Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do literaturoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF.IO-L-OR-2-05B Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do literaturoznawstwa
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Milewska
Prowadzący grup: Iwona Milewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Wiedza

Student:

NF1In_W01 ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii w systemie nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej kierunku

NF1In_W06 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury


Umiejętności

Student:

-NF1In_U09 potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich analizę i interpretację z zastosowaniem podstawowych metod, w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego


Kompetencje społeczne

Student:


NF1In_K03- potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na podstawie obecności na wykładach oraz przygotowania do zajęć (lektura wcześniej poleconych źródeł, aktywne uczestnictwo

w dyskusji).

Zaliczenie w semestrze zimowym na podstawie obecności , zaliczenie w semestrze letnim na podstawie obecności oraz egzaminu końcowego. Dopuszczalne są trzy nieusprawiedliwione nieobecności w każdym z semestrów.

Warunkiem zaliczenia całego przedmiotu jest zdanie końcowego egzaminu pisemnego.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena ciągła na podstawie aktywności i udziału w dyskusjach. Egzamin końcowy.

Metody dydaktyczne:

• metody podające:

wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie, opis, prezentacja multimedialna

• metody problemowe:

wykład problemowy,

• metody aktywizujące:

dyskusja dydaktyczna (związana z wykładem);


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

filologia orientalna – iranistyka
Filologia orientalna - indianistyka, stacjonarne I stopnia
filologia orientalna – indologia
filologia orientalna – turkologia
filologia orientalna – arabistyka
filologia orientalna – sinologia
filologia orientalna – japonistyka

Skrócony opis:

Wykład ma na celu przedstawić:

- miejsce i znaczenie literaturoznawstwa w naukach humanistycznych

- podstawowe pojęcia i metody analizy utworu literackiego oraz

- cechy swoiste utworu literackiego.

Pełny opis:

Nauka o literaturze oraz jej działy

Wyznaczniki literatury, jej cechy swoiste, sztuki pokrewne

Rodzajowe i gatunkowe wyróżniki tekstu literackiego

Sposób istnienia dzieła literackiego

Styl i kompozycja tekstu literackiego

Rodzaje i gatunki literackie.

Stylistyka i semantyka wypowiedzi literackiej

Podmiot literacki. Semantyka świata przedstawionego

Kompozycja dzieła i jego funkcja. Kategoria czasu i przestrzeni

Literatura:

Głowiński M., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., Zarys teorii literatury, Warszawa 1972.

Głowiński M., Słowiński J., Kostkiewiczowa T., Okopień-Sławińska A., Słownik terminów literackich, Warszawa 2000.

Kulawik A., Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Kraków 1995

Markiewicz, H. Główne problemy wiedzy o literaturze. Kraków 1980 (lub inne, nowsze wydanie).

Dodatkowe lektury uzupełniające do wykładów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.