Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cywilizacja Włoch

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFR702 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Cywilizacja Włoch
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: filologia włoska - stacjonarne I stopnia; I,II,III rok; obowiązkowe do całego toku studiów
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 52 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Luca Palmarini
Prowadzący grup: Luca Palmarini
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza Student:

ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu studiów na temat cywilizacji w systemie nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauki o cywilizacji Włoch NFIt1A_W01 +

ma podstawową wiedzę o powiązaniach studiów na temat cywilizacji Włoch z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych, tj. historia, historia kultury NFIt1A_W04 ++

ma podstawową wiedzę o współczesnych instytucjach kultury Włoch oraz podstawową orientację w życiu kulturalnym Włoch omawianych okresów/miejsc, w tym np. znajomość najważniejszych wydarzeń w teatrze, kinie, tytułów prasowych, konkursów literackich NFIt1A_W08 +++

Umiejętności Student:

posiada umiejętność przygotowania w języku polskim prac pisemnych o charakterze ogólnym, odnoszących się do życia kulturalnego Włoch omawianych okresów NFIt1A_U03 ++

potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić różnego rodzaju wystąpienia ustne w języku polskim na temat dzieł szeroko pojętej kultury i cywilizacji Włoch, z wykorzystaniem literatury przedmiotu NFIt1A_U04 +++

potrafi wyszukać literaturę przedmiotu, analizować, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne NFIt1A_U06 +

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie cywilizacji włoskiej kierując się wskazówkami wykładowcy NFIt1A_U07 ++

Kompetencje społeczne Student:

rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy NFIt1A_K01+

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, np. przedstawiać opracowywaną tematykę, brać udział w dyskusjach na przygotowany temat NFIt1A_K02 ++


potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania, np. przy przygotowywaniu wystąpienia na zadany temat NFIt1A_K03 +++


ma świadomość wartości dziedzictwa kultury włoskiej, jej znaczenia dla kultury europejskiej (w tym kultury polskiej); rozumie podobieństwa i różnice poszczególnych kultur i jest świadom potrzeby zachowania tego dziedzictwa NFIt1A_K05++


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na podstawie:

- obecności na zajęciach (dopuszczone 2 nieobecności w danym semestrze).

- oceniania ciągłego w trakcie ćwiczeń (przygotowanie prezentacji)

- egzamin końcowy pisemny


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Na zajęciach wymagana jest obecność. W czasie zajęć studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz przygotowania do zajęć. Student powinien przeczytać teksty zadane przez wykładowcę oraz przygotować się do omawiania/dyskusji podanych tematów dotyczących zadanych lektur.

Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:

- dyskusja oceniająca sposób przygotowania zadanych zagadnień

- przygotowanie przez studentów opracowań ustnych na zadany temat.

Metody podsumowujące:

- ostateczna, końcowa ocena wykonania zadań polega na przeprowadzeniu egzaminu pisemnego.


Metody dydaktyczne:

• metody podające:

objaśnienie lub wyjaśnienie.

• metody aktywizujące:

dyskusja dydaktyczna, referaty studentów

• metody eksponujące:

prezentacja power-point

Bilans punktów ECTS:

30 godz. zajęć – 1 ECTS

przygotowanie do zajęć: lektura tekstów do ćwiczeń i wykładów 30 godz. – 1 ECTS

przygotowanie do egzaminu 30 godz – 1 ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs wprowadzający do rozmaitych aspektów dotyczących problemów społecznych i politycznych współczesnych Włoch.

Pełny opis:

Problemy z włoską tożsamością

Emigracja i imigracja włoska

Włochy i Włosi – profile

Konstytucja i system polityczny (historia i współczesność)

Przegląd sytuacji społecznej i ekonomicznej po II wojnie światowej

Periodyzacja najnowszych dziejów Włoch

Przemiany obyczajowe we Włoszech po II wojnie światowej

Włoska piosenka powojenna – style, zaangażowanie społeczne, tematyka

Ważne postacie życia społecznego i kulturalnego współczesnych Włoch

Wpływ współczesnych Włoch na kształtowanie się kultury europejskiej i światowej

Nagrody literackie i festiwale filmowe we Włoszech

Bogactwo regionalne Włoch – kuchnia, zabytki i walory krajoznawcze

Literatura:

Literatura podstawowa (Bibliografia di base)

1/ M. Clark, Współczesne Włochy, Warszawa 2010

2/ M. Brzozowski, Włosi. Życie to teatr, Warszawa 2014

3/ P. Ginsborg, Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi, Torino 1989 (wydanie 2006).

Literatura uzupełniająca: (Bibliografia di approfondimento)

1/ J. Stefanowicz, Włochy współczesne, Warszawa 1976

2/ E. Galli della Loggia, L’identità italiana, Bologna 1998 (wydanie 2010)

3/ A. Vitti, R. Morosini (a cura di), In Search of Italia. Saggi sulla cultura dell'Italia contemporanea, Pesaro 2003

Włoskie i polskie artykuły prasowe. Materiały video wskazane przez prowadzącego

Uwagi:

nd

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Luca Palmarini
Prowadzący grup: Luca Palmarini
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.