Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka hiszpańskiego IIa (morfologia)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFR478 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka hiszpańskiego IIa (morfologia)
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: filologia hiszpańska - stacjonarne I stopnia; I,II,III rok; obowiązkowe do całego toku studiów
kierunek: filologia hiszpańska; studia I stopnia- przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Stala
Prowadzący grup: Ewa Stala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza:

NFEs1A_W01

ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu morfologii w systemie nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej morfologii języka hiszpańskiego ++

NFEs1A_W02

ma podstawową i uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego, teorii i morfologii języka hiszpańskiego +++

wie jak zdefiniować podstawowe pojęcia używane w morfologii (morfem, rdzeń, leksem, wyraz, grupa nominalna etc.); potrafi zidentyfikować i scharakteryzować poszczególne części mowy oraz potrafi opisać tworzenie wyrazów w języku hiszpańskim+++

NFEs1A_W06

zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji morfologicznej tekstów w języku hiszpańskim ++

Umiejętności:

NFEs1A_ U06

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące morfologii języka hiszpańskiego, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne +++

NFEs1A_ U07

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie morfologii języka hiszpańskiego, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego ++

NFEs1A_ U09

potrafi definiować oraz opisywać zagadnienia poruszane na zajęciach, zilustrować omawiane zagadnienia własnymi przykładami, wyjaśnić pochodzenie oraz istotę omawianych zjawisk językowych i identyfikować je w tekście+++

potrafi wykorzystać zdobyte informacje teoretyczne w praktycznej analizie tekstu z zachowaniem podstawowych metod, wzbogacając ją o dodatkowe przykłady+++

NFEs1A_ U11

wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne potrafi porozumiewać się i dyskutować na temat morfologii języka hiszpańskiego+


Kompetencje społeczne:


NFEs1A_ K01

rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy z zakresu morfologii+


Wymagania wstępne:

Pozytywny wynik zaliczenia/ egzaminu z gramatyki opisowej j. hiszp. Ia, Ib.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie w semestrze zimowym na podstawie:

- obecności na zajęciach (dopuszczona 1 nieobecność na każdym typie zajęć w danym semestrze; w przypadku większej liczby nieobecności student ma obowiązek zdać materiał zajęć, w których nie uczestniczył)

- oceniania ciągłego w trakcie ćwiczeń.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia.

Egzamin w j. hiszpańskim.

Na egzaminie obowiązuje następująca skala ocen:

• 0-64 % – ocena ndst

• 65-71 % – ocena dst

• 72-78 % – ocena + dst

• 79-85 % – ocena db

• 86-92 % – ocena + db

• 93-100 % – ocena bdb


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Na wykładach i ćwiczeniach wymagana jest obecność. W czasie ćwiczeń studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz przygotowania do zajęć. Student powinien przeczytać teksty zadane przez wykładowcę oraz przygotować się do omawiania/dyskusji podanych tematów.

Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:

- dyskusja oceniająca sposób przygotowania zadanych zagadnień

- przygotowanie przez studentów opracowań ustnych na zadany temat.

Metody podsumowujące:

- ostateczna, końcowa ocena wykonania zadań polega na przeprowadzeniu egzaminu pisemnego.

Egzamin składa się z 2 części. Każda część zawiera pytania o różnym stopniu złożoności. Część teoretyczna bada znajomość zagadnień poruszanych na wykładach, część praktyczna znajomość słownictwa omawianego na ćwiczeniach.


Metody dydaktyczne:

Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie.

Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna.

Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe.


Bilans punktów ECTS:

30 godz. wykładów - 1pkt;

30 godz. ćwiczeń – 1 pkt;

30 godz. przygotowanie do zajęć – 1 pkt;

30 godz. przygotowanie do egzaminu – 1 pkt

Punkty ECTS są przyznawane dopiero po zdaniu egzaminu.


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy.

Skrócony opis:

Morfologia języka hiszpańskiego.

Pełny opis:

Zakres dziedzinowy: gramatyka opisowa, język hiszpański.

Morfologia jako dziedzina językoznawstwa opisowego: jej związek z fonetyką, składnią i leksykologią. Podstawowe terminy z zakresu morfologii (morfem, gramem, baza, temat, afiks etc.). Przegląd i charakterystyka części mowy (rzeczownik – rodzaj i liczba, przymiotnik – rodzaj, liczba, derywacja, stopień, klasyfikacje tzw. determinantes w j. hiszp., czasownik – czas, tryb, aspekt, formy nieosobowe, paradygmat odmiany, przysłówek i jego klasyfikacja, przedimek – użycie czasowe, przestrzenne i konceptualne). Podstawowe elementy słowotwórstwa.

Literatura:

Literatura podstawowa – Literatura básica

1. Alarcos Llorach E., Estudios de gramática funcional del español, Madrid, 1987.

2. Bosque I., Demonte V. (ed.), Gramática descriptiva de la lengua española, Madrid, 1999.

3. Esbozo de una nueva gramática de la lengua española, Madrid, 2000.

4. Linde-Usiekniewicz J., Jakubowska Z., Jaskot M., Sobanski T., Gramatyka opisowa jezyka hiszpaskiego, cz. I Morfologia, Warszawa, 2010.

4. Matte Bon F., Gramática comunicativa del español, Edelsa, Madrid, 1995.

5. Nueva gramática de la lengua española, t. I, RAE, Madrid, 2009.

6. Sarmiento R., Sánchez A., Gramática básica del español, Madrid, 1996.

Literatura uzupełniająca – Literatura adicional

1. Bosque, I., Las categorías gramaticales. Relaciones y diferencias. Madrid, 1991.

2. Pawlik, J., Selección de problemas de gramática española, Poznań, 2001.

3.Torrego Gómez L, Análisis morfológico. Teoría y práctica, Madrid, 2011.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.