Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie: Odmiany współczesnego języka szwedzkiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.IFG-FSZ-SL-KI-3Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie: Odmiany współczesnego języka szwedzkiego
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kowal
Prowadzący grup: Iwona Kowal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z zagadnieniami socjolingwistyki oraz metodami badawczymi tej dziedziny nauki. Ponadto kurs ma na celu nabycie przez studentów umiejętności stworzenia tekstu odpowiadającego wymogom dyskursu naukowego

Efekty kształcenia:

NFSv1A_W01 - Student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii szwedzkiej jako nauki humanistycznej oraz o jej specyfice

przedmiotowej i metodologicznej

NFSv1A_W04 - Student ma podstawową wiedzę o powiązaniach kierunku filologii z innymi naukami obszaru humanistycznego

NFSv1A_W05 - Student ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach ro

zwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie

językoznawstwa szwedzkiego

NFSv1A_W06 - Student zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów

NFSv1A_U03 - Student posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku szwedzkim i języku polskim na tematy związane z wiedzą o języku

NFSv1A_U04 - Student posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych w języku szwedzkim i języku polskim, w zakresie dyscyplin filologicznych z

wykorzystaniem dostępnej literatury przedmiotu, a także innych źródeł

NFSv1A_U06 - Student potrafi wyszukiwać, gromadzić, przetwarzać i przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, wykorzystując różne źródła polskie

i obcojęzyczne

NFSv1A_U07 - Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

NFSv1A_U08 - Student posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejm

ujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór bibliografii

i materiału empirycznego, dobór metod i narzędzi badawczych oraz

opracowanie i prezentacje wyników

NFSv1A_K03 - Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

NFSv1A_K04 - Student rozumie konieczność przestrzegania etyki swojego

zawodu i kieruje się jej zasadami


Wymagania wstępne:

Zaliczone wszystkie kursy z drugiego roku studiów specjalności filologia szwedzka

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie będzie miało formę pisemną. Podstawą uzyskania zaliczenia kursu będzie napisanie rozdziału teoretycznego pracy dyplomowej. Kurs uznaje się za zaliczony, gry prowadząca zaakceptuje przedłożony rozdział.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Uzyskanie efektów kształcenia sprawdzane będzie zarówno podczas zajęć, jak i po ich zakończeniu, poprzez zaakceptowanie złożonego rozdziału pracy dyplomowej. W trakcie zajęć sprawdzane będą m.in. takie efekty kształcenia, jak NFSv1A_U03, NFSv1A_U04, NFSv1A_K04

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Bilans punktów ECTS:

1 ECTS - udział w zajęciach i przygotowanie prezentacji ustnej

2 ECTS - napisanie rozdziału teoretycznego pracy dyplomowej


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

filologia szwedzka

Skrócony opis:

Podczas kursu studenci poznają pojęcia związane z socjolingwistyką oraz obszar badań w ramach tej dziedziny nauki. Ćwiczone będą także umiejętności tworzenia dyskursu naukowego i korzystania z literatury przedmiotu. Ponadto w trakcie kursu studenci przedstawiać będą swoje projekty badawcze.

Pełny opis:

Podczas kursu studenci poznają pojęcia związane z socjolingwistyką oraz obszar badań w ramach tej dziedziny nauki. Ćwiczone będą także umiejętności tworzenia dyskursu naukowego i korzystania z literatury przedmiotu. Ponadto w trakcie kursu studenci przedstawiać będą swoje projekty badawcze.

Omawiane zagadnienia:

1. Wprowadzenie do tematyki seminarium dyplomowego

2. Podstawowe zagadnienia z dziedziny socjolingwistyki

3. Metodologia pisania prac dyplomowych z zakresu językoznawstwa i nauk społecznych (socjologii)

4. Metodologia zbierania i analizy danych empirycznych

5. Zbieranie i zastosowanie literatury przedmiotu

6. Korzystanie z baz danych prac naukowych

7. Blok tematów dot. socjolingwistyki szwedzkiej – odmian współczesnego języka szwedzkiego

Literatura:

Bloomer, A., Wray, A., Trott, K. 2006. Projects in Lingustics. A practical Guide to researching language. London: Hodder Arnold

Dahl, Ö. 2009. Språkets enhet och mångfald. Lund: Studentlitteratur

Einarsson, J. 2009. Språksociologi. Lund: Studentlitteratur

Frankfort.Nachmias, C., Nachmias, D. 2001. Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.