Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka języka arabskiego- konwersatorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.IO-L-ARA-1-23B Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka języka arabskiego- konwersatorium
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Pałka-Lasek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Wiedza:


NF1ArA_W02

ma podstawową i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego w filologii arabskiej +++


NF1ArA_W03

ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie języka arabskiego; ma świadomość kompleksowej natury języka, jego złożoności i historycznej zmienności ++Umiejętności:


NF1ArA_U06

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne +++


NF1ArA_U01

wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia praktyczną i teoretyczną znajomością języka arabskiego ++Kompetencje społeczne:


NF1ArA_K01

rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy ++

Efekty kształcenia:

Wiedza:


NF1ArA_W02

ma podstawową i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego w filologii arabskiej +++


NF1ArA_W03

ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie języka arabskiego; ma świadomość kompleksowej natury języka, jego złożoności i historycznej zmienności ++Umiejętności:


NF1ArA_U06

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne +++


NF1ArA_U01

wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia praktyczną i teoretyczną znajomością języka arabskiego ++Kompetencje społeczne:


NF1ArA_K01

rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy ++

Wymagania wstępne:

znajomość podstawowych pojęć służących do opisu języka

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie na podstawie obecności i aktywności na zajęciach oraz realizacji zadań domowych


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci oceniani są w sposób ciągły na podstawie czynnego uczestnictwa w zajęciach.


Metoda kształtująca dla oceny ciągłej:

- bieżąca ocena i ewentualna korekta realizacji zadań wykonywanych w trakcie ćwiczeń oraz w domu

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

udział w zajęciach i przygotowanie: 30 godzin = 1 pkt

Skrócony opis:

konwersatorium poświęcone gramatyce stosowanej arabskiego języka standardowego

Pełny opis:

Przedmiot skierowany jest do uczących się języka arabskiego na poziomie początkującym. Łączy w sobie elementy gramatyki teoretycznej i praktycznej.

Ma na celu poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia i rozpoznawania podstawowych struktur językowych oraz ich opisu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics (t.1-5), red. Versteegh K. et al., Leiden, Boston 2006-2009 – wybrane artykuły.

Buckley R., Modern Literary Arabic. A Reference Grammar, Beirut 2004.

Danecki J., Gramatyka języka arabskiego, wyd. II, t.1 i 2, Warszawa 2001.

Hasan A., Górska E., Współczesny język arabski, Kraków 2000.

Holes C., Modern Arabic. Structures, Functions and Varieties, London and New York 1995.

Kozłowska J., Gramatyka języka arabskiego. Ćwiczenia, Warszawa 1996

Król I., Słowotwórstwo rzeczowników arabskich i polskich w ujęciu kontrastywnym, Kraków 2013.

Schulz E., A Student Grammar of Modern Standard Arabic, Cambridge 2006.

Schulz E., Krahl G., Reuschel W., Standard Arabic, an elementary – intermediate course, Cambridge 2004.

Wightwick J., Mastering Arabic, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, London 1990.

Wright W., A Grammar of the Arabic Language, Cambridge 1971.

Literatura uzupełniająca:

Bańczerowski, Pogonowski, Zgółka „Wstęp do językoznawstwa”, Poznań 1982.

Danecki J., Współczesny język arabski i jego dialekty, Warszawa 2000.

Danecki J., Wstęp do dialektologii języka arabskiego, Warszawa 1989.

Górska E., Skoczek M., Hasan A., Dydaktyka języka arabskiego, Warszawa 1999.

Górska E., Studium kontrastywne składni arabskich i polskich tekstów literackich, Kraków 2000.

Versteegh K., The Arabic Language, Edinburgh 2001.

Weinsberg Adam „Językoznawstwo ogólne”, Warszawa 1983.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.