Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury włoskiej IIa (Renesans)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFR461 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury włoskiej IIa (Renesans)
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: filologia włoska - stacjonarne I stopnia; I,II,III rok; obowiązkowe do całego toku studiów
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Klimkiewicz
Prowadzący grup: Anna Klimkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Zapoznanie studenta z głównymi kierunkami rozwoju włoskiej literatury Quattrocenta i Cinquecenta, analizowanych w oparciu o wpływy literatury okresu średniowiecza i humanizmu.

Efekty kształcenia:

Wiedza. Student:

-ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu historii literatury w systemie nauk humanistycznych oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej NFIt1A_W01++

- zna podstawowe pojęcia terminologiczne z teorii i metodologii badań literackich dotyczące rodzajów i gatunków literackich, prądów literackich, podstawowych metod analizy tekstu literackiego (pojęcia narratologiczne, figury retoryczne, terminologia wersyfikacyjna) ze szczególnym uzwględnieniem specyfiki literatury włoskiej NFIt1A_W02 ++


-ma uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową w zakresie literatury włoskiej XV i XVI wieku. Zna tendencje i prądy literackie tej epoki, podstawowe formy literackie; zna głównych autorów włoskich XV i XVI wieku oraz ich twórczość; rozumie status społeczny artysty tego okresu i społeczne uwarunkowania jego twórczości NFIt1A_W03 +++

-ma podstawową wiedzę o powiązaniach literatury włoskiej tego okresu z innymi literaturami (zwłaszcza francuską). Zdaje sobie sprawę z wagi spuścizny antyku i antycznych źródeł średniowiecza. Jest świadomy historycznych uwarunkowań literatury tego okresu, zna jej źródła filozoficzne, zarówno antyczne, jak i średniowieczne; posiada wiedzę na temat europejskiego znaczenia włoskich twórców XV i XVI wieku i na temat związków kult. polsko-włoskich tego okresu. NFIt1A_W04+++

Umiejętności. Student:

potrafi samodzielnie czytać teksty historycznoliterackie i krytyczne dotyczące literatury i kultury włoskiej XV i XVI wieku; dobierać literaturę uzupełniająca dotyczącą tematyki modułu NFIt1A_U07 +

potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów literackich, zdefiniować i opisać ich formę; rozpoznać ich poetykę (romantyzm-realizm i naturalizm-dekadentyzm) potrafi przeprowadzić ich analizę i interpretację w oparciu o wiedzę o epoce, używając prostych metod analizy retorycznej i narratologicznej. Potrafi odnaleźć słowa kluczowe w tekście, w celu określenia znaczeń utworu, jego miejsca w procesie historyczno-kulturowym i jego oddziaływania społecznego NFIt1A_U09 +++

wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne potrafi prezentować przygotowane zagadnienia i dyskutować na tematy dotyczące literatury włoskiej XV i XVI w. NFIt1A_U11 +++

Kompetencje społeczne. Student:

rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy NFIt1A_K01++

ma świadomość wartości dziedzictwa kultury włoskiej, jej znaczenia dla kultury europejskiej; rozumie podobieństwa i różnice poszczególnych kultur i jest świadom potrzeby zachowania tego dziedzictwa NFIt1A_K05 ++


Prerekwizyt:

Historia literatury włoskiej IIa (Renesans) WF-IFR461

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

• Podstawą zaliczenia jest obecność i aktywność na zajęciach

• ocenianie ciągłe w trakcie ćwiczeń

• prezentacja dotycząca zagadnień omawianych na zajęciach

• egzamin pisemny. Egzamin składa się z 2 części. Pierwsza część zawiera trzy pytania otwarte dotyczące danej literatury, druga część zawiera kilka (4-5) pytań o charakterze szczegółowym.

Na egzaminie obowiązuje następująca, procentowa skala ocen ( % maksymalnej ilości punktów możliwych do uzyskania.):

• 0-60 pkt. – ocena ndst

• 61-68 pkt. – ocena dst

• 69-76 pkt. – ocena + dst

• 77-84 pkt. – ocena db

• 85-92 pkt. – ocena + db

• 93-100 pkt. – ocena bdb


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

• aktywny udział w zajęciach, prezentacja wybranych problemów literackich,

• regularne uczęszczanie na zajęcia (dopuszczalne 2 nieobecności. W przypadku większej liczby nieobecności student ma obowiązek uzgodnić z prowadzącym formę odrobienia zajęć, w których nie uczestniczył).

• egzamin pisemny


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

• metody podające:

wykład informacyjny

• metody problemowe:

wykład problemowy

wykład konwersatoryjny

• metody eksponujące:

materiały filmowe

• metody praktyczne:

ćwiczenia przedmiotowe


Bilans punktów ECTS:

4 ECTS

60 godzin konwersatoryjnych 2 ECTS

Przygotowanie do zajęć i do egzaminu: 2 ECTS

- punkty ECTS przyznawane są po zdaniu egzaminu

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

Historia literatury włoskiej XV i XVI wieku - konwersatorium

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć są główne kierunki rozwoju włoskiej literatury Quattrocenta i Cinquecenta analizowane w oparciu o wpływy literatury okresu średniowiecza i humanizmu; rodzaje literackie Cinquecenta (traktat, narracja); Lektura wybranych dzieł: N. Machiavelli, Il Principe, A. Polizano, Stanze; M.M. Boiardo, Orlando Innamorato; L. Ariosto, Orlando Furioso; T. Tasso, Gerusalemme Liberata.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. S. Guglielmino, H. Grosser, Il sistema letterario, tom. 2/3, Milano 1987

2. G. Ferroni, Storia della letteratura italiana, Torino 1995, t. 1 i 2

3. P. Salwa P., K. Żaboklicki, Historia literatury włoskiej, tom 1, Warszawa 1997

4. P. Ghibellini, G.Oliva,G. Tesio, Lo spazio letterario, Brescia 1989

5. M. Pazzaglia, Gli autori della letteratura italiana, Zanichelli, 1975

Literatura uzupełniająca:

1. W. Binni, R. Scrivano (a cura di), Antologia della critica letteraria, Milano, 1971

2. R.Ceserani, L.De Federicis, Il materiale e l'immaginario, Loescher 1986, vol.4, 5

3. J. Delumeau, Cywilizacja Odrodzenia, Warszawa 1987

4. J. Burckhardt, Kultura Odrodzenia we Włoszech, Warszawa 1991

5. P. Burke, Kultura i społeczeństwo w Renesansowych Włoszech, Warszawa 1991

6. E. Garin, Filozofia Odrodzenia we Włoszech, Warszawa 1969

7. A. Klimkiewicz, Od błędu do utopii. Śladami Orlanda Szalonego, Kraków 2009

8. I. Kąkolewski, Melancholia władzy, Warszawa 2007, rozdz. 1-3

Uwagi:

zajęcia w języku polskim z lekturą tekstów w języku włoskim.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.