Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne zagadnienia społeczne Azji Południowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.IO-L-IND-3-06B Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne zagadnienia społeczne Azji Południowej
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Marlewicz
Prowadzący grup: Rohit Wanchoo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Wiedza

Student:


NFIn1A_W07 ma podstawową wiedzę o historii badań i głównych kierunkach rozwoju indianistyki NF1A_W05+++


NFIn1A_W08 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury w zakresie indianistyki NF1A_W06+++


NFIn1A_W10 ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i podstawową orientację we współczesnym życiu kulturalnym Indii NF1A_W08+++


Umiejętności

Student:

NFIn1A_U08 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne NF1A_U06++


NFIn1A_U10 potrafi pod kierunkiem opiekuna naukowego formułować i analizować problemy badawcze w zakresie indianistyki oraz dobrać metody i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych problemów; potrafi też dokonać prezentacji opracowanych zagadnień NF1A_U08++


NFIn1A_U11 potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich analizę i interpretację z zastosowaniem podstawowych metod, w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego NF1A_U09+++


NFIn1A_U12 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków NF1A_U10+++NFIn1A_K01 rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy NF1A_K01++


Kompetencje społeczne

Student:

NFIn1A_K05 ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności, jest świadom odpowiedzialności za jego zachowanie NF1A_K05++


NFIn1A_K06 uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form NF1A_K06++

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

- Regularna obecność na zajęciach oraz aktywne w nich uczestnictwo (ocena ciągła).

- Dozwolone są nie więcej niż 2 nieobecnościMetody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

Obecność na zajęciach: 30 godz. = 1 ECTS

Lektura obowiązującej literatury i praca własna: 30 godz. = 2 ECTS

Skrócony opis:

This course will deal with the emergence of identities in modern India based on religion, language and caste. The first section deals with the impact of colonial constructions of identities based on the textual traditions that scholars and administrators discovered, translated, interpreted and deployed. Colonial ethnographic categories and administrative practices of enumeration strengthened existing identities as well as created new ones. Fuzzy identities became more sharply defined. There are enormous regional variations which need to be taken into account.

Pełny opis:

This course will deal with the emergence of identities in modern India based on religion, language and caste. The first section deals with the impact of colonial constructions of identities based on the textual traditions that scholars and administrators discovered, translated, interpreted and deployed. Colonial ethnographic categories and administrative practices of enumeration strengthened existing identities as well as created new ones. Fuzzy identities became more sharply defined. There are enormous regional variations which need to be taken into account.

Language politics was shaped by several factors. Often, the middle classes of the less developed regions began to assert their linguistic identity later and in opposition to the language of the dominant group of the region. The politics of religion and language will be explored with reference to Bengal, Punjab and other regions of India. The emergence of anti-caste movements and the significance of reservations for untouchables/ Dalits under the Poona Pact of 1932 will also be dealt with.

The second section will focus on developments of the post-independence period. The consequences of partition for refugees, minorities and regional identities will be assessed. The demand for the linguistic reorganization of states, the language agitations of the 1960s, and the role of English and Hindi in India are important themes. The demands for regional autonomy and responses to such demands by the Indian state, political parties, public opinion and the courts will be dealt with. The politics of language and religion has been affected by the growth of the mass media, of globalization and the role of the Indian diaspora. Liberalization of the economy, extension of caste based reservations and the Ayodhya dispute have also shaped identity politics.

Section A

1) The Orientalist construction of India and forms of colonial knowledge

2) The modern refashioning of Hinduism

3) Trends within Indian Islam

4) The enumeration of caste and community and the rise of identity politics based on ideas of majority and minority

5) The partitions of Bengal in 1905 and 1947

6) The politics of language, religion and caste in Punjab and North India

7) Intellectual critiques and political mobilization by the lower castes and untouchables with special reference to western and southern India

Section B

1) The consequences of partition and the integration of states

2) Demands for the linguistic reorganization of states and anti-Hindi and anti-English agitations of the 1960s

3) The demands for regional autonomy and separatist movements; responses of the state, political parties and the public in Kashmir, Punjab and the North-East

4) The role of religion and caste in the 1980s and 1990s

5) The Indian diasporic community and its influence on regional and national politics

6) Women’s rights and religious and cultural identities

7) The media revolution and identity politics: newspapers, television and the internet

8) The impact of liberalization and globalization on culture and politics

Literatura:

Nicholas Dirks, Castes of Mind: Colonialism and the Making of Modern India, Permanent Black Delhi 2002.

Christophe Jaffrelot, India’s Silent Revolution: The Rise of the Low Castes in North Indian Politics, Permanent Black Delhi 2003.

Susan Bayly, Caste, Society and Politics in India from the Eighteenth Century to the Modern Age, New Cambridge History of India, Vol 4, No3, Cambridge University Press 1999.

Anupama Rao (ed) Caste and Gender- Issues in Contemporary Indian Feminism, Zed Books 2005.

Farina Mir, The Social Space of Language: Vernacular Culture in British Colonial Punjab, University of California Press, 2010

Sheldon Pollock (ed), Literary Cultures in History: Reconstructions from South Asia, University of California 2003.

Gavin Flood (ed) Blackwell Companion to Hinduism, Blackwell Publishing, 2003.

Mushirul Hasan and Asim Roy(eds) Living Together Separately, Oxford University Press,2005

Paramjit Judge (ed) Towards Sociology of Dalits, Sage 2014.

Bina Fernandez, Meena Gopal and Orlanda Ruthven (eds) Land, Labour and Livelihoods: Indian Women’s Perspectives, Palgrave Macmillan, 2016.

Vasudha Dalmia and Rashmi Sadana (eds) The Cambridge Companion to Modern Indian Culture, Cambridge University Press 2012.

Judith Brown, Global South Asians: Introducing the Modern Diaspora, Cambridge University Press, 2006

Uwagi:

The course will be conducted in English.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.