Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia języka hiszpańskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFR781 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia języka hiszpańskiego
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: filologia hiszpańska - stacjonarne I stopnia; I,II,III rok; obowiązkowe do całego toku studiów
kierunek: filologia hiszpańska; studia I stopnia- przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Zieliński
Prowadzący grup: Andrzej Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza; Student:

• ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu historii języka hiszpańskiego w systemie nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej składni języka hiszpańskiego NFEs1A_W01 +++

• ma podstawową wiedzę na temat zjawisk diachronicznych na poziomie fonetycznym i fonologicznym (np. dyftongizacja, powstanie nowych fonemów palatalnych, zanik /h/, etc.), morfoskładniowym (zanik przypadków, powstanie nowych czasów analitycznych, powstanie rodzajnika), leksykalnym (doblety, wyrazy pochodzące z tradycji ludowej, pożyczki językowe, etc.) języka hiszpańskiego NFEs1A_W02 +++

• ma świadomość kompleksowej natury zjawisk diachronicznych, ich złożoności i historycznej zmienności NFEs1A_W03 +++

• ma podstawową wiedzę o powiązaniach historii języka hiszpańskiego z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych, a zwłaszcza z historią języka innych obszarów językowych NFEs1A_W04 ++

• zna i rozumie podstawowe metody analizy diachronicznej w języku hiszpańskim NFEs1A_W06 +++


Umiejętności; Student:

• potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić w języku polskim i języku hiszpańskim wystąpienie ustne na wybrany temat z zakresu historii języka hiszpańskiego z wykorzystaniem literatury przedmiotu NFEs1A_U04 ++

• potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące historii języka hiszpańskiego wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne NFEs1A_U06 +++

• potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie historii języka hiszpańskiego, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego NFEs1A_U07 ++

• Potrafi ukazać podstawowe cechy (fonetyczne, morfoskładniowe i leksykalne) języka średniowiecznego, klasycznego i współczesnego NFEs1A_U09 +++

• posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków NFEs1A_U10 ++


Kompetencje społeczne; Student:

• rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy z zakresu historii języka hiszpańskiego NFEs1A_K01 +++

• potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania związanego z zagadnieniami z zakresu historii języka hiszpańskiego NFEs1A_K03 ++

• potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, np. przedstawiać opracowywaną tematykę i aktywizować kolegów, zachęcając do zadawania pytań, prowadzić dyskusję na przygotowany oraz brać udział w dyskusjach moderowanych przez innych uczestników zajęć NFEs2A_ K02 +++


Wymagania wstępne:

Uzyskanie oceny pozytywnej z gramatyki opisowej języka hiszpańskiego (fonetyka, morfologia i składnia, leksykologia) i z łaciny.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na podstawie:

- obecności na zajęciach (dopuszczona 1 nieobecnośc).

- oceniania ciągłego w trakcie ćwiczeń

Egzamin złożony z 2 części pod koniec semestru letniego.

Egzamin w języku hiszpańskim.

Na egzaminie pisemnym obowiązuje następująca skala ocen (1-100 pkt.):

• 0-65 pkt. – ocena ndst.

• 66-72 pkt. – ocena dst.

• 73-78 pkt. – ocena + dst.

• 79-84 pkt. – ocena db.

• 85-92 pkt. – ocena + db.

• 93-100 pkt. – ocena bdb.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

• Na zajęciach wymagana jest obecność (dopuszczone 2 nieobecności).

• Student powinien przeczytać teksty zadane przez wykładowcę oraz przygotować się do omawiania/dyskusji podanych tematów dotyczących zadanych lektur.


Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:


- dyskusja oceniająca sposób przygotowania zadanych zagadnień;

- przygotowanie przez studentów opracowań ustnych na zadany temat.


Metody podsumowujące:

- Egzamin pisemny

- praca semestralna.


Egzamin składa się 2 części: teoretycznej i praktycznej.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

• metody podające: wykład informacyjny,

• metody problemowe: wykład konwersatoryjny,

• metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, analiza tekstów


Bilans punktów ECTS:

60 h zajęć – 3 ECTS

Przygotowanie wybranych artykułów/ tekstów 20 h – 1 ECTS

Przygotowanie do egzaminu 40 h – 2 ECTS


Punkty ECTS przyznaje się po uzyskaniu oceny pozytywnej z egzaminu.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Tematem zajęć jest historia języka hiszpańskiego (głównie Półw. Iberyjskiego) na przestrzeni wieków: od pierwszych dokumentów pisanych po współczesność.

Pełny opis:

Tematem zajęć jest historia języka kastylijskiego z punktu widzenia fonetyki i leksykologii, morfoskładni z elementami semantyki diachronicznej. Poszczególne etapy ewolucji przedstawione zostaną na przykładowych fragmentach tekstów (literackich i nieliterackich). Ponadto, omówione zostaną podstawowe różnice gramatyczne pomiędzy pozostałymi językami, powstałe na przestrzeni dziejów.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Alvar M., Pottier B. (1983): Morfología histórica del español, Madrid.

2. Ariza, Viguera M. (1999): Manual de fonología histórica del español, Madrid.

3. Cano Aguilar, R. (1998): El español a través de los tiempos, Madrid

4. Cano R. (coord.) (2008): Historia de la lengua española, Barcelona.

5. Herman, J. (1999): El latín vulgar, Barcelona, Ariel.

6. Kabatek, J. (ed.) (2008): Sintaxis histórica del español y cambio lingüístico: Nuevas perspectivas desde las Tradiciones Discursivas, Frankfurt/ Madrid.

7. Lapesa, R. (1981): Historia de la lengua española, Madrid.

8. Penny, R. (2001): Gramática histórica del español, Barcelona.

9. Santos Domínguez, L. y R. M. Espinosa Elorza (1996): La semántica histórica del español, Madrid.

Literatura uzupełniająca

1. Joseph, B.D y R.D. Janda (eds.) (2003), The Handbook of Historical Linguistics, Oxford.

2. Company Company, C. (2006), Sintaxis histórica de la lengua española: primera parte: la frase verbal, México.

3. Company Company, C. (2006), Sintaxis histórica de la lengua española: segunda parte: la frase nominal, México

4. Eberenz, R.(2000): El español en el otoño de la Edad Media, Madrid.

5. Lapesa, R. (2000): Estudios de morfosintaxis histórica del español, Madrid.

6. Menéndez Pidal, R. (1992): Manual de gramática histórica española, Madrid, 1992.

7. Pons Rodríguez, L. (ed.) (2006): Historia de la lengua y Crítica textual, Frankfurt/ Madrid.

8. Perlin, J. (2004): Metodologia językoznawstwa diachronicznego, Warszawa.

Uwagi:

----

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.