliczeniu końcowym aktywności.


3. Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:

- Dyskusja oceniająca sposób przygotowania zadanych zagadnień.

- Przygotowanie przez studentów opracowań ustnych lub pisemnych na zadany temat.

- Referat wygłoszony na ćwiczeniach, którego treść, w zaakceptowanej przez wykładowcę postaci, powinna następnie zostać jak najszybciej udostępniona pocztą elektroniczną wszystkim kolegom z grupy (na adres skrzynki grupowej i do wiadomości wykładowcy).

- Zarówno na wykładach jak i na ćwiczeniach wymagana jest obecność, która weryfikowana jest za pośrednictwem list obecności podpisywanych przez studentów na każdych zajęciach.

- Na podstawie oceny ciągłej student otrzymuje/nie otrzymuje zaliczeni/e/a, które jest podstawą do dopuszczenia, lub nie, do egzaminu. Aby uzyskać zaliczenie i zostać dopuszczonym do egzaminu, student powinien nadrobić wszelkie zaległości do czasu ostatnich konsultacji przed egzaminem. Nie można zaliczać nic na konsultacjach, które w sesji przypadają po egzaminie.


Egzamin końcowy pisemny.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin końcowy pisemny.

Egzamin składa się z dwóch części: student powinien napisać w języku hiszpańskim wypracowanie na jeden z dwóch podanych do wyboru tematów oraz dokonać analizy i interpretacji tekstu przytoczonego na arkuszu egzaminacyjnym sytuując go w kontekście historycznoliterackim.. Polecenia egzaminacyjne mają za zadanie sprawdzić wiedzę na temat hiszpańskiej literatury baroku oraz umiejętnoś odczytania tekstu literackiego należącego do określonej epoki i noszącego cechy określonego nurtu czy poetyki.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny

Wykład konwersatoryjhny

Wykład problemowy


Ćwiczenia na bazie wykładów.

Bilans punktów ECTS:

5 ECTS - egzamin końcowy


-60 godz. zajęć (uczestnictwo) – 2 ECTS

-przygotowanie do zajęć: lektura tekstów do ćwiczeń i wykładów 60 godz. – 1 ECTS

-przygotowanie do egzaminu 30 godz. – 2 ECTS

Razem: 5 ECTS


Punkty ECTS są przyznawane dopiero po zdaniu egzaminu.


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cykl wykładów wprowadzających do barokowej literatury hiszpańskiej.

Ćwiczenia na bazie wykładów.

Pełny opis:

1. Charakterystyka epoki - barokowe "desengaño".

2. Proza hiszpańska XVII wieku: konceptyzm, rozwój powieści łotrzykowskiej, nowela, proza dydaktyczno-moralizatorska, literatura emblematyczna, traktaty parenetyczne.

3. Poezja hiszpańska XVII wieku: kulteranizm, gongoryzm w Hiszpanii i jego echa w Ameryce Łacińskiej, konceptyzm a poezja F. de Quevedo, ewolucja romancy.

4. Teatr i dramat hiszpański XVII wieku: „auto sacramental”, twórczość dramatyczna Cervantesa, Lope de Vega i powstanie teatru narodowego; topos Theatrum Mundi, koncepcja honoru, kwestie „libre albedrío”, „gracia divina” i predestynacji w dramacie (Tirso de Molina, A. Mira de Amescua, P. Calderón de la Barca), Juan Ruiz de Alarcón i jego komedie charakteru.

Literatura:

Literatura

Obowiązkowa

1. BACZYŃSKA, Beata (2014), Historia literatury hiszpańskiej, PWN, Warszawa.

2. RICO, Francisco (ed.) (1980-1992), Historia y crítica de la literatura española, vol. 3, Editorial Crítica, Barcelona.

3. RÍO, Ángel del (1970), Historia literatury hiszpańskiej, (tłum. K. Piekarec), t. I, PWN, Warszawa.

Teksty literackie w oryginale lub w przekładzie na język polski:

1. M. de Cervantes, "Don Quijote"; "Novelas ejemplares"

(wybór).

2. J. de Timoneda, "Patrañuelo" – patraña IX.

3. Lope de Vega, "Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo" –

(fragmenty), "Fuenteovejuna" lub "Peribáñez y el Comendador de Ocaña".

4. Tirso de Molina, "El burlador de Sevilla".

5. J. Ruiz de Alarcón, "La verdad sospechosa" lub "Las paredes oyen".

6. A. Mira de Amescua, "El esclavo del demonio" (fragmenty).

7. P. Calderón de la Barca - "La vida es sueño" (dramat).

8. F. de Quevedo, "La vida del Buscón" (fragmenty), poesía (wybór), "Sueños" (wybór).

9. L. de Góngora, "Las soledades" (fragmenty); wybrane poezje (sonety, romance).

10. B. Gracián, "El Criticón" (fragmenty), "Oráculo manual" (fragmenty).

11. D. de Saavedra Fajardo, "Empresas políticas" (wybór).

Dodatkowa

1. DEFOURNEAUX, Marcelin (1968) Życie codzienne w Hiszpanii w Wieku Złotym, (tłum. E. Bąkowska), PIW, Warszawa.

2. EMINOWICZ-JAŚKOWSKA, Teresa (2003), Baltasar Gracián, hiszpański pisarz i moralista barokowy, ABRYS, Kraków

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.