Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka tureckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-IO-L-TUR-2-02wA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka tureckiego
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Podolak
Prowadzący grup: Barbara Podolak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza

Student:

- ma podstawową i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego w subdyscyplinach filologii NFTr1A_W02 ++

- ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie języka specjalności NFTr1A_W03 ++


Umiejętności

Student wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia teoretyczną znajomością języka tureckiego NFTr1A_U01 ++Kompetencje społeczne

Student:

- rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy NFTr1A_K01 ++

- potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania NFTr1A_K03 ++

Wymagania wstępne:

Nie dotyczy

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie

1/ Istnieją dwie możliwości zaliczenia semestru: albo poprzez testy śród-semestralne (nie są zapowiadane), albo poprzez pisemne kolokwium pod koniec semestru. Warunkiem zaliczenia testów (dotyczy sumy wyników z wszystkich testów) lub kolokwium jest uzyskanie min. 60% punktów z pytań.

2/ Testy nie są powtarzane, kolokwium można powtórzyć jeden raz.


Egzamin

1/ Trzy semestry nauki kończy dwustopniowy egzamin – pisemny i ustny.

2/ Warunkiem przejścia do części ustnej egzaminu jest zaliczenie części pisemnej na min. 60%.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena ciągła w trakcie semestru na podstawie pięciu śród-semestralnych testów pisemnych. Warunkiem zaliczenia testów i tym samym zaliczenia semestru jest uzyskanie min. 60% punktów z pytań (dotyczy sumy wyników z wszystkich testów).


Opcjonalnie: ocena podsumowująca pod koniec semestru na podstawie pisemnego kolokwium zaliczeniowego, w którym student odpowiada na pytania otwarte i zamknięte. Warunkiem zaliczenia kolokwium i tym samym zaliczenia semestru jest uzyskanie min. 60% punktów z pytań.


Ocena podsumowująca trzy semestry zajęć – dwustopniowy egzamin.

1/ Część pisemna sprawdza znajomość fonetyki, morfologii i składni języka tureckiego. Można ją powtórzyć jeden raz. Zaliczenie części pisemnej na min. 60% jest warunkiem przystąpienia do części ustnej.

2/ W części ustnej student dokonuje składniowej i morfologicznej analizy wylosowanego tekstu tureckiego oraz odpowiada na pytania otwarte.

3/ Na egzaminie obowiązuje następująca skala ocen:

60%-64% = dst

65%-69% = plus dst

70%-79% = db

80%-84% = plus db

85%-100%= bdb

4/ Ocena z egzaminu jest wypadkową obu jego części. W skład oceny z egzaminu nie wchodzą wyniki testów i kolokwiów.

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca: wykład informacyjny

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach 30 godz. = 1 ECTS

Przygotowanie do testów, kolokwiów i egzaminu 60 godz. = 2 ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Filologia orientalna - turkologia, stacjonarne I stopnia

Skrócony opis:

Nie dotyczy

Pełny opis:

Wykład obejmuje zagadnienia morfologii i składni współczesnego języka tureckiego.

Literatura:

Stachowski, M.: Gramatyka języka tureckiego w zarysie, Kraków 2007.

Ersen-Rasch, M.: Türkische Grammatik für Anfänger und Fortgeschrittene, München 2001.

Kononow, N.: Grammatika sovremennogo tureckogo jazyka, Moskwa 1956.

Uwagi:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Podolak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza

Student:

- ma podstawową i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego w subdyscyplinach filologii NFTr1A_W02 ++

- ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie języka specjalności NFTr1A_W03 ++


Umiejętności

Student wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia teoretyczną znajomością języka tureckiego NFTr1A_U01 ++Kompetencje społeczne

Student:

- rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy NFTr1A_K01 ++

- potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania NFTr1A_K03 ++

Wymagania wstępne:

Nie dotyczy

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie

1/ Istnieją dwie możliwości zaliczenia semestru: albo poprzez testy śród-semestralne (nie są zapowiadane), albo poprzez pisemne kolokwium pod koniec semestru. Warunkiem zaliczenia testów (dotyczy sumy wyników z wszystkich testów) lub kolokwium jest uzyskanie min. 60% punktów z pytań.

2/ Testy nie są powtarzane, kolokwium można powtórzyć jeden raz.


Egzamin

1/ Trzy semestry nauki kończy dwustopniowy egzamin – pisemny i ustny.

2/ Warunkiem przejścia do części ustnej egzaminu jest zaliczenie części pisemnej na min. 60%.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena ciągła w trakcie semestru na podstawie pięciu śród-semestralnych testów pisemnych. Warunkiem zaliczenia testów i tym samym zaliczenia semestru jest uzyskanie min. 60% punktów z pytań (dotyczy sumy wyników z wszystkich testów).


Opcjonalnie: ocena podsumowująca pod koniec semestru na podstawie pisemnego kolokwium zaliczeniowego, w którym student odpowiada na pytania otwarte i zamknięte. Warunkiem zaliczenia kolokwium i tym samym zaliczenia semestru jest uzyskanie min. 60% punktów z pytań.


Ocena podsumowująca trzy semestry zajęć – dwustopniowy egzamin.

1/ Część pisemna sprawdza znajomość fonetyki, morfologii i składni języka tureckiego. Można ją powtórzyć jeden raz. Zaliczenie części pisemnej na min. 60% jest warunkiem przystąpienia do części ustnej.

2/ W części ustnej student dokonuje składniowej i morfologicznej analizy wylosowanego tekstu tureckiego oraz odpowiada na pytania otwarte.

3/ Na egzaminie obowiązuje następująca skala ocen:

60%-64% = dst

65%-69% = plus dst

70%-79% = db

80%-84% = plus db

85%-100%= bdb

4/ Ocena z egzaminu jest wypadkową obu jego części. W skład oceny z egzaminu nie wchodzą wyniki testów i kolokwiów.

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca: wykład informacyjny

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach 30 godz. = 1 ECTS

Przygotowanie do testów, kolokwiów i egzaminu 60 godz. = 2 ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Filologia orientalna - turkologia, stacjonarne I stopnia

Skrócony opis:

Nie dotyczy

Pełny opis:

Wykład obejmuje zagadnienia morfologii i składni współczesnego języka tureckiego.

Literatura:

Stachowski, M.: Gramatyka języka tureckiego w zarysie, Kraków 2007.

Ersen-Rasch, M.: Türkische Grammatik für Anfänger und Fortgeschrittene, München 2001.

Kononow, N.: Grammatika sovremennogo tureckogo jazyka, Moskwa 1956.

Uwagi:

Nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.