Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Węgier i ich kultury po 1945 roku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.FLG.HWIK.S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia Węgier i ich kultury po 1945 roku
Jednostka: Zakład Filologii Węgierskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Bubak
Prowadzący grup: Grzegorz Bubak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Forma i warunki zaliczenia:

Esej zaliczeniowy i egzamin końcowy

Pełny opis:

1. Punktem wyjścia jest zdefiniowanie sytuacji w Europie Środkowej w momencie zakończenia II wojny światowej i układu sił, który zapanuje na kontynencie.2. Określenie pozycji Węgier, sytuacja po przegraniu drugiej z kolei wojny wciągu niecałych trzech dekad.3. Mozolne wychodzenie z głębokiego kryzysu i rola ZSRR w tym procesie. Węgrzy podejmą jeszcze jedną próbę usamodzielnienia się wobec narzuconego systemu i kontroli, ważne trzy lata dogasającej demokracji, które pokazały, że mimo ogromnych strat kraj ma potencjał, aby sprawnie funkcjonować.4. Kiedy zostały stłumione ostatnie przejawy życia demokratycznego zapanował najtragiczniejszy okres w XX wiecznej historii Węgier, mianowicie lata stalinizmu pod rządami Mátyása Rákosiego.5. Polityka węgierska na krótko obiera nowy kierunek, kiedy to Moskwa wymusi na państwach satelickich złagodzenie kursu, odejście od dotychczasowego model urządzenia. Do władzy dochodzi reformatorski gabinet Imre Nagya, który stara się wprowadzić w życie autentyczne reformy.6. Odwilż jest niestety krótkotrwała i już po dwóch latach sytuacja powraca do stanu wyjściowego. Jednak społeczeństwo węgierskie nie chce utraty reform i będzie otwarcie zmierzało do egzekwowania ustalonych decyzji ze strony władz komunistycznych.7. Efektem nieprzejednanej postawy rządzących są demonstracje uliczne,nasilenie się nastrojów antysystemowych i wreszcie wybuch zamieszek, które spontanicznie przerodzą się w narodowe powstanie w 1956 roku.

Literatura:

Obowiązkowa

1. I. Romsics, A Magyarország Története a XX. Század-ban, Budapest 2005

2 Gy. Kristó, J. Barta, J. Gergely, Magyarország története előidőktől 2000-ig.

Dodatkowa

1. H. Batowski, Rozpad Austro-Węgier 1914-1918. Sprawy narodowościowe i działania dyplomatyczne, wyd. II1.poprawione, Kraków 1982

2. W. Felczak, Historia Węgier, Wrocław 1983,

3. E. Gleise-Horstenau, Upadek Austro-Węgier,Oświęcim 2016,

4. B. Góralczyk, Węgierski pakiet, Warszawa 2000,

5. B. Góralczyk, Węgry, Transformacja pokomunistyczna 1990-2003, Warszawa 2003.

6. J. Kochanowski, Węgry, Warszawa 1997,

7. T. Kopyś, Stosunki polsko-węgierskie w latach 1945-1970,

Kraków 2015

8.T. Kopyś, Diaspora węgierska w okresie zimnej wojny 1956-1989, Kraków 2016,

9. Polska i Węgry w kulturze i cywilizacji europejskiej, red. nauk. J. Wyrozumski, Kraków 1997,

10. J.M. Rainer, Imre Nagy. Biografia polityczna, Warszawa 2003,

11. Tematy węgierskie, pod red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz, Lublin 1997.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Bubak
Prowadzący grup: Grzegorz Bubak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza:

- ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii w systemie nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej studiowanej specjalności NF1A_W01

- ma podstawową wiedzę o naukach i dyscyplinach naukowych oraz o powiązaniach literaturoznawstwa i językoznawstwa węgierskiego z innymi dziedzinami nauki, tj. z historią, kulturoznawstwem NF1A_W05

- ma podstawową wiedzę o instytucjach związanych z ochroną i rozwojem języka węgierskiego i kultury węgierskiej na Węgrzech i poza ich granicami NF1A_W08

Wymagania wstępne:

Znajomości historii powszechnej i historii Węgier.

Forma i warunki zaliczenia:

Zajęcia z przedmiotu kończy egzamin ustny po II semestrze, który obejmuje zakres materiału omówiony w trakcie obu semestrów. Po pierwszym i drugim semestrze słuchacze kursu piszą pracę semestralną na uzgodniony wcześniej temat.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Metody podsumowujące:

- ostateczna, końcowa ocena wykonania zadań polega na przeprowadzeniu egzaminu ustnego.

Pytania egzaminacyjne mają za zadanie sprawdzić wiedzę na temat historii filmu węgierskiego w zakresie podanym w treściach modułu.

Metody dydaktyczne:

• metody podające: wykład informacyjny,

• metody eksponujące: film

Bilans punktów ECTS:

60 godz. zajęć – 2 ECTS

przygotowanie prac semestralnych – 1 ECTS

przygotowanie do egzaminu – 1 ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Moduł kształcenia nie przewiduje praktyk.

Pełny opis:

1. Sytuacja w Europie Środkowej po zakończeniu II wojny światowej

2. Sytuacja na Węgrzech po przegranej wojnie

3. Wprowadzanie socjalizmu na Węgrzech, propaganda komunistyczna

4. I połowa lat pięćdziesiątych, państwo Rákosiego

5. Przyczyny wybuchu powstania w Budapeszcie w 1956 roku

6. Sylwetka Imre Nagya

7. Przebieg powstania

8. Upadek powstania i początek rządów Kádára

9. Lata 60- te, „odwilż” w polityce i kulturze

10. Lata 70-te

11. Kryzys ekonomiczny, schyłek systemu

12. Formowanie się opozycji

13. Demokratyczne przemiany i wolne wybory

14. Scena polityczna na Węgrzech w latach dziewięćdziesiątych

15. Polityka demokratycznego państwa

16. Aktualna sytuacja

17. Sylwetka Árpáda Göncza

Literatura:

1. Az 1956-os magyarforradalom, Budapest 1992,

2. S. Balogh, Magyarország külpolitikája 1945-1950, Budapest 1988

3. P. Burchard, Węgry, Warszawa, 1974,

4. W. Felczak, Historia Węgier, Wrocław 1983,

5. I. Fodor, In search of a new homeland, Budapest 1975,

6. B. Góralczyk, Węgry, Transformacja pokomunistyczna 1990-2003, Warszawa 2003.

7. L.Hegedűs, Hungary 1100 years, Budapest 1994,

8. Hungary, pod red. J. Eppsteina, Cambridge 1945

9. J. Kochanowski, Węgry, Warszawa 1997,

10. I. Lázár, Hungary. A brief history, Budapest 1990,

11. J. R. Nowak, Wychodzenie z kryzysu 1956, Warszawa 1984

12. K. Papp. J. Barta, The first millennium of Hungary in Europe, Debrecen 2002,

13. Polska i Węgry w kulturze i cywilizacji europejskiej, red. nauk. J. Wyrozumski, Kraków 1997,

14. Polskie lato węgierska jesień, polsko-węgierska solidarność w latach 1956-1990, pod red. Cs. Gy Kissa i K. Sutarskiego, Budapeszt 1997

15. J.M. Rainer, Imre Nagy, tłum. K. Żurek-Góralczyk, Warszawa 2003.

16. Rewolucja węgierska 1956 roku, reformy, bunt i represje 1953-1963, pod red. Gy. Litvána, tłum. J. Stawiński, Warszawa 1996.

17. J. Snopek, Węgry. Zarys dziejów i kultury. Warszawa 2002,

18. Tematy węgierskie, pod red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz, Lublin 1997,

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.