Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie- literatura i kultura (filologia włoska)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFR892 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie- literatura i kultura (filologia włoska)
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: filologia włoska - stacjonarne I stopnia; I,II,III rok; obowiązkowe do całego toku studiów
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 16.00 LUB 10.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Klimkiewicz
Prowadzący grup: Anna Klimkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

• usystematyzowanie wiedzy ogólnej w zakresie historii literatury włoskiej oraz zagadnień szczegółowych będących przedmiotem zajęć; ;

• umiejętność stosowania metod analizy i interpretacji tekstów literackich i innych tekstów kultury włoskiej;

• umiejętność napisania pracy o charakterze naukowym na poziomie wymogów licencjatu;

• świadomość wartości dziedzictwa kulturowego;

• świadomość przestrzegania zasad etyki zawodowej

Efekty kształcenia:

• student ma świadomość kompleksowej natury literatury, a przede wszystkim literatury włoskiej, jej złożoności i historycznej zmienności na drodze procesu historyczno-literackiego NF1A_W03 +++

• ma podstawową wiedzę o powiązaniach literatury włoskiej z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych NF1A_W04 ++

• posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych o charakterze ogólnym, odnoszących się do różnych zjawisk w literatury, a zwłaszcza

• umie przeprowadzać analizę wybranych tekstów literackich NF1A_U03 +++

• potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące literatury oraz literaturoznawstwa i literatury włoskiej, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne NF1A_U06 ++


usystematyzowanie wiedzy ogólnej w zakresie historii literatury włoskiej oraz zagadnień szczegółowych będących przedmiotem zajęć; NFIt1A_W01; NFIt1A_W02

• umiejętność stosowania metod analizy i interpretacji tekstów literackich i innych tekstów kultury włoskiej; NF1A_W04; NF1A_U06, NF1A_U08

• umiejętność napisania pracy o charakterze naukowym na poziomie wymogów licencjatu; NF1A_U04; NF1A_U09, NF1A_K03 +++

• rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy z zakresu wstępu do nauki o literaturze NF1A_K01 ++

• ma świadomość konieczności przestrzegania zasad etyki zawodowej NF1A_W07+; NF1A_K04+.

Wymagania wstępne:

Wpis na III rok studiów

Forma i warunki zaliczenia:

w pierwszym semestrze - przygotowanie i przedstawienie prezentacji na temat uzgodniony z prowadzącym; przedstawienie tematu i wstępnego planu pracy licencjackiej

obecność i aktywność na zajęciach

zaliczenie drugiego semestru - złożenie pracy licencjackiejMetody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

• aktywny udział w zajęciach, prezentacja wybranych problemów literackich,

• złożenie pracy licencjackiej

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - seminarium

Metody dydaktyczne:

analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje


Bilans punktów ECTS:

seminarium 2 ECTS

zbieranie informacji do zadanej pracy 6 ECTS

przygotowanie pracy dyplomowej 6 ECTS

przygotowanie do egzaminu 2 ECTS


Pełny opis:

-komparatystyczne ujęcie literatury ze szczególnym uwzględnieniem charakterystycznych motywów występujących w literaturze średniowiecza,humanizmu i renesansu;

-poszukiwanie związków włoskich motywów literackich z literaturą i kulturą średniowiecznej i renesansowej Europy;

-analiza wybranych motywów na tle zjawisk ogólnokulturowych i społeczno-historycznych epoki średniowiecza i renesansu (sztuka, nauki o charakterze politycznym, społecznym, kosmologicznym)

- realizacja (wspólnego) projektu obejmująca pracę nad wybranym tematem z powyższego zakresu ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska uwspółcześnienia

Literatura:

E. Garin, La cultura del Rinascimento, Bari 1971.

J. Burckhardt, La civiltà del Rinascimento in Italia, Firenze 1968

T. Bilczewski (red.), Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki. Antologia, Kraków 2010 (wybór).

E.Kasperski E., Związki literackie, intertekstualność i literatura powszechna, [w:] Tegoż, Literatura i różnorodność. Teoria literatury w sytuacji ponowoczesności, Warszawa 1996.

U. Eco, R. Rorty, J. Culler, Ch. Brooke-Rose, Interpretacja i nadinterpretacja, Kraków 19965.

U. Eco, Come si fa una tesi di laurea, Milano, Bompiani 1977

H. Janaszek-Ivaničkova (red.), Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej, Warszawa 1997.

A. Nowicka-Jeżowa A. (red.), Badania porównawcze. Dyskusja o metodzie. Radziejowice 6-8 lutego 1997 r., Warszawa 1998.

J. Lotman, Problemy semiotyki komparatystycznej, [w:] A. Brodzka, M. Hopfinger (red.), Problemy wiedzy o kulturze.Prace dedykowane Stefanowi Żółkiewskiemu, Wrocław 1986.

H. G. Gadamer, Aktualność piękna: sztuka jako gra, symbol i święto, Warszawa 19934.

Pozostałe pozycje, związane z tematyką poszczególnych prac dyplomowych są proponowane sukcesywnie w trakcie zajęć

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.