Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury włoskiej IIb (XVII-XVIII w.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFR464 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury włoskiej IIb (XVII-XVIII w.)
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: filologia włoska - stacjonarne I stopnia; I,II,III rok; obowiązkowe do całego toku studiów
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Miszalska
Prowadzący grup: Jadwiga Miszalska, Magdalena Wrana
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza Student:

ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu historii literatury w systemie nauk humanistycznych oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej NFIt1A_W01 +

zna podstawowe pojęcia terminologiczne z teorii i metodologii badań literackich dotyczące rodzajów i gatunków literackich, prądów literackich, podstawowych metod analizy tekstu literackiego (pojęcia narratologiczne, figury retoryczne, terminologia wersyfikacyjna, podstawowe pojęcia teatrologiczne) NFIt1A_W02 ++

ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie literatury włoskiej okresu baroku i oświecenia. Zna tendencje i prądy literackie tej epoki, podstawowe formy literackie; zna głównych autorów włoskiego baroku i oświecenia oraz ich twórczość zgodnie z poniżej przedstawionymi treściami modułu; rozumie status społeczny artysty i społeczne uwarunkowania jego twórczości NFIt1A_W03 +++

ma podstawową wiedzę o powiązaniach literatury włoskiej okresu baroku i oświecenia z innymi literaturami romańskimi (zwłaszcza z literaturą hiszpańską i francuską); Jest świadom historycznych uwarunkowań literatury tego okresu, zna jej źródła filozoficzne. Jest świadom znaczenia literatury i kultury włoskiej dla kultury europejskiej, zwłaszcza poezji barokowej oraz teatru w takich jego głównych formach jak komedia dell'arte i opera. Zdaje sobie sprawę z przewrotu oświeceniowego i z jego znaczenia dla kultury europejskiej późniejszych epok. NFIt1A_W04 +++

zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów literackich okresu średniowiecza, zarówno tekstów poetyckich, prozatorskich jak i dramatycznych. NFIt1A_W06 +++

Umiejętności Student:

potrafi samodzielnie zdobywać czytać teksty historycznoliterackie i krytyczne dotyczące literatury i kultury omawianego okresu; dobierać literaturę uzupełniająca dotyczącą tematyki modułu NFIt1A_U07 +

potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów literackich, zdefiniować i opisać ich formę; rozpoznać ich poetykę (poezja konceptu, poezja klasycyzująca, poezja religijna, nowela, powieść, traktat, dialog, esej, komedia, tragedia, libretto operowe); potrafi przeprowadzić ich analizę i interpretację w oparciu o wiedzę o epoce używając prostych metod analizy tekstowej. Potrafi odnaleźć słowa kluczowe, typowe elementy imaginarium w celu określenia znaczeń utworu, jego miejsca w procesie historyczno-kulturowym i jego oddziaływania społecznego NFIt1A_U09 +++

wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne potrafi prezentować przygotowane zagadnienie i dyskutować na tematy dotyczące literatury baroku i oświecenia NFIt1A_U11 ++

Kompetencje społeczne Student:

rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy NFIt1A_K01+

ma świadomość wartości dziedzictwa kultury włoskiej, jej znaczenia dla kultury europejskiej (w tym kultury polskiej); rozumie podobieństwa i różnice poszczególnych kultur i jest świadom potrzeby zachowania tego dziedzictwa NFIt1A_K05++

Forma i warunki zaliczenia:

Podstawa zaliczenia jest obecność i aktywność na zajęciach

ocenianie ciągłe w trakcie ćwiczeń

Zaliczenie na podstawie pracy rocznej pisanej w języku polskim lub włoskim. Tematy prac zostaną podane na początku semestru

egzamin ustny po polsku lub po włosku


Na egzaminie obowiązuje następująca skala ocen (1-100 pkt.):

0-60 pkt. – ocena ndst

61-68 pkt. – ocena dst

69-76 pkt. – ocena + dst

77-84 pkt. – ocena db

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Na wykładach i ćwiczeniach wymagana jest obecność. W czasie ćwiczeń studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz przygotowania do zajęć. Student powinien przeczytać teksty zadane przez wykładowcę oraz przygotować się do omawiania/dyskusji podanych tematów dotyczących zadanych lektur.

Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:

- dyskusja oceniająca sposób przygotowania zadanych zagadnień

- przygotowanie przez studentów opracowań ustnych na zadany temat.

Metody podsumowujące:

- ostateczna, końcowa ocena wykonania zadań polega na przeprowadzeniu egzaminu ustnego.

Egzamin z 2 pytań otwartych o różnym stopniu złożoności oraz pytania dotyczącego przygotowanej lektury. Jedno z pytań może dotyczyć tekstu literackiego, omawianego na zajęciach.

Pytania egzaminacyjne mają za zadanie sprawdzić wiedzę na temat włoskiej literatury średniowiecza oraz umiejętności odczytania tekstu literackiego należącego do określonej epoki i noszącego cechy określonego nurtu czy poetyki.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

60 godz. zajęć – 2 ECTS

przygotowanie do zajęć: lektura tekstów do ćwiczeń i wykładów 30 godz. – 1 ECTS

przygotowanie do egzaminu 30 godz – 1 ECTS

Skrócony opis:

Literatura okresu baroku, Arkadii i Oświecenia. Prądy, kierunki, gatunki literackie. najważniejsi autorzy. Związki z kulturą europejską.

Pełny opis:

Wykład – Specyfika Baroku Arkadii i Oświecenia we Włoszech: prądy filozoficzne, artystyczne i literackie. Centra kultury, instytucje kulturalne. Gatunki i formy literackie. Protagoniści włoskiej kultury i literatury: Chiabrera, Marino, Campanella, Galileusz, Metastasio, Beccaria, Parini. Liryka Baroku, Arkadii i Oświecenia, podobieństwa i różnice, podstawy teoretyczne (poetyki), tematyka, środki stylistyczne. Rozwój wiersza od manieryzmu po neoklasycyzm i preromantyzm; główne grupy poetyckie i autorzy. Proza naukowo - publicystyczna XVII i XVIII w. Prasa oświeceniowa.

Ćwiczenia: teatr włoski XVII i XVIII wieku; analiza tekstów z zakresu historii teatru, współczesne teksty krytyczne, traktaty z omawianej epoki dotyczące teatru, wybrane teksty teatralne, służące zilustrowaniu omawianych zagadnień (Scala, Goldoni, Gozzi, Della Valle, Alfieri, Rinuccini, Metastasio).

Literatura:

Literatura podstawowa (bibliografia essenziale)

1/P. Salwa, K. Żaboklicki, Historia literatury włoskiej, Warszawa, Semper, 1996, t. 1.

2/ J.Miszalska, M. Surma-Gawłowska, Historia teatru i dramatu włoskiego od XIII do XVIII wieku, Universitas, Kraków 2008

3/ G. Ferroni, Storia della letteratura italiana, Torino 1995.

4/ S. Guglielmino, H. Grosser, Il sistema letterario, Milano, Principato, 1987, t. 3 (Seicento, Settecento).

5/ Brockett O., Storia del teatro, Venezia 1988 (rozdziały poświęcone teatrowi włoskiemu).

6/ Historia teatru, pod red. Johna Russela Browna, Warszawa 1999 (rozdziały poświęcone teatrowi włoskiemu).

Literatura uzupełniająca: (Bibliografia di approfondimento)

1/ M. Pazzaglia, Gli autori della letteratura italiana, Torino 1995,

2/ P. Ghibellini, G. Oliva, G. Tesio, Lo spazio letterario, Brescia, 1989

3/ Taviani F., M. Schino, Il segreto della commedia dell’arte, Firenze 1986.

4/ P. Pavis, Słownik terminów teatralnych, Wrocław 1998

5/ Ferrone S., Carlo Goldoni. Vita, opere, critica, messinscena, Firenze, 1990

Lektury: Libri di lettura

1/ T. Campanella, Città del sole (fragm.)

2/Galilei, Dialogo dei due massimi sistemi (frag.)

3/ G. Parini, Il giorno (fragmenty) [frammenti]

4/ Wybrane poezje z XVII i XVIII w. [poesie scelte]

5/ C. Beccaria, Dei delitti e delle pene (frag.)

6/ Scala F., Il teatro delle favole rappresentative, Milano 1976 (wybrane scenariusze) [scenari scelti]

7/ Goldoni C.: Il teatro comico, Vedova scaltra, La famiglia dell’antiquario, La locandiera, (dowolne wydanie) [edizione a scelta]; Memorie (fragmenty) [frammenti]

8/ Gozzi C., L’augelino belverde (fragmenty) [frammenti]

9/ Della Valle F., La reina di Scozia (fragmenty) [frammenti]

10/ Alfieri V., Oreste, Saul, Mirra (dowolne wydanie) [edizione a scelta]

11/ Della tirannide, Del principe e delle lettere (fragmenty) [frammenti]

12/ Rinuccini O., Arianna (fragmenty) [frammenti]

13/ Metastasio P., Dione abbandonata, L’olimpiade (fragmenty) [frammenti]

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.