Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura i literatura Galicji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IFR98b Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura i literatura Galicji
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: kierunek: filologia hiszpańska; studia I stopnia - przedmioty fakultatywne
kierunek: filologia portugalska; studia I stopnia - przedmioty fakultatywne
kierunek: filologia rumuńska; studia I stopnia - przedmioty fakultatywne
Opcje literackie I stopnia (I, II, III rok) - wszystkie filologie w IFR
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Filipowicz-Rudek
Prowadzący grup: Maria Filipowicz-Rudek
Strona przedmiotu: https://galicia.filg.uj.edu.pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Studenci filologii romańskich poznają jedną z małych kultur Półwyspu Iberyjskiego, z którą identyfikuje się ok. 3 mln mieszkańców Galicji i około taka sama liczba emigrantów rozproszonych po całym świecie. Student poznaje różnorodne aspekty kulturowe i społeczne dzisiejszej Galicji, ale także jej historyczne uwarunkowania, świadczące o jej odrębności.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

student

- ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu studiów na temat kultury i cywilizacji hiszpańskiej Galicji w systemie nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej tej nauki

NFFr1A_W01,NFIt1A_W01,NFEs1A_W01, NFPt1A_W01 ++

- ma podstawową wiedzę o powiązaniach studiów na temat literatury hiszpańskiej Galicji z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych, tj. antropologią, historią, etnografią, socjologią, muzykologią, historią sztuki oraz o wzajemnych powiązaniach i relacjach kultur romańskich

NFFr1A_W04, NFIt1A_W04, NFEs1A_W04

NFPt1A_W04 +++

-ma podstawową wiedzę o dawnych i współczesnych zjawiskach i instytucjach kultury galicyjskiej, w tym o zjawiskach jej literatury, oraz podstawową orientację w dzisiejszym życiu kulturalnym i społecznym Galicji

NFFr1A_W08, NFIt1A_W08, NFEs1A_W08

NFPt1A_W08 +++

Umiejętności:

Student:

-potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić różnego rodzaju wystąpienia ustne w języku polskim na temat dzieł sztuki i zjawisk folkloru Galicji z wykorzystaniem literatury przedmiotu

NFFr1A_U04, NFIt1A_U04, NFEs1A_U04, NFPt1A_U04 +++

- potrafi wyszukać literaturę przedmiotu, analizować, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne

NFFr1A_U06, NFIt1A_U06, NFEs1A_U06, NFPt1A_U06++

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie kultury galicyjskiej kierując się wskazówkami wykładowcy

NFFr1A_U07, NFIt1A_U07, NFEs1A_U07, NFPt1A_U07 ++

-potrafi rozpoznać różne dzieła sztuki, muzyki, literatura i zjawiska folklorystyczne Galicji oraz przeprowadzić ich analizę i interpretację, z zastosowaniem podstawowych metod w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego kultury Galicji.

NFFr1A_U09, NFIt1A_U09, NFEs1A_U09, NFPt1A_U09+++


Kompetencje społeczne:

Student

- rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy

NFFr1A_K01, NFIt1A_K01, NFEs1A_K01

NFPt1A_K01+++

- ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego Galicji w jego różnorodności i jest świadom odpowiedzialności za jego zachowanie, np. dbając o poszerzanie zdobytej wiedzy na ten temat

NFFr1A_K05, NFIt1A_K05, NFEs1A_K05

NFPt1A_K05+++

-uczestniczy w życiu kulturalnym Galicji, korzystając z różnych mediów i różnych jego form, np. poprzez śledzenie stron internetowych instytucji kulturalnych tego kraju

NFFr1A_K06, NFIt1A_K06, NFEs1A_K06

NFPt1A_K06++


Wymagania wstępne:

BRAK

Forma i warunki zaliczenia:

Obowiązuje uczestnictwo i aktywność na zajęciach. Zaliczenie obejmuje przygotowanie i przedstawienie ustnego wystąpienia na zadany temat lub pracy pisemnej, ocenianych według następujących kryteriów.

5 pkt - ilość i jakość zgromadzonych materiałów źródłowych.

5 pkt - organizacja treści

5 pkt - sposób prezentacji treści

Łaczna punktacja w skali: 9-10 pkt –dst, 11 pkt –dst+, 12-pkt -db, 13 pkt- db+, 14-15 pkt-bdb

Całkowita ocena końcowa obejmuje średnią ocen, wyciągniętą z oceny za prezentację oraz oceny z testu końcowego sprawdzającego wiedzę zdobytą na zajęciach.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci są oceniani sukcesywnie na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz przygotowania do dyskusji. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest przygotowanie wystąpienia ustnego na zadany temat. Ocena jest średnia oceny z zaliczenia i oceny z tekstu końcowego.

Metody kształtujące dla oceny ciągłej to:

- bieżąca ocena aktywności w dyskusji w trakcie zajęć

- dyskusja oceniająca w trakcie i po wykonaniu wystąpienia

Metody podsumowujące:

- ostateczna, końcowa ocena wykonania zadań oraz opracowań, w tym ocena zgodności z zaleceniami.


Metody dydaktyczne:

• metody podające: wykład informacyjny,pogadanka

• metody problemowe: dyskusja dydaktyczna

• metody eksponujące: film, ekspozycja

• metody programowane: z użyciem komputera,

• metody praktyczne: metoda projektów


Bilans punktów ECTS:

30 godzin zajęć: - 1 ECTS

30 godzin: przygotowanie wystąpienia lub pracy pisemnej na zadany temat w trakcie zajęć - 1 ECTS

30 godzin: zaliczenie testu końcowego - 1 ECTS

Punkty ECTS przyznawane są po zaliczeniu egzaminu końcowego


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

filologia hiszpańska

Skrócony opis:

1. Mapa Galicji. Geograficzne aspekty tożsamości Galicji.

2. Historyczne aspekty tożsamości Galicji. Fundamenty

3. Najważniejsze elementy współczesnej tożsamości.

4. Mity, rytuały i legendy Galicji. Tożsamość mitologiczna.

5. Tradycyjna muzyka Galicji: Cantigueiras i gaiteiros (śpiew kobiecy i dudy)

6. Kultura gastronomiczna. Morze i ląd

Pełny opis:

1. Mapa Galicji. Geograficzne aspekty tożsamości Galicji.

a) Podróż po Galicji. Film: Galicia harpa de niebla,

2. Historyczne aspekty tożsamości Galicji. Fundamenty

a) Prehistoria (dziedzictwo celtyckie: kolebka mitu).

b) Romanizacja. Chrystianizacja. Kwestia języka.

c) Droga do Santiago: jego znaczenia i zabytki. Compostela: stolica średniowiecznej liryki. Cantigas de amigo, de amor e de Santa María

d) Séculos escuros: ciemne wieki. Przyczyny i konsekwencje.

3. Najważniejsze elementy współczesnej tożsamości.

a) Literatura stara czy nowa? Odrodzenie→Rexurdimento (Rosalía de Castro, Eduardo Pondal, M. Curros Enríquez). Xeración Nós. Galaxia. Nova Narrativa Galega.

b) W stronę XXI wieku. Rozwój gospodarczy w ramach Unii Europejskiej. Boom literatury i kultury.

4. Mity, rytuały i legendy Galicji. Tożsamość mitologiczna.

a) Kultura kamienia.

b) Miejsca i byty magiczne.

c) Sanktuaria. Pielgrzymki.

d) Cykl życia.

5. Tradycyjna muzyka Galicji: Cantigueiras i gaiteiros (śpiew kobiecy i dudy)

6. Kultura gastronomiczna. Morze i ląd

sposób realizacji: wspólna analiza i interpretacja faktów kulturowych

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Almanach Galicyjski I, (Studia Iberystyczne 2), Księgarnia Akademicka, Kraków, 2003

2. La tierra del embrujo, GEO, número especial 1/1999.

3. La ciudad de los peregrinos, Arte, n.5 1999,

4. Stanisław Bardziej, W drodze do Santiago de Compostela, Nomos, Kraków, 2005

5. Pemón Bouzas, Xosé A. Domelo Mitos, ritos y leyendas de Galicia. La magia del legado celta Barcelona 2000.

6. Pemón Bouzas, Xosé A. Domelo Santiago de Compostela. ¿Y después del abrazo al Santo qué? Guía para disfrutar de la ciudad santa y de toda Galicia, Madrid 2004

7. A. Cunquiero, Introducción a Cociña galega, Everest, 1995

Literatura uzupełniająca

Aktualne materiały audiowizulane, multimedialne i prasowe przygotowane przez prowadzącego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.