Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Włoch

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFR65a Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia Włoch
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: filologia włoska - stacjonarne I stopnia; I,II,III rok; obowiązkowe do całego toku studiów
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 8.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin, 52 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Hryszko
Prowadzący grup: Rafał Hryszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Zasadniczem celem kształcenia będzie przekazanie studentom wiedzy z zakresu historii Włoch od czasów najdawnieczych do referendum z 1946 r.

Efekty kształcenia:

Wiedza- student:

ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu studiów dotyczących historii Włoch (do 1559 r.) w systemie nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filologii włoskiej; NFIt1A_W01+


ma podstawową i uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego, teorii i metodologii stosowanych w obszarze nauk humanistycznych , w tym historii Włoch (do 1559 r.)

NFIt1A_W02+++


ma podstawową wiedzę o powiązaniach filologii włoskiej z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze w obszarze nauk humanistycznych , w tym historii Włoch (do 1559 r.)

NFIt1A_W04++


Umiejętności – Student:

posiada umiejętność przygotowania w języku polskim oraz w języku włoskim typowych prac pisemnych o charakterze ogólnym, odnoszących się do historii Włoch (do 1559 r.)

NFIt1A_U03++


potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła polskie (i obcojęzyczne)

NFIt1A_U06+


potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie historii Włoch (do 1559 r.), kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

NFIt1A_U07+++


Kompetencje społeczne-Student:

rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy

NFIt1A_K01+


potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania

NFIt1A_K03+++


ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności, jest świadom odpowiedzialności za jego zachowanie

NFIt1A_K05++


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Podstawą zaliczenia jest pozytywne zdanie egzaminu pisemnego składającego się z części testowej i opisowej.


Szczegółowe zasady egzaminu zostaną podane na pierwszym wykładzie.


Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uprzednie zaliczenie jednej lektury z podanej poniżej listy lektur uzupełniających lub lektury nie umieszczonej na liście, po uprzednim uzgodnieniu z prowadzącym
Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Rozmowa zaliczeniowa sprawdzająca znajomość wybranej lektury

Egzamin pisemny: test i dwa wypracowania


Metody dydaktyczne:

wykład, wykład problemowy, wykład z elementami pogadanki, anegdota historyczna

Bilans punktów ECTS:

30 godz. zajęć – 1 ECTS

Przygotowanie do zajęć; lektura wybranej publikacji naukowej dotyczącej historii Włoch (do 1559 r.) 30 godz.- 1 ECTS

Przygotowanie do egzaminu 30 godz. – 1 ECTS


Punkty ECTS są przyznawane dopiero po zdaniu egzaminu.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Historia Włoch (cz. 1, do przeł. XV i XVI w) - wykład

Historia Włoch (cz. 2, do współczesności) - wykład

Pełny opis:

Zagadnienia tematyczne:

1. Zajęcia organizacyjne

Uwarunkowania geograficzno-historyczne Włoch

2. Włochy na przełomie starożytności i średniowiecza

Inwazje barbarzyńskie

3. Państwo Odoakra (476-493)

Panowanie Ostrogotów w Italii

4. Italia bizantyjska (533-568)

Kultura Italii wczesnośredniowiecznej.

Italia pod panowaniem Longobardów (568-773)

5. Wzrost znaczenia papiestwa na przeł. VI i VII w.

Italia w czasach karolińskich (773-887)

Postępy feudalizacji

6. Niezależne królestwo italskie (887-951)

Italia pod rządami dynastii saskiej (951-1024)

7. Italia pod rządami dynastii frankońskiej (salickiej, 1024-1125)

Reforma gregoriańska i walka o inwestyturę

8. Panowanie Normanów na południu Italii i na Sycylii (1029-1197)

Kultura Italii VIII-XII w.

9. Rozwój gospodarczy Italii (XI-XII w.)

Początki komun miejskich

10. Italia w latach 1122-1197, w tym:

Komuny w walce o niezależność

11. Morskie republiki kupieckie: Amalfi i Piza

12. Morskie republiki kupieckie: Genua i Wenecja

13. Italia w czasach Fryderyka II

14. Italia w 2. poł. XIII w.

Kultura Duecenta

15. Italia w XIV w.

Kultura Trecenta

16. Mapa polityczna Italii w XV w.

17. Humanizm

Kultura Quattrocenta

Wojny włoskie (1494-1559)

18. Kultura późnego Odrodzenia i Baroku we Włoszech (XVI-XVII w.)

19. Włochy w okresie dominacji hiszpańskiej (2 poł. XVI w.-pocz. XVIII w.)

20. Włochy w dobie Oświecenia (XVIII w.)

21. Włochy w dobie rewolucji francuskiej i cesarstwa Napoleona I (1789-1815)

22. Państwa włoskie od kongresu wiedeńskiego do Wiosny Ludów

23. Risorgimento w latach 1848-1855

24. Zjednoczenie Włoch latach 1856-1870

25. Królestwo Włoch w latach 1870-1914

26. Włochy w okresie I wojny światowej. Kryzys powojenny (1914-1922)

27. Włochy faszystowskie w latach 20. XX w.

28. Włochy faszystowskie w latach 30. XX w.

29. Włochy w latach 1939-1943

30. Włochy w latach 1943-1946

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Gierowski J. A., Historia Włoch, Wrocław-Warszwa-Kraków 2003 (lub inne wydania).

Procacci G., Historia Włochów, Warszwa 1983.

Duggan Ch., Historia Włoch, Wrocław 2009.

Literatura uzupełniająca do historii Włoch do kon. XV (wybór):

Aubé P., Roger II, Warszawa 2012

Barycz H., Spojrzenie w przeszłość polsko-włoską, Wrocław 1965.

Barycz H., W blaskach epoki Odrodzenia, Warszawa 1968.

Belonci M., Lukrecja Borgia, Warszawa 1972. (lub inne wydania)

Belonci M., Sekrety rodu Gonzagów, Warszawa 1960.

Beuys B., Florencja świat miasta-miasto świata, Warszawa 1995.

Bull G., Michał Anioł, Warszawa 2002.

Burckhardt J., Kultura Odrodzenia we Włoszech, Warszawa 1961.

Burke P., Kultura i społeczeństwo w renesansowych Włoszech, Warszawa 1991.

Chłędowski K., Dwór w Ferrarze, Warszawa 1958.

Chłędowski, Historie neapolitańskie, Warszawa 1959.

Cloulas I., Cezar Borgia, Warszawa 2009.

Cloulas I., Wawrzyniec Wspaniały, Warszawa 1988.

Człowiek Renesansu, pod. red. E. Garina, Warszawa 2001.

Dubreton J. M., Życie codzienne we Florencji. Czasy Medyceuszów, Warszawa 1961.

Gervasio R., Borgiowie, Warszawa 1995.

Hauziński J., Imperator „końca świata”: Fryderyk II Hohenstauf (1194-1250), Gdańsk 2000.

Hibbert C., Medyceusze, wzlot i upadek, Łódź 1992.

Hryszko R., Z Genui nad Morze Czarne: z kart genueńskiej obecności gospodarczej na północno-zachodnich wybrzeżach Morza Czarnego u schyłku średniowiecza, Kraków 2004.

Hugede S., Savonarola i Florentyńczycy, Warszawa 1988.

Italia, praca zbiorowa, pod red. E. Tabaczyńskiej, Wrocław 1980.

Levey M., Wczesny Renesans, Warszawa 1972.

Maire Vigueur, J.-C., Rycerze i mieszczanie: wojna, konflikty i społeczeństwo w średniowiecznych Włoszech, XII-XIII wiek, Warszawa 2008.

Małowist M., Kaffa kolonia genueńska na Krymie i problem wschodni w latach 1453-1475, Warszawa 1947.

Manikowska H., Nadzór i represja. Władza i społeczeństwo w późnośredniowiecznej Florencji, Warszawa 1993.

Manteuffel T., Papiestwo i cystersi, Warszawa 1955.

Marcus R. A., Grzegorz Wielki, Warszawa 2003.

Olkiewicz J., Dzieje Najjaśniejszej Republiki Weneckiej, Warszawa 1975.

Olkiewicz J., Opowieści o Włochach i Polakach, Warszawa 1979.

Olkiewicz J., Z dziejów Florencji, Warszawa 1972.

Ostrowski R., Savonarola, Warszawa 1982 (wyd. 2: 2002)

Pieniądz-Skrzypczak, A., Tradycja i władza: Królestwo Włoch pod panowaniem Karolingów 774-875, Wrocław 2007.

Perria A., Okrutni Sforzowie, Warszawa 1985.

Piwowarczyk D., Normanowie i Bizancjum w XI stuleciu, Warszawa 2006.

Ptaśnik J., Kultura włoska wieków średnich, Warszawa 1959.

Quirini-Popławska D., Działalność Włochów w Polsce w pierwszej połowie XVI wieku, Kraków-Warszawa 1972.

Quirini-Popławska D., Urbs populosissima opulentissima. liberalissima. Mit czy rzeczywistość późnośredniowiecznej Wenecji ?, Kraków 1997.

Quirini-Popławska D., Włoski handel czarnomorskimi niewolnikami w późnym średniowieczu, Kraków 2002.

Romano R., Między dwoma kryzysami. Włochy Renesansu, Warszawa 1978.

Runciman S., Upadek Konstantynopola 1453, Warszawa 1968.

Strathern P., Medyceusze. Mecenasi sztuki-tyrani-kochankowie, Warszawa 2007.

Swiet J., Kolumb, Warszawa 1982.

Szyszkowski W., Wenecja. Dzieje Republiki 726-1797, Toruń 1994.

Tafiłowski P., Wojny włoskie: 1494-1559, Zabrze 2007.

Wies E. W., Fryderyk Barbarossa, Warszawa 1996.

Wies, E. W., Cesarz Fryderyk II, Warszawa 2002.

Żywczyński M., Papiestwo i papieże w średniowieczu, Kraków 1995.

Literatura uzupłeniająca z historii Włoch nowożytnych i współczesnych (wybór)

Bull G., Michał Anioł, Warszawa 2002.

Chłędowski K., Rokoko we Włoszech, Warszawa 1959.

Clarck M., Współczesne Włochy 1871-2006, Warszawa 2009.

Dąbrowski R., Sto dni Mussoliniego, Warszawa 2002.

Dzieszyński R., Magenta-Solferino 1859, Warszawa 2005.

Foro Ph., Włochy faszystowskie, Kraków 2008.

Frank J., Wojny Mussoliniego, Warszawa 2012.

Gervaso R., Casanova, Warszawa 1990.

Göran H., Mussolini: butny faszysta, Warszawa 2015.

Greg A., Jak Hitler uratował Mussoliniego, Warszawa 2007.

Monelli P., Mussolini, Warszawa 1973.

Morawski Z., Sacco di Roma: złupienie Rzymu w 1527 roku, Sandomierz 2015

Ostrowski, Hrabia Kamil Cavour, Warszawa 1972.

Podemski P., Wyprawa na Fiume 1919-1920, Toruń 2005.

Seward D., Caravaggio: awanturnik i geniusz, Warszawa 2003.

Sierpowski S., Studia z historii Włoch XX w., Poznań 2012.

Suchacki M., Magenta-Custozza-Mentana: 1859-1867: z dziejów wojen o zjednoczenie Włoch, Zabrze 2018.

Tafiłowski P., Wojny włoskie 1494-1559, Zabrze 2007.

Wituch T., Garibaldi, Wrocław 1998.

Wituch T., Zjednoczenie Włoch, Warszawa 1987.

Wojciechowski G., Sycylia 1848-1849, Zabrze, Tarnowskie Góry 2017.

Żywczyński M., Włochy nowożytne 1796-1945, Warszawa 1971.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin, 52 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Hryszko
Prowadzący grup: Rafał Hryszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.